Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Ympäristö ja kestävä elämäntapa (RUA7)

Moduulin tehtävä on valmistaa opiskelijaa maailmankansalaiseksi, jolla on tietoa, taitoa ja tahtoa osallistua globaaleista ympäristökysymyksistä käytäviin keskusteluihin ruotsin kielellä. Näkökulmia tarkastellaan opiskelijan omasta elinpiiristä käsin, mutta moduulissa tutustutaan myös kansainvälisten organisaatioiden tapoihin käsitellä kestävään elämäntapaan liittyviä kysymyksiä. Moduulissa pyritään hyödyntämään yhteistyökontakteja ruotsinkielisten tai pohjoismaisten koulujen kanssa.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • hakee aiheeseen liittyvää tietoa ja laajentaa ilmaisuvarastoaan
 • osallistuu myös laajempiin suullisiin ja kirjallisiin vuorovaikutustilanteisiin
 • kehittää ajattelun taitojaan hyödyntämällä kielitaitoaan erilaisten syy-seuraussuhteiden analysoimiseksi.

Keskeiset sisällöt

 • globaalit ympäristökysymykset, esimerkiksi ilmastonmuutos
 • kestävä elämäntapa opiskelijan omassa elinpiirissä
 • esimerkkejä kansainvälisistä sopimuksista tai sopimusneuvotteluista
 • ratkaisukeskeisyys

Viesti ja vaikuta puhuen (RUA8)

Moduulin tehtävä on harjaannuttaa opiskelijan monipuolista suullista kielitaitoa, jota tarvitaan pohjoismaiseen ja kansainväliseen toimijuuteen, ja tarjota opiskelijalle jatkuvan oppimisen välineitä oman suullisen kielitaidon kehittämiseksi. Tehtävänä on myös vahvistaa neuvottelemisen taitoja sekä toisen arvostamista ja huomioon ottamista. Moduuliin sisältyy Opetushallituksen tuottaman suullisen kielitaidon kokeen tai erillisen ohjeistuksen mukaisten näyttöjen suorittaminen.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • syventää ymmärrystään suullisiin vuorovaikutustilanteisiin vaikuttavista tekijöistä
 • vahvistaa suullisen vuorovaikutuksen taitojaan
 • vahvistaa taitoaan ymmärtää puhuttua ruotsin kieltä ja sen eri variantteja
 • harjoittelee valmistelua edellyttävää suullista tuottamista.

Keskeiset sisällöt

 • puhumisen eri piirteet
 • ruotsin puhujien taustojen tai äidinkielten vaikutus puhetilanteissa
 • dialogisuus