Pakolliset opinnot

Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (FINB11)

Moduulin tehtävänä on avata lukion kielten opiskelun tavoitteita suhteessa jatkuvaan oppimiseen ja tulevaisuuden tarpeisiin muutosten monikielisessä maailmassa. Tehtävänä on kehittää opiskelijan motivaatiota opiskella suomea sekä kehittää opiskelijan opiskelutaitoja, kielitietoisuutta ja kieli-identiteettiä sekä itse- ja vertaisarviointitaitoja.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • rohkaistuu käyttämään kieltä
 • syventää käsitystään kielitietoisuudesta ja monikielisyydestä
 • analysoi ja kehittää taitoaan käyttää itse- ja vertaisarviointia oppimista tukevana menetelmänä
 • syventää kieltenopiskelustrategioitaan
 • oppii hyödyntämään tarkoituksenmukaisia kielenopiskelun välineitä
 • pystyy suhteuttamaan suomen kielen osaamistaan oppimäärän opiskelulle määriteltyyn taitotasoon B1.1.

Keskeiset sisällöt

 • henkilökohtaisen kieliprofiilin laatiminen
 • selkeiden ja realististen tavoitteiden asettelu suomen opiskelulle
 • laaja tekstikäsitys ja suomen kielen opiskelun kannalta oleellisia tekstilajeja sekä erilaisten tekstien analysointiin, tulkintaan ja tuottamiseen tarvittavia strategioita
 • kieli ja identiteetti, opiskelijan kielellinen repertuaari, kaksikielisyys, monikielisyys, eri kielten ja kielimuotojen suhde

Ympäristö ja vuorovaikutus (FINB12)

Moduulin tehtävänä on kannustaa opiskelijaa käyttämään kieltä rohkeasti sekä kehittämään omia vuorovaikutustaitojaan toimien eettisesti eri ympäristöissä ja sosiaalisissa tilanteissa. Tehtävänä on tarkastella, mikä vaikutus kielellä ja kielitaidolla on erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eettisellä tasolla. Moduulissa avataan rakentavan vuorovaikutuksen (mediaatio) käsitettä keskeisenä kielitaidon osa-alueena.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • kehittää suullisia ja kirjallisia vuorovaikutusstrategioita
 • syventää taitoaan lukea, keskustella aktiivisesti ja kuunnella toisia
 • käyttää kieltä aktiivisesti erilaisissa tilanteissa vuorovaikutuksessa toisten kanssa
 • pystyy antamaan ja ottamaan vastaan rakentavaa palautetta.

Keskeiset sisällöt

 • vuorovaikutustilanteet ja toiminta arjessa ja lähiympäristössä
 • itse- ja vertaisarviointi
 • eettiset pelisäännöt vuorovaikutuksessa
 • ihmissuhteisiin ja hyvinvointiin liittyvät aihepiirit
 • luontoon, ympäristöön ja turismiin liittyvät tekstit

Media, yhteiskunta ja kestävä tulevaisuus (FINB13)

Moduulin tehtävänä on, että opiskelija syventää taitojaan analysoida ja tulkita monimuotoisia tekstejä sekä hakee tietoa lähdekriittisesti ja hyödyntää hankkimaansa tietoa. Opiskelija kehittää tietämystään eri tekstilajeista, näkökulmana erityisesti media, yhteiskunta ja kestävä tulevaisuus. Tehtävänä on kehittää opiskelijan taitoja esittää kysymyksiä, etsiä vastauksia tai hahmotella ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin liittyviin ongelmiin yksin ja ryhmässä.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • kehittää taitoaan lukea suomeksi ja oppii käyttämään eri tilanteissa tarkoituksenmukaisia lukustrategioita
 • analysoi ja tuottaa tekstejä kiinnittäen huomiota eri tekstilajeille ominaisiin kielellisiin piirteisiin
 • kehittää taitoaan hakea tietoa yksin ja ryhmässä, esitellä erilaisia tekstejä ja hankkimaansa tietoa sekä keskustella tämän pohjalta
 • harjoittelee erilaisten tekstien tiivistämistä
 • kehittää taitoaan ilmaista omia mielipiteitään vuorovaikutuksessa toisten kanssa.

Keskeiset sisällöt

 • media- ja lähdekritiikki, sensuuri, sananvapaus, tiedonhankinta, tekijänoikeudet ja plagiointi
 • kieli tiedon hankinnan, analysoinnin, tulkinnan, jakamisen ja esittämisen työkaluna
 • kansalaisaktiivisuus yksin ja ryhmässä
 • kestävää tulevaisuutta rakentavat innovaatiot sekä erilaiset tulevaisuudenvisiot
 • tekniikkaa, yhteiskuntaa ja kestävää kehitystä käsittelevät tekstit

Koulutus ja työelämä (FINB14)

Moduulin tehtävänä on tutustuttaa opiskelija erilaisiin opiskelumahdollisuuksiin ja työelämään sekä syventää opiskelijan käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana muuttuvassa maailmassa. Tehtävänä on auttaa opiskelijaa valmistautumaan jatko-opintoihin, vahvistamaan arjen hallintataitoja ja kehittämään jatkuvan oppimisen valmiuksiaan.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • syventää taitoaan tulkita ja tuottaa lyhyitä muodollisia tekstejä sekä ilmaista itseään muodollisemmissa asiayhteyksissä
 • rohkaistuu käyttämään suomea erilaisissa opiskeluun ja työhön liittyvissä vuorovaikutustilanteissa
 • vahvistaa taitoaan käsitellä opiskelu- ja työelämään liittyviä aihepiirejä
 • kehittää taitoaan ajatella luovasti, neuvotella ja tehdä yhteistyötä
 • syventää tietämystään tekstilajeista, jotka ovat tyypillisiä jatko-opinto- ja urasuunnitelmille
 • pystyy hakemaan ja hyödyntämään viranomaistietoja.

Keskeiset sisällöt

 • koulutus, työ ja elinkeinoelämä opiskelijan näkökulmasta
 • kieliprofiilin täydentäminen tulevaisuuden tarpeita varten
 • tiimityöskentely, yritystoiminta ja innovaatiot
 • opintoihin, työelämään ja itsenäistyvän nuoren elämään liittyvät vuorovaikutustilanteet sekä aihepiiriin liittyvät erilaiset tekstit

Kieli ja kulttuuri (FINB15)

Moduulin tehtävä on kehittää ja syventää opiskelijan tietämystä suomenkielisestä kulttuurista, kirjallisuudesta ja eri taidemuodoista sekä rohkaista opiskelijaa osallistumaan erilaisiin kirjallisiin tai kulttuurielämyksiin. Tehtävänä on syventää opiskelijan ymmärrystä kielen, kirjallisuuden ja taiteen merkityksestä suomalaiselle yhteiskunnalle sekä laajentaa hänen ymmärrystään luovasta kielenkäytöstä.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • syventää suomen kielen rakenteisiin ja ilmaisuihin liittyvää osaamistaan, erityisesti kaunokirjallisuuteen liittyen
 • syventää ymmärrystään kirjallisuuden ja taiteen välittämistä arvoista sekä ymmärtää niiden merkityksen yhteiskunnalle, yhteisölle ja yksilölle
 • tutustuu erilaisiin tieto- ja kaunokirjallisiin teksteihin ja kehittää taitoaan ymmärtää, analysoida ja tulkita niiden eri ilmaisumuotoja
 • laajentaa ja kehittää taitoaan lukea suomen kielellä.

Keskeiset sisällöt

 • kielen, kulttuurin ja kirjallisuuden merkitys identiteetin rakentumiselle
 • sävy ja tyyli, kieli esteettisen ilmaisun välineenä
 • suomenkielisen kaunokirjallisuuden keskeisiä teoksia ja teemoja