3.4 Raahen kaupungin linjaukset

3.4 Raahen kaupungin linjaukset

Raahessa kehittämisen tavoitteet kirjataan vuosittain kaupungin talous- ja toimintasuunnitelmaan esim. vuoden 2017 tavoitteena on vakiinnuttaa pienryhmätoimintaa ja syventää lapsen ja huoltajien osallisuutta.

Fyysisinä oppimisympäristöinä toimivat kulloinkin käytössä olevat ryhmätilat, piha-alueet sekä lähialueet esim. leikkipuistot, liikuntapaikat, lähiluonto sekä lähialueen muut mahdollisuudet esim. kirjasto. Psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön muodostavat lapsen ryhmässä ja varhaiskasvatusyksikössä toimiva henkilöstö sekä lapset.

Huoltajien kanssa tehdään yhteistyötä päivittäin. Keskustelulle varataan aikaa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa tehtäessä sekä 4-vuotiaan Viitta –keskustelussa. Kasvattajilla on valmius keskustella lapsen asioista aina tarvittaessa. Tavoitteena keskusteluissa on luoda yhteinen päämäärä lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi. Raahessa on käytössä Lapset puheeksi –menetelmä, joka huomioi lapsen kulloisenkin tilanteen kokonaisuutena.

Monialaisen yhteistyön tavoitteena on hyvinvoiva lapsi
  • perheen, neuvolan ja varhaiskasvatuksen kanssa toteutetaan 4-vuotiaan lapsen kehityksen arviointi (Viitta –malli). Päiväkodissa arvioinnin tekee Lasten neurologinen arvio (Lene) –koulutuksen saanut lastentarhanopettaja. Muu kasvatushenkilöstö osallistuu havainnoinnin kautta lapsen kehityksen arviointiin.
  • Viitta –työryhmä, joka muodostuu varhaiskasvatuksen ja hyvinvointikuntayhtymän työntekijöistä kokoontuu kerran vuodessa arvioimaan ja kehittämään 4-vuotiaiden Viitta –mallin toimivuutta
  • Toimiva arki ja hyvinvoiva lapsi – lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2015–2018 (linkki)
  • Raahessa on käytössä Lapset Puheeksi –toimintamalli. Hyvinvointikuntayhtymässä on palveluohjaajia, joihin voidaan olla suoraan yhteydessä lapsen ja perheen tilanteen takia. Yhteistyössä palveluohjaajan kanssa järjestetään neuvonpito, jonka aihe ja osallistujat sovitaan perheen kanssa. Lapset puheeksi –keskustelu on pidetty ennen neuvonpitoa.
  • Raahe osallistuu opetustoimen ja varhaiskasvatuksen hankkeeseen Hyvinvoiva Lapsi ja Perhe (LaPe)
  • Hyvinvointikuntayhtymässä toimii erilaisia konsultaatiotiimejä koskien lasten tuen tarpeita. Lisätietoa voi kysyä erityislastentarhanopettajilta.
Monialaista yhteistyötä kuvataan myös luvussa 5.5