Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Viesti kirjoittaen (FINA7)

Moduulin tehtävä on auttaa opiskelijaa syventämään eri tekstilajien tulkitsemisen ja tuottamisen taitojaan. Moduulin tehtävä on valmistaa opiskelijaa maailmankansalaiseksi, jolla on tietoa, taitoa ja tahtoa osallistua vaativampiin globaaleista ja ajankohtaisista kysymyksistä käytäviin keskusteluihin. Näkökulmia tarkastellaan opiskelijan omista mielenkiinnon kohteista ja tarpeista käsin.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • syventää taitoaan valita oma näkökulmansa, käsitellä eri aiheita, valita lähteet ja löytää oma tapansa ilmaista itseään
 • kehittää taitoaan rakentaa loogisesti eteneviä tekstikokonaisuuksia ottaen huomioon tekstin kohderyhmän
 • etsiä itseään kiinnostavia tekstejä ja käyttää niitä edelleen vuorovaikutustilanteen pohjana.

Keskeiset sisällöt

 • kirjoittamisen prosessi; yhdessä kirjoittaminen ja tekstien kokoaminen, kirjoitusvastuiden jakaminen sekä tekstien jakaminen
 • oikeakielisyys
 • mediatekstit
 • globaali vastuu
 • oppimäärän pakollisten opintojen aikana käsitellyt aiheet ja niiden täydentäminen opiskelijoiden tarpeiden mukaan

Viesti ja vaikuta puhuen (FINA8)

Moduulin tehtävä on harjaannuttaa ja syventää opiskelijan monipuolista suullista kielitaitoa sekä tarjota opiskelijalle jatkuvan oppimisen välineitä oman suullisen kielitaidon kehittämiseksi. Tehtävänä on vahvistaa opiskelijan ymmärrystä suullisen kielitaidon merkityksestä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä. Tehtävänä on myös vahvistaa neuvottelemisen taitoja sekä toisen arvostamista ja huomioon ottamista. Moduuliin sisältyy Opetushallituksen tuottaman suullisen kielitaidon kokeen tai erillisen ohjeistuksen mukaisten näyttöjen suorittaminen.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • syventää ymmärrystään suullisiin vuorovaikutustilanteisiin vaikuttavista tekijöistä
 • vahvistaa suullisen vuorovaikutuksen taitojaan
 • kehittää taitoaan ymmärtää kielen eri variantteja
 • harjoittelee valmistelua edellyttävää suullista tuottamista.

Keskeiset sisällöt

 • puhumisen eri piirteet sekä kielelliset käytänteet ja ominaispiirteet
 • neuvottelu, kokous, väittely, keskustelu ja erityyppinen esiintyminen sekä niissä käytetyt menettelytavat
 • dialogisuus