Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Nybörjarnivå 1 (FINB31)

Moduulin tehtävänä on motivoida pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen kielenopiskeluun sekä vahvistaa opiskelijan mielenkiintoa suomen kieltä ja kulttuuria kohtaan. Opiskelijaa rohkaistaan toimimaan aktiivisesti, monenlaisia vähäistä kielitaitoa kompensoivia vuorovaikutusstrategioita käyttäen.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • hahmottaa suomen kielen suhteen aiemmin opiskelemiinsa tai osaamiinsa kieliin ja hyödyntää omaa kielellistä repertuaariaan
 • löytää itselleen sopivia keinoja oppia ja opiskella kieltä
 • hahmottaa suomen kielen aseman Suomessa
 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.1 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • rutiininomaiset viestintätilanteet
 • keskeisimmät viestintästrategiat
 • avallisimmat kohteliaisuuteen liittyvät ilmaukset

Nybörjarnivå 2 (FINB32)

Moduulin tehtävänä on rohkaista opiskelijaa käyttämään vähäistäkin kielitaitoaan vuorovaikutustilanteissa sekä hyödyntämään suomen kieltä väylänä omien mielenkiinnon kohteiden pariin. Moduulissa opiskelija laajentaa yleistietoaan Suomesta ja suomalaisesta kulttuurista.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.1–A1.2 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • oman lähipiirin ja arjen kuvailu
 • vuorovaikutustilanteet arjessa
 • vuorovaikutus erilaisissa asiointitilanteissa

Nybörjarnivå 3 (FINB33)

Moduulin tehtävänä on ohjata opiskelijaa muodostamaan kokonaisnäkemys perustason alkeisvaiheesta ja edistymisestä suomen kielen opinnoissa.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.2 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • sosiaalisen kohtaamisen tilanteet arjessa, tavanomaiset asioimistilanteet
 • vapaa-ajan vietto ja harrastukset
 • lukion arki

Grundnivå 1 (FINB34)

Moduulin tehtävänä on ohjata opiskelijaa hyödyntämään suomen kieltä tiedonhankinnan välineenä. Moduulissa tutustutaan erilaisiin elämäntilanteisiin ja elinympäristöihin Suomessa ja rohkaistaan opiskelijaa toimimaan oman kulttuurinsa lähettiläänä suomeksi.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.3 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • suomen kielen maantieteellinen levinneisyys, suomen eri variantit
 • suomen kieli Suomessa opiskelijan näkökulmasta
 • suomalaiset tavat ja traditiot sekä kulttuurierojen vertailua

Grundnivå 2 (FINB35)

Moduulin tehtävänä on tarjota opiskelijalle välineitä ilmaista tuntemuksiaan ja mielipiteitään suomeksi. Moduulissa harjoitellaan vuorovaikutuksen ylläpitoa ja aktiivisen kuuntelun taitoa.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A1.3–A2.1 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • hyvinvointi ja terveys
 • eri elämänvaiheet

Grundnivå 3 (FINB36)

Moduulin tehtävänä on ohjata opiskelija keskeisten suomenkielisten kulttuuri-ilmiöiden ja medioiden pariin. Moduulissa harjaannutetaan opiskelijaa käyttämään rohkeasti suomen kieltä itselle kiinnostavia kulttuuriaiheita tutkiessa. Moduulin aikana opiskelija tekee oman suomenkielisen tuotoksen.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.1 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • suomalaiset kulttuuri-ilmiöt
 • ajankohtaiset aiheet • luova toiminta opiskelijoiden oman mielenkiinnon perusteella

Grundnivå 4 (FINB37)

Moduulin tehtävänä on vahvistaa opiskelijan itsetuntoa kielenkäyttäjänä tarjoamalla mahdollisuuksia pohtia ja harjoitella suomen kieltä erilaisissa jatko-opintoihin ja työelämään liittyvissä tilanteissa. Moduulissa selvitetään, millaista suomen kielen taitoa vaaditaan jatkossa.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.1–A2.2 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • lukio-opinnot, mahdolliset jatko-opinnot ja työelämä
 • tulevaisuudensuunnitelmat

Grundnivå 5 (FINB38)

Moduulin tehtävänä on rohkaista opiskelijaa lukemaan ja tulkitsemaan eri tasoisia ja pituisia tekstejä oman kielitaitonsa mukaisesti. Moduulissa vahvistetaan tekstien tulkitsemiseen tarvittavia strategioita ja syvennetään taitoa tuottaa suomen kieltä vuorovaikutustilanteen edellyttämällä tavalla ottaen huomioon viestin vastaanottaja.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • pystyy vuorovaikutukseen taitotason A2.2 tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • ajankohtaiset aiheet
 • suomenkieliset mediat
 • lähdekritiikki