Honganpalon koulun turvallisuuskasvatussuunnitelma

Honganpalon koulun turvallisuuskasvatussuunnitelma

RAAHEN KAUPUNKI Päivitetty 31.03.2014
Opetustoimi
Honganpalon koulu

TURVALLISUUSKASVATUSSUUNNITELMA
Taustaa
Honganpalon koululla on ollut vuonna 2004 ”Koululaisen ensiapukurssi” – projekti, jolloin koko koulun henkilökunta ja oppilaat saivat ensiapukoulutuksen. Kurssi järjestettiin yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin kanssa. SPR:n kouluttajan kanssa ensiaputaitojen opettamista kaikille oppilaille.

Projekti sai jatkoa vuonna 2005” Hylkeenpierusta Lapinraunioille” – tapahtumana.
Tällöin ensiapu- ja turvallisuustaitojen oppiminen siirrettiin luontoon. Samalla opittiin luonnossa selviämisen taitoja erilaisissa tapahtumissa. Näissä projekteissa ovat olleet mukana useat yhteistyökumppanit: SPR, pelastuslaitos, paikallinen sukellusseura, metsästysseurat, seurakunta, poliisi, kyläyhdistys ja oppilaiden vanhemmat.

Näistä oppimistapahtumista on olemassa toimivat opetusmallit, joita on sovellettu koulun tapahtumissa useina vuosina. Olemme pyrkineet kehittämään turvallisuuskasvatustamme jatkuvasti. Vuosittain pidettävät turvallisuuspäivät ja – tapahtumat suunnitellaan aina ajankohtaisen asian ympärille. Keväällä 2011 järjestettiin turvallisuuspäivä, jossa paikallinen pelastuslaitos, poliisi sekä harrastusseurat olivat valistamassa oppilaita arjen turvallisuuteen liittyvistä asioista ja opettamassa arjen turvataitoja. Vuosittain koulussamme pidetään 2-3 turvallisuuspäivää, joissa opitaan käytännön turvataitoja.

Raahen opetustoimessa toimii turvallisuusvastaava suunnittelija. Vuonna 2010 kouluissamme ja opetustoimen virastossa suoritettiin turvallisuustarkastukset, joiden pohjalta turvallisuutta on lisätty myös meidän toimipisteessä. Turvatarkastuksessa mukana oli myös poliisin edustaja.

Koulumme vuosikelloon on merkitty helmikuulle koulun turvallisuussuunnitelmien päivitys, mikä tapahtuu 112-viikolla.

Jatkuva turvallisuuskasvatus Honganpalon koulussa

Koulun turvallisuuskasvatus jakaantuu fyysiseen, henkiseen ja sosiaaliseen turvallisuuteen.

1. FYYSINEN TURVALLISUUS:
- turvallisuussuunnitelman noudattaminen ja jatkuva päivittäminen
- yhteiset pelisäännöt koulussa ja kodin ja koulun välillä
- oppituntien aikana luokkatilat pidetään lukossa
- opettajainhuoneen ja keittiön ovet ovat lukossa päivän aikana ( ovikellot )
- pääulko-ovi suljetaan klo 9.00 jälkeen, jolloin luokkien ovet voivat olla auki kulkemisen helpottamiseksi. Näin pystytään helpommin tarkkailemaan myös oppilaiden välituntiliikkumista. Kulku ohjataan opettajainhuoneen päädyn ulko-ovesta.
- henkilökunnan ensiapuvalmiudet päivitetään säännöllisesti: Hätäensiapukurssi pidetään voimassa kaikilla henkilökuntaan kuuluvilla, ( koulutus noin 3 vuoden välein ), EA1 koulutuksessa käy vuosittain 1-3 henkilökunnan jäsentä.
- oppilaat opiskelevat ikätason mukaan ensiavun perusvalmiuksia
- pyöräilykypärän käyttö on ehdotonta
- heijastimet ja polkupyörien valot tarkistetaan pimeän tultua
- pidetään monipuolisia poistumis- ja turvallisuusharjoituksia
- koneiden ja laitteiden kunnosta huolehditaan työturvallisuusohjeiden mukaan tiukasti
- poistumistiet ja ohjeet sekä kokoontumispaikat on merkitty selkeästi joka puolelle tiloja
- kaikissa tiloissa yksi iso ikkuna on varustettu avattaviksi sisäpuolelta
- sairastunut oppilas saatetaan kotiin kesken koulupäivän
- koteja tiedotetaan koulun turvallisuuskasvatuksesta tai poikkeavista tilanteista turvallisuuteen liittyen nopeasti
- fyysiset käsiksikäymiset kirjataan heti ja viedään tarvittaessa eteenpäin
- koulun liikennekasvatussuunnitelma pitää sisällään luokkakohtaiset ja vuoden aikoihin liittyvät opetussuunnitelmat, joissa mm. liikennemerkit opetellaan ikäkauteen sopivissa kohdissa
- 4. –luokkalaisille järjestetään vuosittain koululaisen ensiapukurssi
- 5. luokan turvallisuuskasvatukseen kuuluu tutustuminen pelastuslaitoksen toimintaan
- 6. luokan turvallisuuskasvatukseen kuuluu tutustuminen poliisilaitoksen toimintaan
- yhteistyötä koulupoliisin kanssa tehdään resurssien puitteissa kouluvierailuina tai tarvittaessa pyydetään apua mahdollisissa selvitys- tai sovittelutilanteissa
- lisäksi koululla pidetään pelastuslaitoksen oma turvallisuustunti vuosittain 4. –luokkalaisille oppilaille
- tapaturmailmoitus tehdään aina fyysisen vamman sattuessa ( erikoisen tarkkoja ollaan pään alueeseen kohdistuneissa tapaturmissa)
- tapaturman sattuessa täytetään heti ”Tapaturmien pikakirjaus –lomake ”, jonka pohjalta voidaan varsinainen tapaturmailmoitus tehdä

2. HENKINEN TURVALLISUUS:
- työsuojeluvaltuutettu on tarvittaessa mukana kriisitilanteita selvitettäessä
- avoin työyhteisö: ketään ei jätetä yksin ongelmien kanssa
- häiriösoittoihin ja uhkailuihin on laadittu toimintamallit
- kriisitilanteet oppilaiden tai huoltajien kanssa hoidetaan aina useamman aikuisen ollessa paikalla sekä kirjataan tapahtumat, toimenpiteet ja sovitut seuraamukset
- kiusaamistilanteisiin puututaan heti ja hoidetaan loppuun asti (KiVa-koulu)
- poissaoloja seurataan ja otetaan kotiin yhteys välittömästi, jos on syytä epäillä jotain sattuneen ( esim. aamun ensimmäisellä tunnilla tarkistetaan oppilasmäärät )
- uusia työntekijöitä varten on laadittu perehdyttämisopas
- tietoturvapäivinä ohjataan erityisesti internetin turvallisessa käytössä, sekä jatkuvasti yhteistyössä vanhempien kanssa korostetaan netin oikeaa ja varovaista käyttöä voimassa olevia säädöksiä kunnioittaen

3. SOSIAALINEN TURVALLISUUS:
- oppilashuoltopalaverit pidetään säännöllisesti joka luokalla
- tehdään moniammatillista yhteistyötä tarpeen mukaan
- koululla on rohkeus lastensuojeluilmoitusten tekemiseen
- pidetään matalaa kynnystä puuttumisessa epäilyttäviin tilanteisiin turvallisuusasioissa
- ”ketään ei jätetä yksin” – ajatus: kotiin saattaminen tarvittaessa
- kaikissa poikkeustapauksissa välitön yhteydenotto huoltajiin →huoltajien puhelinyhteyden jatkuva päivitysvelvoite on tiedotettu huoltajille
- kriisitilanteiden tiedottamisesta vastaa koulunjohtaja tai hänen määräämänsä henkilö
- koulu on ottanut lv. 2013 – 2014 käyttöön Lapset puheeksi -toimintamallin kaikkien perheiden kanssa

4. SÄÄNNÖLLISESTI TOISTUVAT TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT mm. toimintamallit:
- puhelinrinkiä varten on henkilökunnan puhelinnumerot laminoitu jokaiselle ”taskukokoon” mukana pidettäviksi
- opettajilla on puhelimet mukana opetustunneilla
- turvallisuusharjoituksissa harjoitellaan seuraavia malleja:
*ulko- tai sisätunku (uhkaava tilanne tai henkilö joko koulun ulko-
alueilla tai sisällä),
*tupa (tulipalo)
*tiki (pommi tai räjähdeuhkaus)
- sisäkuulutuksen toiminnan testaaminen
- riskikartoituksen päivitys tehdään syyslukukauden alussa
- liikenneturvallisuusteemat ja –viikot keväällä ja syksyllä ( materiaali: " Liikenne hurahti verkostoon -ja opettajat menivät mukana ")
- turvallisuusopasteet koulun sisällä
- turvallisuuskasvatussuunnitelma on sidottu vuosittain koulun luku-
vuosisuunnitelmaan, jolloin se myös päivitetään syyslukukauden
alussa


Turvallisuuskasvatuksen näkyminen koulun päivittäisessä arkityössä on tärkeä
tavoitteemme. Pyrimme tarttumaan asioihin välittömästi ja loppuunsaattamaan
käsiteltävät asiat mahdollisimman nopeasti. Turvallisuuskasvatuksesta tiedotetaan
säännöllisesti oppilaiden huoltajia ja samalla sitoutetaan kodit mukaan yhteistyöhön
oppilaiden turvallisuuden puolesta.

Turvallisuuskasvatus on tärkeä kansalaiskasvatusalue, mutta sitä ei ole suunniteltu
pelottavaksi, vaan mielenkiintoiseksi ja haastavaksi oppimisalueeksi.
” Ei koulua, vaan elämää varten ”.