Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Uskonto taiteissa ja populaarikulttuurissa (UI5)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
  • hahmottaa ja osaa analysoida uskonnon ja taiteen suhdetta: taiteen ja arkkitehtuurin merkitystä uskonnoissa sekä uskontojen vaikutusta taiteen kehitykseen
  • perehtyy siihen, miten taiteen kautta ilmaistaan islamilaista ajattelua ja uskonnon oppeja
  • tunnistaa uskonnollista symboliikkaa ja perehtyy siihen, miten taiteessa ja populaarikulttuurissa käsitellään uskonnollisia teemoja
  • harjaannuttaa taitoa tulkita uskontoon liittyviä ulottuvuuksia taiteen ja populaarikulttuurin eri muodoissa

Keskeiset sisällöt

  • uskontojen ja taiteen vuorovaikutus, uskontojen merkitys taiteen kehityksessä
  • islamilainen taide ja islamin keskeisten piirteiden ja oppien ilmeneminen eri taidemuodoissa
  • uskonnollisten tilojen arkkitehtuuri islamin erityispiirteiden kuvaajana
  • uskonnollisia teemoja, symboliikkaa ja myyttejä eri taidemuodoissa ja populaarikulttuurissa
  • taide muslimivähemmistön ilmaisukeinona
  • islamin sisäinen monimuotoisuus eri taiteen aloilla