Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Viesti ja vaikuta puhuen (FINB16)

Moduulin tehtävä on harjaannuttaa ja syventää opiskelijan suullista kielitaitoa sekä tarjota opiskelijalle jatkuvan oppimisen välineitä oman suullisen kielitaidon kehittämiseksi. Tehtävänä on vahvistaa opiskelijan ymmärrystä suullisen kielitaidon merkityksestä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä. Moduuliin sisältyy Opetushallituksen tuottaman suullisen kielitaidon kokeen tai erillisen ohjeistuksen mukaisten näyttöjen suorittaminen.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • syventää ymmärrystään suullisiin vuorovaikutustilanteisiin vaikuttavista tekijöistä
 • kehittää taitoaan ymmärtää kielen eri variantteja
 • kehittää suullisen vuorovaikutuksen taitojaan
 • harjoittelee valmistelua edellyttävää suullista tuottamista.

Keskeiset sisällöt

 • puhumisen eri piirteet sekä kielelliset käytänteet ja ominaispiirteet
 • dialogisuus
 • kulttuurisidonnaiset, erityisesti suomen kielen suulliseen vuorovaikutukseen liittyvät piirteet
 • autenttinen kielenkäyttö ja autenttiset kielenkäyttöympäristöt

Viesti kirjoittaen (FINB17)

Moduulin tehtävä on auttaa opiskelijaa syventämään eri tekstilajien tulkitsemisen ja tuottamisen taitoja. Moduulin tehtävä on valmistaa opiskelijaa maailmankansalaiseksi, jolla on tietoa, taitoa ja tahtoa osallistua globaaleista ja ajankohtaisista kysymyksistä käytäviin keskusteluihin. Näkökulmia tarkastellaan opiskelijan omista mielenkiinnon kohteista ja tarpeista käsin.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • syventää taitoaan valita oma näkökulmansa, käsitellä eri aiheita, valita lähteet, ajatella itsenäisesti ja löytää oma tapansa ilmaista itseään
 • kehittää taitoaan rakentaa loogisesti eteneviä tekstikokonaisuuksia ottaen huomioon tekstin kohderyhmän
 • kehittää taitojaan käsitellä ajankohtaisia aiheita
 • etsii itseään kiinnostavia tekstejä ja hyödyntää niitä edelleen vuorovaikutuksen pohjana.

Keskeiset sisällöt

 • kirjoittamisen prosessi; yhdessä kirjoittaminen ja tekstien kokoaminen, kirjoitusvastuiden jakaminen sekä tekstien jakaminen
 • oikeakielisyys
 • globaali vastuu
 • oppimäärän pakollisten opintojen aikana käsitellyt aiheet ja niiden täydentäminen opiskelijoiden tarpeiden mukaan