Pakolliset opinnot

Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (SMA1)

Moduulin tehtävänä on kehittää opiskelijan kieli-identiteettiä sekä vahvistaa opiskelijan ja ryhmän hyvinvointiosaamista. Tehtävänä on ohjata opiskelijaa tavoitteellisessa kielen opiskelussa, jossa kohdekieltä käytetään mahdollisimman paljon. Tehtävänä on tukea opiskelijan saamen kielen opiskelutaitoja ja mahdollistaa kieliopinnoissa onnistuminen sekä opintojen pitkäjänteinen jatkaminen.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • rohkaistuu kehittämään kielitaitoaan
 • syventää käsitystään kielitietoisuudesta ja monikielisyydestä
 • soveltaa ja kehittää saamen kielen opiskelustrategioitaan sekä itse- ja vertaisarviointitaitoja
 • oppii hyödyntämään tarkoituksenmukaisia kielenopiskelun apuvälineitä
 • pystyy suhteuttamaan osaamistaan saamen kielen oppimäärän opiskelulle määriteltyyn taitotasoon B1.2.

Keskeiset sisällöt

 • saamen kieli porttina sukulaiskielten oppimiseen ja osaamiseen
 • tavoitteiden asettelu saamen kielen opiskelulle
 • oman kieliprofiilin laatiminen tai täydentäminen saamen kielen näkökulmasta
 • monikielisyys voimavarana
 • erilaisiin teksti- ja tyylilajeihin tutustuminen
 • toisiin tutustuminen, arkitiedon vaihtaminen ja vuorovaikutusosaamisen vahvistaminen keskustellen

Saamen kieli maailmalla ja vuorovaikutusosaaminen (SMA2)

Moduulin tehtävänä on tarkastella saamen kieltä sen käyttöalueen näkökulmasta ja pohtia eettistä toimijuutta kaikessa vuorovaikutuksessa. Moduulissa avataan rakentavan vuorovaikutuksen (mediaatio) käsitettä keskeisenä kielitaidon osa-alueena ja harjaannutetaan vuorovaikutusta kieli- ja kulttuurirajoja ylittävissä tilanteissa.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • tunnistaa tapoja kehittää rakentavaa vuorovaikutusta
 • kehittää rakentavan vuorovaikutuksen strategioitaan ja ongelmanratkaisutaitojaan
 • vahvistaa vuorovaikutuksessa toimimisen taitojaan sekä kielellistä itsetuntoaan
 • syventää tietoaan saamen kielen asemasta kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden näkökulmasta.

Keskeiset sisällöt

 • kansainvälisyys arjessa ja lähiympäristöissä, liikkuvuus
 • rakentava vuorovaikutus, merkitysneuvottelut ja kielentäminen hyvinvoinnin ja itsetunnon rakentajana
 • puhujien eri taustat ja statusvaikutukset; ääntäminen
 • viestintätyylit erilaisissa medioissa

Saamen kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä (SMA3)

Moduulin tehtävänä on syventää kulttuurista ymmärrystä. Moduulissa tarkastellaan saamen kielten ja kulttuurien moninaisuutta sekä arvoja ja merkityksiä, jotka välittyvät kulttuurin kautta yksilölle ja yhteisölle. Taiteiden merkitystä tarkastellaan niiden vaikuttavuuden kautta. Opiskelijaa ohjataan hyödyntämään muita opintoja tai oppimisympäristöjä sekä elämänpiirejään. Opintoihin voidaan sisällyttää omakohtainen laajahko luovan ilmaisun tuotos.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • tekee omia tulkintoja erilaisista aihepiiriin liittyvistä teksteistä
 • pystyy tuottamaan tekstejä itselle tärkeistä kulttuuriaiheista tai -ilmiöistä
 • vahvistaa taitoa käyttää reflektointia kielenoppimisen välineenä.

Keskeiset sisällöt

 • luova toiminta
 • saamelaiset taiteenalat
 • kulttuurin ja taiteen merkitys yksilölle ja yhteisölle
 • itseilmaisu identiteetin rakentumisessa

Saamen kieli vaikuttamisen välineenä (SMA4)

Moduulin tehtävänä on kehittää opiskelijan monilukutaitoa, tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa. Moduulissa tarkastellaan osallisuuden, aktiivisen toimijuuden ja demokratian rakentumista saamen kielellä kielellisesti, kulttuurisesti ja katsomuksellisesti monimuotoisessa maailmassa.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • tutustuu medioissa esillä oleviin ajankohtaisiin aiheisiin
 • kehittää taitojaan ilmaista ja arvioida mielipiteitä sekä argumentoida tiedon perusteella
 • hyödyntää erilaisia tietolähteitä, oppimisympäristöjä tai tapoja tuottaa tekstejä.

Keskeiset sisällöt

 • vaikuttaminen kansalaisyhteiskunnassa
 • ihmisoikeuskysymykset, tasa-arvo
 • yksilön vastuut ja velvollisuudet, sananvapaus
 • neuvottelemisen taidot (arkiset–institutionaaliset)
 • median rooli asenteiden muokkaajana

Kestävä tulevaisuus arktisella alueella (SMA5)

Moduulin tehtävänä on syventää opiskelijan tiedonhankinnan taitoja, erityisesti lähteen luotettavuuden tarkastelun näkökulmasta, sekä vahvistaa tekstin tulkitsemisen ja tuottamisen taitoja. Tehtävänä on myös vahvistaa taitoja esittää kysymyksiä ja etsiä vastauksia tai hahmotella ratkaisuja itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • oppii käyttämään asiayhteyteen sopivia lukustrategioita ja harjoittelee tiivistämisen taitoja
 • kehittää taitojaan kertoa havainnoista itseään kiinnostavista aiheista yksin ja ryhmässä.

Keskeiset sisällöt

 • ihmisen ja luonnon suhde
 • muuttuva elin- ja työympäristö sekä saamelaiset elinkeinot
 • kestävää tulevaisuutta rakentavat innovaatiot
 • yleistajuiset tekstit, lähdekriittisyys, tieteellisen tekstin piirteet

Saamen kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä (SMA6)

Moduulin tehtävänä on syventää käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana muuttuvassa maailmassa. Moduulissa pohditaan jatko-opinto- ja urasuunnitelmia sekä työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • vahvistaa tietämystään tekstilajeista, jotka ovat tyypillisiä mahdollisille jatko-opinto- tai urasuunnitelmille
 • rohkaistuu saamen kielen käyttäjänä erilaisissa opiskeluun ja työntekoon liittyvissä vuorovaikutustilanteissa
 • kehittää taitoaan ilmaista itseään myös muodollisissa asiayhteyksissä.

Keskeiset sisällöt

 • jatko-opinto- ja urasuunnitelmat; urajoustavuus
 • kieliprofiilin täydentäminen tulevaisuuden tarpeita varten
 • kansalliset tai kansainväliset yhteisöt tai yritykset työnantajina
 • itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren arjen ja talouden hallinta