Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Perustason alkeet 3 (VKB21)

Moduulin tehtävänä on ohjata opiskelijaa muodostamaan kokonaisnäkemys perustason alkeisvaiheesta ja edistymisestä kohdekielen opinnoissa.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.2 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa, tavanomaiset asiointitilanteet
 • vapaa-ajan vietto ja harrastukset
 • koulu

Perustaso 1 (VKB22)

Moduulin tehtävänä on ohjata opiskelijaa hyödyntämään kohdekieltä tiedonhankinnan välineenä. Moduulissa vahvistetaan opiskelijan kansainvälisyysvalmiuksia ja rohkaistaan opiskelijaa toimimaan oman kulttuurinsa lähettiläänä.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.3 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • kohdekielen maantieteellinen levinneisyys, variantit
 • Suomi kohdekielellä opiskelun näkökulmasta
 • arjen tavat ja traditiot sekä kulttuurierojen vertailua

Perustaso 2 (VKB23)

Moduulin tehtävänä on tarjota opiskelijalle välineitä ilmaista kohdekielellä tuntemuksiaan ja mielipiteitään. Moduulissa harjoitellaan vuorovaikutuksen ylläpitoa ja aktiivisen kuuntelun taitoa.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.3–A2.1 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • hyvinvointi ja terveys
 • eri elämänvaiheet

Perustaso 3 (VKB24)

Moduulin tehtävänä on ohjata opiskelija kielialueen kulttuurisesti ja historiallisesti keskeisten aiheiden pariin. Moduulissa rohkaistaan opiskelijaa käyttämään kohdekieltä itselle kiinnostavia kulttuuriaiheita tutkiessa. Moduulin aikana opiskelija tekee oman kohdekielisen tuotoksen.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.1 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • eri kulttuuriaiheita kieli- ja kulttuurialueelta
 • ajankohtaiset kulttuuriaiheet
 • luova toiminta opiskelijoiden oman mielenkiinnon perusteella

Perustaso 4 (VKB25)

Moduulin tehtävänä on vahvistaa opiskelijan itsetuntoa kielenkäyttäjänä tarjoamalla mahdollisuuksia pohtia ja harjoitella kieltä erilaisissa jatko-opintoihin ja työelämään liittyvissä tilanteissa.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.1 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • opiskelu koulussa sekä mahdolliset jatko-opinnot ja työelämä
 • tulevaisuudensuunnitelmat

Perustaso 5 (VKB26)

Moduulin tehtävänä on rohkaista opiskelijaa lukemaan ja tulkitsemaan oman kielitaitonsa mukaisesti eri tasoisia ja pituisia tekstejä. Moduulissa vahvistetaan tekstien tulkitsemiseen tarvittavia strategioita ja syvennetään taitoa tuottaa kieltä vuorovaikutustilanteen edellyttämällä tavalla ottaen huomioon viestin vastaanottaja.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.1 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • ajankohtaiset aiheet
 • kohdekieliset mediat
 • lähdekritiikki

Perustason jatko 1 (VKB27)

Moduulin tehtävänä on auttaa opiskelijaa vahvistamaan perustason tekstin tulkinta- ja tuottamistaitoja.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.2 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • erilaiset asuinympäristöt
 • kestävä elämäntapa

Perustason jatko 2 (VKB28)

Moduulin tehtävänä on auttaa opiskelijaa muodostamaan kokonaisnäkemys perustason kielitaidosta. Moduulin aikana vahvistetaan taitoja, joita opiskelija hyödyntää pystyäkseen jatkamaan osaamisensa omaehtoista kehittämistä.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.2 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • kansainvälinen osaaminen ja yhteistyö
 • tutustuminen erilaisiin kansainvälisiin kielitaidon arviointijärjestelmiin
 • kielitaitovaatimukset muun muassa jatko-opinnoissa