Pakolliset opinnot

Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (FIM1)

Moduulin tehtävänä on avata lukion kielten opiskelun tavoitteita suhteessa jatkuvaan oppimiseen ja tulevaisuuden tarpeisiin muutosten monikielisessä maailmassa. Tehtävänä on kehittää opiskelijan opiskelutaitoja, kielitietoisuutta ja kieli-identiteettiä sekä itse- ja vertaisarviointitaitoja

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • syventää käsitystään kielitietoisuudesta ja monikielisyydestä ja ymmärtää monikielisyyden merkityksen omalle identiteetille
 • ymmärtää keskeiset kielelliset käsitteet ja sen, miten kieli rakentuu, sekä kehittää taitoaan tunnistaa suullisen ja kirjallisen kielen eri vivahteita
 • syventää ymmärrystään kielestä ja monimuotoisista teksteistä
 • kehittää kieltenopiskelustrategioitaan
 • soveltaa ja kehittää taitoaan käyttää itse- ja vertaisarviointia oppimista tukevana menetelmänä
 • pystyy suhteuttamaan suomen kielen osaamistaan oppimäärän opiskelulle määriteltyyn taitotasoon B2.2.

Keskeiset sisällöt

 • henkilökohtaisen kieliprofiilin laatiminen
 • selkeiden ja realististen tavoitteiden asettelu suomen opiskelulle
 • laaja tekstikäsitys ja suomen kielen opiskelun kannalta oleellisia tekstilajeja sekä erilaisten tekstien analysointiin, tulkintaan ja tuottamiseen tarvittavia strategioita
 • puhekieli, kirjoitettu kieli, murteet ja slangi
 • kaksikielisyys ja monikielisyys voimavarana

Ympäristö ja vuorovaikutus (FIM2)

Moduulin tehtävä on ohjata opiskelijaa syventämään taitoaan toimia tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä toimimaan eettisesti erilaisissa ympäristöissä ja sosiaalisissa tilanteissa. Tehtävänä on tarkastella, mikä vaikutus kielellä ja kielitaidolla on erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eettisellä tasolla. Moduulissa avataan rakentavan vuorovaikutuksen (mediaatio) käsitettä keskeisenä kielitaidon osa-alueena.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • kehittää taitoaan tulkita, tuottaa ja arvioida erilaisia tekstejä ja niiden ilmaisumuotoja
 • kehittää taitoaan antaa ja vastaanottaa palautetta sekä arvioida omaa puhe- ja kirjoitustaitoaan
 • kehittää kielellis tä itsetuntoaan ja taitoaan ottaa huomioon muut osapuolet vuorovaikutustilanteessa
 • syventää ymmärrystään sosiaalisista verkostoista ja eri ympäristöissä toimimisesta
 • osaa hakea, koota ja antaa itseään koskevaa informaatiota.

Keskeiset sisällöt

 • suulliset ja kirjalliset vuorovaikutusstrategia
 • tekstikokonaisuuden rakentaminen: tavoitteen asettelu, konteksti, sisältö, rakenne ja näkökulma; kirjoittaminen prosessina
 • vuorovaikutuksen merkitys hyvinvoinnille ja itsetunnolle
 • eettiset pelisäännöt vuorovaikutuksessa
 • itse- ja vertaisarviointi

Kestävä tulevaisuus ja tiede (FIM3)

Moduulin tehtävänä on, että opiskelija vahvistaa taitojaan hakea, analysoida, tulkita ja esittää luotettavaa tietoa. Opiskelija syventää tieteellisen tiedon jakamisen taitojaan digitaalisissa ja muissa ympäristöissä sekä taitoaan argumentoida. Tehtävänä on kehittää opiskelijan taitoja esittää kysymyksiä, etsiä vastauksia tai hahmotella ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin liittyviin ongelmiin yksin ja ryhmässä. Tehtävänä on myös kehittää ympäristöosaamista.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • laajentaa ja syventää lukutaitoaan suomeksi ja oppii käyttämään eri tilanteissa tarkoituksenmukaisia lukustrategioita
 • harjaannuttaa taitojaan hankkia, analysoida, tulkita ja esittää tieteellistä tietoa sekä taitojaan tiivistää erilaisia tekstejä ja haettua tietoa
 • pystyy argumentoimaan tieteellisistä aiheista
 • kehittää kestävään kehitykseen liittyvää osaamistaan.

Keskeiset sisällöt

 • opiskelijoita kiinnostavat tiedon- ja tieteenalat
 • omaa ja globaalia kestävää tulevaisuutta rakentavat innovaatio
 • argumentaatiotekniikka
 • tieteellisiin teksteihin perustuva suullinen ja kirjallinen tuottaminen
 • yleistajuiset tieteelliset tekstit, tieteellisen tekstin piirteet

Mediat ja yhteiskunta (FIM4)

Moduulin tehtävänä on laajentaa opiskelijan mediaosaamista ja taitoja tarkastella ja hyödyntää kriittisesti erilaisia medioita ja tekstejä, joita myös tuotetaan. Moduulissa tarkastellaan demokratian rakentumista, osallisuutta ja aktiivista kansalaisuutta kielellisestä, kulttuurisesta ja katsomuksellisesta näkökulmasta kansallisesti ja globaalisti.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • syventää taitoaan käyttää ja lukea kriittisesti lähdemateriaaleja, erityisesti mediatekstejä
 • pystyy perustelemaan näkökulmiaan monipuolisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
 • pystyy tarkastelemaan ja arvioimaan erilaisia tekstejä ja ymmärtämään niiden välittämät arvopainotukset
 • kehittää taitoaan erottaa mielipide ja fakta toisistaan
 • yventää taitoaan ymmärtää yhteiskunnallisista aiheista käytäviä keskusteluita sekä osallistumaan niihin.

Keskeiset sisällöt

 • sananvapaus, lähdekritiikki, tiedonhankinta, mediakritiikki, tekijänoikeudet ja plagiointi
 • kansalaisaktiivisuus yksin ja ryhmässä
 • ihmisoikeudet
 • vaikuttamisen ja kantaa ottamisen kielelliset strategiat
 • kantaa ottavat ja argumentoivat tekstit

Koulutus ja työelämä (FIM5)

Moduulin tehtävänä on tutustuttaa opiskelija erilaisiin opiskelumahdollisuuksiin ja työelämään sekä syventää opiskelijan käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana muuttuvassa maailmassa. Tehtävänä on auttaa opiskelijaa valmistautumaan jatko-opintoihin, vahvistamaan arjen hallintataitojaan ja kehittämään jatkuvan oppimisen valmiuksiaan.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • syventää opiskelu- ja työelämään liittyvää osaamistaan
 • vahvistaa taitojaan ilmaista itseään muodollisemmissa yhteyksissä
 • syventää taitojaan tulkita ja tuottaa muodollisia tekstejä
 • kehittää taitoaan ajatella luovasti, neuvotella ja tehdä yhteistyötä
 • pystyy hakemaan ja hyödyntämään viranomaistietoja.

Keskeiset sisällöt

 • koulutus, työ, elinkeinoelämä opiskelijan ja yhteiskunnan näkökulmasta
 • kieliprofiilin täydentäminen tulevaisuuden tarpeita varten
 • opintoihin, työelämään ja itsenäistyvän nuoren elämään liittyvät vuorovaikutustilanteet sekä aihepiiriin liittyvät erilaiset tekstit
 • tiimityöskentely, yritystoiminta ja innovaatiot

Kieli ja kulttuuri (FIM6)

Moduulin tehtävä on vahvistaa opiskelijan käsitystä kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin merkityksestä omalle identiteetille ja yhteiskunnalle. Tehtävänä on kehittää ja syventää opiskelijan tietämystä ja ymmärrystä suomenkielisestä kirjallisuudesta, kulttuurista ja eri taidemuodoista.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • syventää suomen kielen rakenteisiin ja ilmaisuihin liittyvää osaamistaan, erityisesti kaunokirjallisuuteen liittyen
 • kehittää taitoaan analysoida ja tulkita erilaisia tekstejä ja ymmärtää kirjallisuuden, kulttuurin ja taiteen merkityksen yhteiskunnalle, yhteisölle ja yksilölle
 • tutustuu eri kaunokirjallisiin ja ei-fiktiivisiin kirjallisuudenlajeihin sekä näille tyypillisiin ilmaisumuotoihin
 • laajentaa ja kehittää taitoaan lukea suomen kielellä, erityisesti kaunokirjallisia tekstejä.

Keskeiset sisällöt

 • kielen, kulttuurin ja kirjallisuuden merkitys identiteetin rakentumiselle
 • sävy ja tyyli, kieli esteettisen ilmaisun välineenä
 • sanataide
 • suomenkielisen kaunokirjallisuuden keskeisiä teoksia ja teemoja