Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Ympäristö ja kestävä elämäntapa (RUÄ7)

Moduulin tehtävänä on syventää opiskelijan maailmankansalaisen taitoja ja tietoa globaaleista ympäristökysymyksistä ja eettisestä toiminnasta sekä kestävien valintojen tekemisestä arkielämässä. Moduulissa hyödynnetään ruotsinkielisiä tai pohjoismaisia yhteistyökontakteja.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • osallistuu vaativampiin suullisiin ja kirjallisiin vuorovaikutustilanteisiin
 • syventää ajattelun taitojaan hyödyntämällä kielitaitoaan erilaisten syy-seuraussuhteiden analysoimiseksi.

Keskeiset sisällöt

 • kestävä elämäntapa opiskelijan omassa elinpiirissä
 • globaalit ympäristökysymykset, kuten ilmastonmuutos
 • eettinen ajattelu
 • kestävää kehitystä edistävät innovaatiot

Viesti ja vaikuta puhuen (RUÄ8)

Moduulin tehtävä on harjaannuttaa opiskelijaa abstraktiotasoltaan vaativampaan suullisen vuorovaikutukseen sekä tarjota jatkuvan oppimisen välineitä opiskelijan oman suullisen kielitaidon kehittämiseksi. Tehtävänä on myös vahvistaa neuvottelemisen taitoja sekä toisen arvostamista ja huomioonottamista vuorovaikutustilanteessa. Moduuliin sisältyy Opetushallituksen tuottaman suullisen kielitaidon kokeen tai erillisen ohjeistuksen mukaisten näyttöjen suorittaminen.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • syventää tietämystään tekijöistä, jotka vaikuttavat suulliseen vuorovaikutukseen
 • vahvistaa taitoaan ymmärtää puhutun ruotsin kielellisiä variantteja
 • syventää taitoaan rakentaa dialogia ja argumentoida sekä taitoaan ilmaista itseään ja kommunikoida tavoitteellisesti ryhmässä
 • tuottaa valmistelua edellyttävän laajan suullisen tuotoksen valitsemastaan aiheesta.

Keskeiset sisällöt

 • kielelliset piirteet vuorovaikutustilanteissa
 • menettelytavat erilaisissa keskustelutilanteissa, kuten neuvottelussa, kokouksessa ja väittelyssä
 • dialogisuus