Pakolliset opinnot

Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (FINA1)

Moduulin tehtävänä on avata lukion kielten opiskelun tavoitteita suhteessa jatkuvaan oppimiseen ja tulevaisuuden tarpeisiin muutosten monikielisessä maailmassa. Tehtävänä on kehittää opiskelijan opiskelutaitoja, kielitietoisuutta ja kieli-identiteettiä sekä itse- ja vertaisarviointitaitoja.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • rohkaistuu käyttämään kieltä
 • syventää käsitystään kielitietoisuudesta ja monikielisyydestä
 • analysoi ja kehittää taitoaan käyttää itse- ja vertaisarviointia oppimista tukevana menetelmänä
 • syventää kieltenopiskelustrategioitaan
 • oppii hyödyntämään tarkoituksenmukaisia kielenopiskelun välineitä
 • pystyy suhteuttamaan suomen kielen osaamistaan oppimäärän opiskelulle määriteltyyn taitotasoon B2.1 (taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä) ja B1.2 (taito tuottaa tekstejä).

Keskeiset sisällöt

 • henkilökohtaisen kieliprofiilin laatiminen
 • selkeiden ja realististen tavoitteiden asettelu suomen opiskelulle
 • laaja tekstikäsitys ja suomen kielen opiskelun kannalta oleellisia tekstilajeja sekä erilaisten tekstien analysointiin, tulkintaan ja tuottamiseen tarvittavia strategioita
 • kieli ja identiteetti, opiskelijan kielellinen repertuaari, kaksikielisyys, monikielisyys, eri kielten ja kielimuotojen suhde

Ympäristö ja vuorovaikutus (FINA2)

Moduulin tehtävänä on kannustaa opiskelijaa käyttämään kieltä rohkeasti sekä kehittämään omia vuorovaikutustaitojaan toimien eettisesti eri ympäristöissä ja sosiaalisissa tilanteissa. Tehtävänä on tarkastella, mikä vaikutus kielellä ja kielitaidolla on erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eettisellä tasolla. Moduulissa avataan rakentavan vuorovaikutuksen (mediaatio) käsitettä keskeisenä kielitaidon osa-alueena.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • vahvistaa suullista ja kirjallista osaamistaan ja taitoaan toimia vuorovaikutuksessa toisten kanssa sekä vahvistaa kielellistä itsetuntoaan
 • syventää kielen rakenteiden hallintaa
 • käyttää kieltä aktiivisesti erilaisissa autenttisissa kielenkäyttötilanteissa
 • pystyy antamaan ja ottamaan vastaan rakentavaa palautetta.

Keskeiset sisällöt

 • suulliset ja kirjalliset vuorovaikutusstrategiat
 • kielen variantit ja suomen yleiskielen merkitys
 • tilanteet ja toiminta arjessa ja lähiympäristössä
 • itse- ja vertaisarviointi
 • eettiset pelisäännöt vuorovaikutuksessa
 • vuorovaikutuksen merkitys hyvinvoinnille ja itsetunnolle
 • opiskeluun ja arkeen liittyvät tekstilajit sekä näiden tehtävät ja yhdistelmät

Kestävä tulevaisuus ja tiede (FINA3)

Moduulin tehtävänä on, että opiskelija syventää taitojaan analysoida ja tulkita erilaisia tekstejä ja hakee tietoa lähdekriittisesti kiinnittäen huomiota lähteen luotettavuuteen. Tehtävänä on kehittää opiskelijan taitoja esittää kysymyksiä, etsiä vastauksia tai hahmotella ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin liittyviin ongelmiin yksin ja ryhmässä. Tehtävänä on myös kehittää ympäristöosaamista.

 

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • laajentaa ja syventää lukutaitoaan suomeksi ja oppii käyttämään eri tilanteissa tarkoituksenmukaisia lukustrategioita
 • harjaannuttaa taitojaan tulkita löytämäänsä tietoa ja esittää sitä edelleen sekä harjaannuttaa erilaisten tekstien tiivistämisen taitojaan
 • pystyy osallistumaan aktiivisesti keskusteluihin
 • kehittää taitoaan argumentoida ja muotoilla mielipiteitä.

Keskeiset sisällöt

 • opiskelijoita kiinnostavat tiedon- ja tieteenalat
 • omaa ja globaalia kestävää tulevaisuutta rakentavat innovaatiot
 • kieli tieteellisen tiedon hankinnan, analysoinnin, tulkinnan, jakamisen ja esittämisen työkaluna
 • erilaiset tulevaisuudenvisiot
 • yleistajuiset tieteelliset tekstit, tieteellisen tekstin piirteet

Mediat ja yhteiskunta (FINA4)

Moduulin tehtävänä on kehittää opiskelijan monilukutaitoa sekä syventää mediaosaamista ja taitoja tarkastella ja hyödyntää kriittisesti erilaisia medioita ja tekstejä, joita myös tuotetaan. Moduulissa tarkastellaan osallisuutta, aktiivista kansalaisuutta ja demokratian rakentumista kielellisestä, kulttuurisesta ja katsomuksellisesta näkökulmasta kansallisesti ja globaalisti.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • tutustuu medioissa esillä oleviin ajankohtaisiin aiheisiin
 • kehittää taitoaan tarkastella kriittisesti erilaisia tietolähteitä ja erottaa mielipide ja fakta toisistaan sekä ymmärtää erilaisten tekstien arvopainotukset
 • kehittää taitoaan ilmaista, muotoilla ja perustella mielipiteitään suullisesti ja kirjallisesti sekä taitoaan viestiä tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Keskeiset sisällöt

 • media- ja lähdekritiikki, sensuuri, sananvapaus, tiedonhankinta, tekijänoikeudet ja plagiointi
 • ihmisoikeuskysymykset, tasa-arvo
 • kansalaisaktiivisuus yksin ja ryhmässä
 • mediassa käytetty kieli ajankohtais- ja asiakysymyksissä

Koulutus ja työelämä (FINA5)

Moduulin tehtävänä on tutustuttaa opiskelija erilaisiin opiskelumahdollisuuksiin ja työelämään sekä syventää opiskelijan käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana muuttuvassa maailmassa. Tehtävänä on auttaa opiskelijaa valmistautumaan jatko-opintoihin, vahvistamaan arjen hallintataitoja ja kehittämään jatkuvan oppimisen valmiuksiaan.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • syventää taitoaan tulkita ja tuottaa muodollisia tekstejä sekä ilmaista itseään muodollisemmissa asiayhteyksissä
 • rohkaistuu käyttämään suomea erilaisissa opiskeluun ja työhön liittyvissä vuorovaikutustilanteissa
 • vahvistaa taitoaan käsitellä opiskelu- ja työelämään liittyviä aihepiirejä
 • kehittää taitoaan ajatella luovasti, neuvotella ja tehdä yhteistyötä
 • syventää tietämystään tekstilajeista, jotka ovat tyypillisiä jatko-opinto- ja urasuunnitelmille
 • pystyy hakemaan ja hyödyntämään viranomaistietoja.

Keskeiset sisällöt

 • koulutus, työ ja elinkeinoelämä opiskelijan ja yhteiskunnan näkökulmasta
 • kieliprofiilin täydentäminen tulevaisuuden tarpeita varten
 • tiimityöskentely, yritystoiminta ja innovaatiot
 • opintoihin, työelämään ja itsenäistyvän nuoren elämään liittyvät vuorovaikutustilanteet sekä aihepiiriin liittyvät erilaiset tekstit

Kieli ja kulttuuri (FINA6)

Moduulin tehtävä on kehittää ja syventää opiskelijan tietämystä suomenkielisestä kulttuurista, kirjallisuudesta ja eri taidemuodoista sekä rohkaista opiskelijaa osallistumaan erilaisiin kirjallisiin tai kulttuurielämyksiin. Tehtävänä on vahvistaa opiskelijan ymmärrystä kirjallisuuden ja taiteen merkityksestä suomalaiselle yhteiskunnalle sekä laajentaa hänen ymmärrystään luovasta kielenkäytöstä.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • syventää suomen kielen rakenteisiin ja ilmaisuihin liittyvää osaamistaan, erityisesti kaunokirjallisuuteen liittyen
 • kehittää ymmärrystään suomenkielisen kirjallisuuden ja kulttuurin välittämistä arvoista sekä ymmärtää kirjallisuuden, kulttuurin ja taiteen merkityksen yhteiskunnalle, yhteisölle ja yksilölle
 • tutustuu eri kaunokirjallisiin ja ei-fiktiivisiin kirjallisuudenlajeihin sekä näille tyypillisiin ilmaisumuotoihin
 • kehittää taitojaan analysoida ja tulkita eri tieto- ja kaunokirjallisia tekstejä
 • laajentaa ja kehittää taitoaan lukea suomen kielellä.

Keskeiset sisällöt

 • kielen, kulttuurin ja kirjallisuuden merkitys identiteetin rakentumiselle
 • sävy ja tyyli, kieli esteettisen ilmaisun välineenä
 • sanataide
 • suomenkielisen kaunokirjallisuuden keskeisiä teoksia ja teemoja