Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Viesti ja vaikuta puhuen (RUB16)

Moduulin tehtävänä on syventää opiskelijan taitoa tuottaa ruotsin kieltä suullisesti, ymmärtää puhuttua ruotsin kieltä ja rakentaa dialogia. Moduuliin sisältyy Opetushallituksen tuottaman suullisen kielitaidon kokeen tai erillisen ohjeistuksen mukaisten näyttöjen suorittaminen.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • vankentaa puhumisen sujuvuutta
 • tuottaa valmistelua edellyttävän suullisen esityksen
 • tiedostaa suullisen osaamisensa tason ja kehittämistarpeensa ja saa tästä palautetta.

Keskeiset sisällöt

 • vuorovaikutustilanteet, dialogin rakentaminen
 • puhumisen eri piirteet
 • aitojen ruotsinkielisten kontaktien monipuolinen tarjoaminen opiskelijalle erilaisissa ympäristöissä

Kestävä elämäntapa (RUB17)

Moduulin tehtävänä on syventää oppimäärän pakollisten moduulien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • syventää taitoaan tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille
 • laajentaa sosiaalisen median tuntemustaan käyttäen ruotsin kieltä
 • tutustuu kansallisissa kielitutkinnoissa vaadittavaan ruotsin taidon osaamiseen.

Keskeiset sisällöt

 • kestävä kehitys ja elämäntapa erityisesti opiskelijan näkökulmasta
 • eettisyys ja vastuullisuus sosiaalisen median käytössä, sananvapaus