Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Tutustutaan toisiimme ja saamen kieleen (SMB31)

Moduulin tehtävänä on motivoida pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen kielenopiskeluun sekä vahvistaa opiskelijan mielenkiintoa saamen kieltä ja kulttuuria kohtaan. Opiskelijaa rohkaistaan toimimaan saamen kielellä aktiivisesti, monenlaisia vähäistä kielitaitoa kompensoivia vuorovaikutusstrategioita käyttäen.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • hahmottaa uuden kielen suhteen aiemmin opiskelemiinsa tai osaamiinsa kieliin ja hyödyntää omaa kielellistä repertuaariaan
 • löytää itselleen sopivia keinoja oppia ja opiskella kieltä
 • hahmottaa kohdekielen aseman maailmassa
 • pystyy toimimaan kielellä taitotason A1.1 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • rutiininomaiset viestintätilanteet
 • keskeisimmät viestintästrategiat
 • tavallisimmat kohteliaisuuteen liittyvät ilmaukset

Arki ja asiointitilanteet (SMB32)

Moduulin tehtävänä on rohkaista opiskelijaa käyttämään vähäistäkin kielitaitoa vuorovaikutustilanteissa ja hyödyntämään kieltä väylänä omien mielenkiinnon kohteiden pariin, myös maailmankuvan laajentamiseksi.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.1–A1.2 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • oman lähipiirin ja arjen kuvailu
 • sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa
 • tavanomaiset asiointitilanteet

Kohtaamisia saamelaisalueella (SMB33)

Moduulin tehtävänä on ohjata opiskelijaa muodostamaan kokonaisnäkemys perustason alkeisvaiheesta ja edistymisestä saamen kielen opinnoissa. Tarvittaessa huomiota kiinnitetään B2-oppimäärää peruskoulun puolella opiskelleiden opiskelijoiden opintojen aloittamiseen.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.2 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa, tavanomaiset asiointitilanteet
 • vapaa-ajan vietto ja harrastukset
 • koulu

Sápmi – Saamenmaa (SMB34)

Moduulin tehtävänä on ohjata opiskelijaa hyödyntämään saamen kieltä tiedonhankinnan välineenä. Moduulissa vahvistetaan opiskelijan kansainvälisyysvalmiuksia ja rohkaistaan opiskelijaa toimimaan oman kulttuurinsa lähettiläänä.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.3 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • saamelaisten asuma-alue ja historia
 • saamelaiset edustuselimet ja järjestöt
 • saamen kielten maantieteellinen levinneisyys, variantit
 • arjen tavat ja traditiot sekä kulttuurierojen vertailua

Arki ja hyvinvointi (SMB35)

Moduulin tehtävänä on tarjota opiskelijalle välineitä ilmaista kohdekielellä tuntemuksiaan ja mielipiteitään. Moduulissa harjoitellaan vuorovaikutuksen ylläpitoa ja aktiivisen kuuntelun taitoa.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.3–A2.1 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • hyvinvointi ja terveys
 • eri elämänvaiheet

Saamelainen kulttuuri (SMB36)

Moduulin tehtävänä on ohjata opiskelija saamen kielialueen kulttuurisesti ja historiallisesti keskeisten aiheiden pariin. Moduulissa rohkaistaan opiskelijaa käyttämään saamen kieltä itselle kiinnostavia kulttuuriaiheita tutkiessa. Moduulin aikana opiskelija tekee oman saamenkielisen tuotoksen.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.1 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • historiallisesti keskeiset ja ajankohtaiset kulttuuriaiheet
 • luova toiminta opiskelijoiden oman mielenkiinnon perusteella

Opiskelu, työ ja tulevaisuus (SMB37)

Moduulin tehtävänä on vahvistaa opiskelijan itsetuntoa saamen kielen käyttäjänä tarjoamalla mahdollisuuksia pohtia ja harjoitella kieltä erilaisissa jatko-opintoihin ja työelämään liittyvissä tilanteissa.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.1 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • opiskelu koulussa sekä mahdolliset jatko-opinnot ja työelämä
 • tulevaisuudensuunnitelmat
 • saamelaiset elinkeinot

Saamelainen luontotieto (SMB38)

Moduulin tehtävänä on rohkaista opiskelijaa tulkitsemaan eri tasoisia ja pituisia tekstejä omalla saamen kielen taidollaan. Moduulissa vahvistetaan tekstien tulkitsemiseen tarvittavia strategioita ja syvennetään taitoa tuottaa kieltä vuorovaikutustilanteen edellyttämällä tavalla ottaen huomioon viestin vastaanottaja.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.1 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • ihmisen ja luonnon suhde
 • ilmasto ja muuttuva elinympäristö
 • luonto, maasto, lumi
 • saamenkieliset media