2.8 Raahen kaupungin linjaukset

2.8 Raahen kaupungin linjaukset

Raahen kaupungin varhaiskasvatuksen arvot perustuvat sekä huoltajilta että henkilöstöltä tehtyyn arvokyselyyn: Turvallisuus, Rajat, Luottamus, Leikki ja Oikeus olla lapsi Raahen kaupungissa varhaiskasvatuslain mukaista varhaiskasvatusta järjestetään
 • Kunnallisena:
  • päiväkodeissa
  • perhepäivähoidossa ja ryhmäperhepäivähoidossa
  • avoimena varhaiskasvatuksena
 • Yksityisenä, kaupunki maksaa erikseen määriteltävää yksityisen hoidon kuntalisää
  • päiväkodeissa
  • perhepäivähoidossa
Varhaiskasvatus tekee yhteistyötä laaja-alaisesti eri yhteistyötahojen kanssa esimerkiksi:
 • Kaupungin muut toimijat
 • Hyvinvointikuntayhtymän palvelut
 • Seurakunta
 • Kolmas sektori
Yhteistyön muotoja kuvaillaan tarkemmin kappaleessa 3.4 Raahessa lapsi kohdataan yksilöllisesti omana itsenään ja lapsi saa ikänsä ja kehitystasonsa mukaista kasvatusta, opetusta, ohjausta ja hoitoa päivittäin. Leikki on tärkein oppimisen väline. Raahessa varhaiskasvatuksessa on osaava, koulutettu ja työhön sitoutunut henkilökunta. Työntekijöiden ammatillista koulutusta järjestetään säännöllisesti. Koko henkilöstö osallistuu varhaiskasvatuksen sisältöä koskevaan yhteiseen koulutuspäivään vuosittain. Koulutuspäivän aihe vaihtelee vuosittain ajankohtaisen tarpeen mukaisesti. Yhteistyö huoltajien kanssa on päivittäistä. Huoltajille on tärkeää kertoa päivittäin lapsen onnistumisen ja oppimisen kokemuksista sekä ilon hetkistä. Mikäli lapsen kasvussa, kehityksessä ja / tai oppimisessa ilmenee huolta, asioista keskustellaan huoltajien kanssa. Tarvittaessa hyödynnetään monialaista yhteistyötä (keskustelu, konsultaatio, neuvonpito). Lapsen vaihtaessa varhaiskasvatuspaikkaa
 • Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma siirtyy lapsen seuraavaan varhaiskasvatuspaikkaan huoltajalta erikseen pyydetyllä luvalla. Tämä käytäntö koskee yksiköstä toiseen siirtymistä.
 • Tarvittaessa tulevan ryhmän työntekijä osallistuu lapsen monialaiseen verkostoon, mikäli se on mahdollista
 • Esiopetussuunnitelmassa on määritelty käytännöt lapsen siirtyessä esiopetuksesta kouluun.

Raahessa varhaiskasvatuksen tehtävä toteutuu eri toimintamuodoissa lasten ja perheiden tarpeiden mukaisesti. Lapsi saa paikan varhaiskasvatuksesta lain sallimassa ajassa ja poikkeustilanteissa paikan voi saada aikaisemmin.Jokaisessa eri toimintamuodossa ja jokaisen varhaiskasvatuksen työntekijän toiminnassa pitää