Koulun toiminta

Koulun toiminta

Koulumme tehtävät ja tavoitteet

Opetus- ja kasvatustyömme pohjautuu valtakunnallisiin säädöksiin. (Perusopetuslaki ja -asetus sekä Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet)

Tavoitteenamme on: Kasvattaa oppilaista rehellisiä, oikeudenmukaisia, hyviä tapoja noudattavia, toiset ihmiset huomioivia, hyvän itsetunnon omaavia ja ahkeria ihmisiä, jotka tulevat toimeen yhä teknologisemmaksi muuttuvassa yhteiskunnassa kestävän kehityksen periaatteita edistäen.

Toisten huomioiminen
Opetetaan lasta toimimaan yhdessä muiden kanssa.

• yhteisiä hetkiä ja kontakteja
• henkilökunta esimerkkinä, puututaan tilanteisiin
• ohjataan selvittämään itse
• huomio ystävällisyyteen, avuliaisuuteen, kielen käyttöön
• harjoitellaan luokissa, isommat kummeina

Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus

• opettajan avoin, johdonmukainen ja tasa-arvoinen malli
• perustellaan päätökset ja opitaan ymmärtämään syyt ja seuraukset
• kohdataan tosiasiat ja tunnustetaan tehdyt virheet
• keskustelut oppilaan ja vanhempien kanssa lisäävät avoimuutta

Hyvät tavat

• koulussa harjoitellaan hyviä tapoja
• oikeus ja velvollisuus puuttua lasten käyttäytymiseen
• juhlat, retket, vierailut mahdollistavat harjoittelun
• koululaisia kannustetaan hyvään käytökseen
• teemaviikkoja ja -kuukausia

Terve itsetunto

• vaalitaan tervettä ja totuudenmukaista minäkuvaa
• autetaan löytämään vahvuuksia ja kehittymään heikoilla alueilla
• kannustetaan ja rohkaistaan
• luodaan mahdollisuuksia omien kykyjen esittämiseen

Yhteiset pelisäännöt

• tuetaan ja saadaan tukea toisiltamme
• ei jätetä lasta yksin
• opetetaan rajat
• meillä aikuisilla on vastuu lapsista

Pelisääntömme tavoitteet

• kasvattaa rehtejä, vastuuntuntoisia, heikompia puolustavia lapsia ja nuoria
• totuttaa lapsia yhteiskunnassa vallitseviin sääntöihin
• tukea koulua, opettajia ja perhettä kasvatustyössä

Pelisääntöjemme toteutuminen edellyttää

• sitoutumista yhteistoimintaan
• kodin ja koulun pitkäjänteistä yhteistyötä
• yhteisten sääntöjen noudattamista
• eettisiä kasvatusarvoja
• aikuisten toimimista esimerkkinä

Kodin ja koulun yhteistyö

• perustuu luottamukseen
• aktiivinen Wilman käyttö
• henkilökohtaiset tapaamiset
• vanhempainillat

Päivärutiinit

• säännöllinen päivärytmi on tärkeä oppimisen ja jaksamisen kannalta
• terveelliset elämäntavat ja ravintotottumukset
• riittävä yöuni
• asiallinen ja säänmukainen pukeutuminen
• koulusta mennään suoraan kotiin
• suositus lasten kotiintuloajaksi on kello 20.00