Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Kohtaamisia saamelaisalueella (SMB21)

Moduulin tehtävänä on ohjata opiskelijaa muodostamaan kokonaisnäkemys perustason alkeisvaiheesta ja edistymisestä saamen kielen opinnoissa. Tarvittaessa huomiota kiinnitetään B2-oppimäärää peruskoulun puolella opiskelleiden opiskelijoiden opintojen aloittamiseen.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.2 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa, tavanomaiset asiointitilanteet
 • vapaa-ajan vietto ja harrastukset
 • koulu

Sápmi – Saamenmaa (SMB22)

Moduulin tehtävänä on ohjata opiskelijaa hyödyntämään saamen kieltä tiedonhankinnan välineenä. Moduulissa vahvistetaan opiskelijan kansainvälisyysvalmiuksia ja rohkaistaan opiskelijaa toimimaan oman kulttuurinsa lähettiläänä.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.3 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • saamelaisten asuma-alue ja historia
 • saamelaiset edustuselimet ja järjestöt
 • saamen kielten maantieteellinen levinneisyys, variantit
 • arjen tavat ja traditiot sekä kulttuurierojen vertailua

Arki ja hyvinvointi (SMB23)

Moduulin tehtävänä on tarjota opiskelijalle välineitä ilmaista kohdekielellä tuntemuksiaan ja mielipiteitään. Moduulissa harjoitellaan vuorovaikutuksen ylläpitoa ja aktiivisen kuuntelun taitoa.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.3–A2.1 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • hyvinvointi ja terveys
 • eri elämänvaiheet

Saamelainen kulttuuri (SMB24)

Moduulin tehtävänä on ohjata opiskelija saamen kielialueen kulttuurisesti ja historiallisesti keskeisten aiheiden pariin. Moduulissa rohkaistaan opiskelijaa käyttämään saamen kieltä itselle kiinnostavia kulttuuriaiheita tutkiessa. Moduulin aikana opiskelija tekee oman saamenkielisen tuotoksen.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.1 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • historiallisesti keskeiset ja ajankohtaiset kulttuuriaiheet
 • luova toiminta opiskelijoiden oman mielenkiinnon perusteella

Opiskelu, työ ja tulevaisuus (SMB25)

Moduulin tehtävänä on vahvistaa opiskelijan itsetuntoa saamen kielen käyttäjänä tarjoamalla mahdollisuuksia pohtia ja harjoitella kieltä erilaisissa jatko-opintoihin ja työelämään liittyvissä tilanteissa.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.1 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • opiskelu koulussa sekä mahdolliset jatko-opinnot ja työelämä
 • tulevaisuudensuunnitelmat
 • saamelaiset elinkeinot

Saamelainen luontotieto (SMB26)

Moduulin tehtävänä on rohkaista opiskelijaa lukemaan ja tulkitsemaan oman kielitaitonsa mukaisesti eri tasoisia ja pituisia tekstejä. Moduulissa vahvistetaan tekstien tulkitsemiseen tarvittavia strategioita ja syvennetään taitoa tuottaa kieltä vuorovaikutustilanteen edellyttämällä tavalla ottaen huomioon viestin vastaanottaja.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.1 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • ihmisen ja luonnon suhde
 • ilmasto ja muuttuva elinympäristö
 • luonto, maasto, lumi
 • saamenkieliset mediat

Kestävä elämäntapa (SMB27)

Moduulin tehtävänä on auttaa opiskelijaa vahvistamaan perustason tekstin tulkinta- ja tuottamistaitoja.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.2 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • erilaiset asuinympäristöt
 • saamelaisuus muuttuvassa maailmassa

Kansainvälinen toiminta (SMB28)

Moduulin tehtävänä on auttaa opiskelijaa muodostamaan kokonaisnäkemys perustason kielitaidosta. Moduulin aikana vahvistetaan taitoja, joita opiskelija hyödyntää pystyäkseen jatkamaan osaamisensa omaehtoista kehittämistä.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.2 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • kansainvälinen osaaminen ja yhteistyö
 • vapaaehtois- ja järjestötoiminta
 • arktisen alueen yhteistyö
 • kansalliset saamen kielitaitovaatimukset