Tiivistelmä 1.1.2014 voimaan tulleesta lakimuutoksesta

Tiivistelmä 1.1.2014 voimaan tulleesta lakimuutoksesta

Kasvatuskeskustelusta uusi ja ensisijainen keino puuttua oppilaan häiritsevään ja epäasialliseen käyttäytymiseen
- tavoitteena varhainen puuttuminen häiriökäyttäytymiseen sekä kasvatuksellisten keinojen käyttäminen
oppilaan käyttäytymisen parantamiseksi
  • Jälki-istunnon toteuttamistavasta säädetään tarkemmin
- kirjallisten ja suullisten tehtävien ja harjoitusten teettäminen mahdolliseksi
- tehtävien ja / tai harjoitusten tulee olla oikeasuhtaisia sekä kasvatusta, opetusta ja kehitystä tukevia ja ikä
ja kehitystaso huomioon ottaen oppilaalle sopivia
- tulee järjestää siten, ettei oppilas joudu olemaan pois opetuksesta


Oppilaiden velvollisuuksia täsmennetään
  • Oppilaiden velvollisuutta vastata aiheuttamistaan vahingoista vahvistetaan lisäämällä koululakeihin viittaus vahingonkorvauslain mukaiseen korvausvelvollisuuteen.
  • Oppilas voidaan velvoittaa kasvatuksellisessa tarkoituksessa siistimään aiheuttamansa sotkun. Tehtävä tulee suorittaa valvotusti eikä se saa muodostua ikään ja kehitystasoon nähden vaaralliseksi tai raskaaksi ( perusopetus ).

Uusia keinoja koulujen työrauhan edistämiseen
( PO ja 2.aste )
  • Opettajalle ja rehtorille toimivalta tarkastaa oppilaan tavarat:
- koskee esineitä, joiden hallussapito on laissa kielletty ( alkoholi, järjestyslaki ) tai muutoin vaarallisia esineitä tai aineita,
joiden kouluun tuomiseen ei ole hyväksyttävää syytä
  • Opettajalle ja rehtorille toimivalta aineen tai esineen haltuun ottamiseen:
- vaarallisten esineiden / aineiden haltuun ottamiseksi. Tarkastaminen edellyttää perusteltua ja todennäköistä
ilmeistä syytä. Läsnä tulee olla kaksi aikuista joista toisen oppilas voi valita.
- tarvittaessa poisottamiseen voidaan käyttää välttämättömiä, puolustettavia ja oikeasuhteisia voimakeinoja.
- noudatettava hienotunteisuutta ja kunnioitettava henkilökohtaista koskemattomuutta ja yksityisyyttä mahdollisimman
pitkälle.Jukka Ylitervo
suunnittelija
turvallisuusasiat
opetustoimi
Raahen kaupunki