Toiminta

Toiminnassamme pyrimme

Kannustavaan ja turvalliseen opiskelu- ja työilmapiiriin
- oppilaat ja henkilökunta tuntevat toisensa, yhtenäiset pelisäännöt, koko koulun yhteiset teemapäivät ja -viikot, kummioppilastoiminta
- aktiivinen yhteistyö huoltajien kanssa: vanhempainillat ja -tapaamiset, vanhempainyhdistys
- toimiva oppilashuolto
- opetuksessa huomioidaan oppilaan yksilöllisiä tarpeita
- opetusryhmät muodostuvat eri-ikäisistä oppilaista: opitaan erilaisuuden hyväksymistä ja auttamaan toisia

Käyttämään hyväksi piha-alueen monipuolista oppimisympäristöä
- metsä ja joki opetuskäytössä
- seikkailupolku ja kota

Kehittämään jatkuvasti opetusmenetelmiä ja -välineitä
- toiminnalliset ja yhteistyötä kehittävät työtavat: seikkailukasvatus
- opetussuunnitelman painopistealueena on mediakasvatus

Oppiaineksen eheyttämiseen
- eri tiedonaloista koostuvasta oppiaineksesta kootaan aihekokonaisuuksia, opetusta jaksotetaan, jotta oppilas muodostaisi mahdollisimman eheän maailmankuvan
- tieto nähdään suhteellisena; oppilaita ohjataan aktiivisesti etsimään ja muokkaamaan tietoa sekä suhtautumaan siihen kriittisesti