Pakolliset opinnot

Pakolliset opinnot

Pakollisten opintojen moduulien 1–3 aikana painotetaan opiskelijan kielten opiskelutaitojen ja opiskelu- ja vuorovaikutusstrategioiden kehittämistä hänen omista lähtökohdistaan. Opiskelija tulee tietoiseksi vahvuuksistaan ja kehittämiskohteistaan ja vahvistaa perusopetuksessa luotua pohjaa jatkuvalle kielten opiskelulle. Tätä tarkoitusta varten opiskelija laatii ensimmäisen moduulin yhteydessä henkilökohtaisen kieliprofiilinsa, jota työstetään oppimisprosessin edetessä lukio-opintojen aikana.

Moduulien 1–2 aikana opiskelija luo kokonaiskuvan englannin kielestä lingua francana sekä omasta kehittymisestään englannin oppijana ja osaajana. Samalla tarkastellaan kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta yhteiskunnan, mutta myös opiskelijan henkilökohtaisesta näkökulmasta. Opiskelija tarkastelee kieliprofiilissaan itseään myös muiden kielten, mukaan lukien äidinkielten, käyttäjänä, osaajana ja oppijana.

Moduulista 3 lähtien kiinnitetään entistä enemmän huomiota eri tekstilajien edellyttämään kieleen muodollisuusasteeltaan erityyppisissä kielenkäyttötilanteissa. Moduulien 4–6 opinnoissa painotetaan kieltä tiedonhankinnan, olennaisen tiedon tiivistämisen ja tiedon jakamisen välineenä ottaen huomioon englannin kielen kehittyvän kielitaidon kuvausasteikon tavoitetaso lukio-opinnoille.

Pakollisten opintojen loppuvaiheessa huomio kiinnittyy vahvistamaan taitoja, joita opiskelija hyödyntää pystyäkseen jatkamaan osaamisensa omaehtoista kehittämistä.

Opintojen aikana varataan aikaa käsitellä ajankohtaisia tai paikallisia asioita, joista voidaan sopia yhdessä. Kaikkien opintojen aikana harjoitellaan monipuolisesti sekä suullista että kirjallista vuorovaikutusta.

Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (ENA1)

Moduulin tehtävänä on avata lukion kieltenopiskelun tavoitteita suhteessa jatkuvaan oppimiseen ja tulevaisuuden tarpeisiin muutosten monikielisessä maailmassa. Moduuli totuttaa opiskelijaa lukiomaiseen kieltenopiskeluun, jossa kohdekieltä käytetään mahdollisimman paljon. Tehtävänä on kehittää opiskelijan kielitietoisuutta ja kieli-identiteettiä sekä itse- ja vertaisarviointitaitoja sekä vahvistaa opiskelijan ja ryhmän hyvinvointiosaamista.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • rohkaistuu kehittämään kielitaitoaan
 • syventää käsitystään kielitietoisuudesta ja monikielisyydestä
 • analysoi ja kehittää taitoaan käyttää itse- ja vertaisarviointia oppimista tukevana menetelmänä
 • monipuolistaa kielenopiskelutaitojaan
 • oppii hyödyntämään tarkoituksenmukaisia kielenopiskelun apuvälineitä
 • pystyy suhteuttamaan osaamistaan taitotasoon B2.1.

Keskeiset sisällöt

 • henkilökohtaisen kieliprofiilin laatiminen
 • tavoitteiden asettelu kielten opiskelulle
 • monikielisyys voimavarana
 • erilaisiin teksti- ja tyylilajeihin tutustuminen
 • tutustuminen, arkitiedon vaihtaminen ja vuorovaikutusosaamisen vahvistaminen

Englanti globaalina kielenä (ENA2)

Moduulin tehtävänä on tarkastella englannin kielen aseman kehittymistä lingua francana globaaleissa konteksteissa ja vuorovaikutustilanteissa, joissa englanti ei välttämättä ole kenenkään äidinkieli. Tehtävänä on myös tarkastella, miten kieli ja kielitaito vaikuttavat eettisesti kestävään toimintaan kaikessa viestinnässä. Moduulissa avataan rakentavan vuorovaikutuksen (mediaatio) käsitettä keskeisenä kielitaidon osa-alueena.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • tunnistaa tapoja kehittää rakentavaa vuorovaikutusta
 • kehittää rakentavan vuorovaikutuksen strategioitaan ja ongelmanratkaisutaitojaan
 • vahvistaa vuorovaikutuksessa toimimisen taitojaan sekä kielellistä itsetuntoaan
 • syventää tietoaan englannin asemasta kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden näkökulmasta.

Keskeiset sisällöt

 • englanti äidinkielenä, toisena kielenä, virallisena kielenä, globaalina kielenä
 • kansainvälisyys arjessa ja lähiympäristöissä, liikkuvuus
 • kansainväliset suhteet
 • rakentava vuorovaikutus, merkitysneuvottelut ja kielentäminen hyvinvoinnin ja itsetunnon rakentajana
 • puhujien eri taustat ja statusvaikutukset
 • äänteiden muodostuminen ja puheen tuottaminen; englannin variantteja ja vertailua muihin kieliin
 • viestintätyyli erilaisissa medioissa

Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä (ENA3)

Moduulin tehtävänä on syventää kulttuurista ymmärrystä. Moduulissa tarkastellaan kielten ja kulttuurien moninaisuutta sekä arvoja ja merkityksiä, jotka välittyvät kulttuurin kautta yksilölle ja yhteisölle. Taiteiden merkitystä tarkastellaan niiden vaikuttavuuden kautta. Opiskelijaa ohjataan hyödyntämään muita opintoja tai oppimisympäristöjä sekä elämänpiirejään. Opintoihin voidaan sisällyttää laajahko omakohtainen luovan ilmaisun tuotos.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • tekee omia tulkintoja erilaisista aihepiiriin liittyvistä teksteistä
 • pystyy tuottamaan tekstejä monipuolisesti itselle tärkeistä kulttuuriaiheista ja -ilmiöistä
 • vahvistaa taitoaan käyttää reflektointia kielenoppimisen välineenä.

Keskeiset sisällöt

 • luova toiminta
 • kulttuurin ja taiteen merkitys yksilölle ja yhteisölle
 • itseilmaisu identiteetin rakentumisessa

Englannin kieli vaikuttamisen välineenä (ENA4)

Moduulin tehtävänä on kehittää ajattelu- ja opiskelutaitoja harjoittelemalla kriittistä luku- ja tiedonhankintataitoa sekä siihen pohjautuvia soveltamisen ja tuottamisen taitoja. Moduulissa tarkastellaan osallisuuden, aktiivisen toimijuuden ja demokratian rakentumista englannin kielellä kielellisesti, kulttuurisesti ja katsomuksellisesti monimuotoisessa maailmassa.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • tutustuu medioissa esillä oleviin ajankohtaisiin aiheisiin ja niiden taustoihin
 • kehittää taitojaan ilmaista ja arvioida mielipiteitä sekä argumentoida tiedon perusteella
 • hyödyntää erilaisia tietolähteitä, oppimisympäristöjä ja tapoja tuottaa tekstejä hankkiakseen, yhdistääkseen, muokatakseen, esittääkseen ja arvioidakseen tietoa.

Keskeiset sisällöt

 • vaikuttaminen kansalaisyhteiskunnassa
 • ihmisoikeuskysymykset, tasa-arvo
 • yksilön vastuut ja velvollisuudet, sananvapaus
 • neuvottelemisen taidot (arkiset–institutionaaliset)
 • median rooli asenteiden muokkaajana

Kestävä tulevaisuus ja tiede (ENA5)

Moduulin tehtävänä on syventää opiskelijan tiedonhankinnan taitoja, erityisesti lähteen luotettavuuden tarkastelun näkökulmasta, sekä tekstin tulkitsemisen ja tuottamisen taitoja. Tehtävänä on myös vahvistaa opiskelijan taitoja esittää kysymyksiä ja etsiä vastauksia tai hahmotella ratkaisuja itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • oppii käyttämään asiayhteyteen sopivia lukustrategioita ja tiivistämisen taitoja
 • kehittää taitojaan raportoida jäsennellysti havainnoista itseään kiinnostavista aiheista yksin ja ryhmäss

Keskeiset sisällöt

 • opiskelijoita kiinnostavat tiedon- ja tieteenalat
 • erilaiset tulevaisuudenvisiot
 • kestävää tulevaisuutta rakentavat innovaatiot; mahdollisuudet ratkaista monimutkaisia ongelmia
 • yleistajuiset tekstit, lähdekriittisyys
 • englanti tieteen kielenä, tieteellisen tekstin piirteet

Englannin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä (ENA6)

Moduulin tehtävänä on syventää käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana muuttuvassa maailmassa. Moduulissa pohditaan jatko-opinto- ja urasuunnitelmia sekä työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • vahvistaa tietämystään tekstilajeista, jotka ovat tyypillisiä mahdollisille jatko-opinto- tai urasuunnitelmille
 • rohkaistuu englannin kielen käyttäjänä erilaisissa opiskeluun ja työntekoon liittyvissä vuorovaikutustilanteissa
 • kehittää taitoaan ilmaista itseään muodollisemmissa asiayhteyksissä.

Keskeiset sisällöt

 • jatko-opinto- ja urasuunnitelmat; urajoustavuus
 • kieliprofiilin täydentäminen tulevaisuuden tarpeita varten
 • kansalliset tai kansainväliset yhteisöt tai yritykset työnantajina
 • itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren arjen ja talouden hallinta