1.4 Raahen kaupungin linjaukset

1.4 Raahen kaupungin linjaukset

Raahen kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma
 • on määräävä asiakirja: Jokainen työntekijä on velvollinen työskentelemään varhaiskasvatussuunnitelman periaatteiden mukaisesti
 • laaditaan suomenkielellä
 • hyväksytään tulevaisuuslautakunnassa, jonka jälkeen henkilöstö on velvoitettu perehtymään ja toimimaan suunnitelman mukaisesti esimiestensä johdolla ja yksityisissä päiväkodeissa vastaavan lastentarhanopettajan johdolla
 • on laadittu vuoropuheluna henkilöstön kanssa pedagogisen keskustelun kautta
 • huoltajilla on ollut mahdollisuus eri tavoin osallistua prosessiin erilaisiin kyselyihin vastaamalla sekä keskusteluissa eri yhteyksissä esim. vanhempainilta
 • lapset ovat osallistuneet suunnitelman laadintaan kertomalla mistä pitävät, mikä ei ole kivaa ja kertomalla muita tärkeitä ajatuksia
 • julkaistaan Raahen kaupungin internet -sivuilla sekä paperiversioina tarpeen mukaan
 • arvioidaan vuosittain kevätkauden aikana varhaiskasvatuksen johtajien ohjausryhmässä sekä yksityisten päiväkotien kokouksessa
 • syvennetään vuosittain valittujen painopistealueiden mukaisesti

Yksikön vuosisuunnitelma

 • laaditaan toimintakauden alussa
 • määritellään tulevan toimintakauden painopistealueet
 • toimitetaan syyskuun loppuun mennessä varhaiskasvatuksen johtajalle
 • Tulevaisuuslautakunta hyväksyy suunnitelmat lokakuun kokouksessa

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen vasu)

 • Jokaiselle lapselle laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma, vasu
 • Lapsen vasu pyritään tekemään lokakuun loppuun mennessä, kesken vuotta aloittaville lapsille laaditaan suunnitelma kahden kuukauden kuluessa varhaiskasvatuksen aloittamisesta. Suunnitelma päivitetään vuosittain.
 • Perhepäivähoidon vuosisuunnitelmassa määritellään perhepäivähoidon lasten vasujen aikataulusta
 • Lapsen vasua arvioidaan vuosittain sekä lapsen vaihtaessa varhaiskasvatuspaikkaa ja aina lapsen tilanteen tai tarpeen muuttuessa
 • Lapsen vasu siirretään huoltajilta erikseen pyydetyllä luvalla uuteen varhaiskasvatuspaikkaan (linkki)
 • Lapsiryhmässä käydään läpi ryhmän lasten vasut ja ne toimivat toiminnan suunnittelun pohjana muodostaen ryhmäkohtaisen suunnitelman
 • Lastentarhanopettaja vastaa vasujen pohjalta toiminnan suunnittelusta ja pienryhmätoiminnan toteutumisesta.
 • Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista arvioidaan arjen eri tilanteissa esim. tiimipalaverit, kohtaamiset huoltajien kanssa, lapsen tyytyväisyys ja oma arviointi ikätason mukaan, lapsen ja huoltajien yhteisarviointi.