Pakolliset opinnot

Opiskelutaidot ja kieli-identiteetti (RUÄ1)

Moduulin tehtävänä on avata lukion ruotsin kielen opiskelun tavoitteita suhteessa jatkuvaan oppimiseen ja tulevaisuuden tarpeisiin muutosten monikielisessä maailmassa. Tehtävänä on kehittää opiskelijan kielitietoisuutta ja kieli-identiteettiä sekä itse- ja vertaisarviointitaitoja ja vahvistaa opiskelijan ja ryhmän hyvinvointiosaamista.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • syventää käsitystään kielitietoisuudesta ja monikielisyydestä ja ymmärtää kaksikielisyyden merkityksen omalle identiteetilleen
 • ymmärtää keskeiset kielelliset käsitteet ja sen, miten kieli rakentuu
 • syventää ymmärrystään eri tekstilajeista ja monilukutaidosta
 • kehittää kielenoppimisstrategioitaan
 • kehittää valmiuksiaan eritellä puhutun ja kirjoitetun kielen vivahteita
 • syventää taitoaan analysoida ja kehittää itse- ja vertaisarvioinnin taitojaan oppimisen tukena
 • pystyy suhteuttamaan ruotsin kielen osaamistaan oppimäärän opiskelulle määriteltyyn taitotasoon B2.2.

Keskeiset sisällöt

 • oman kieliprofiilin laatiminen tai täydentäminen
 • selkeiden ja realististen tavoitteiden asettaminen äidinkielenomaisen ruotsin opinnoille
 • keskeiset tekstilajit, monilukutaito
 • kielen eri rekisterit (puhekieli, kirjakieli, murteet ja slangi)
 • kaksikielisyys ja monikielisyys voimavarana

Kieli ja vuorovaikutus (RUÄ2)

Moduulissa ohjataan opiskelijaa syventämään taitoaan toimia tarkoituksenmukaisesti ja tavoitteellisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Opiskelija tarkastelee, mikä vaikutus kielellä ja kielitaidolla on erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eettisellä tasolla. Moduulissa avataan rakentavan vuorovaikutuksen (mediaatio) käsitettä keskeisenä kielitaidon osa-alueena.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • kehittää taitoaan tulkita, tuottaa ja arvioida erilaisia tekstejä ja niiden ilmaisumuotoja
 • kehittää taitoaan antaa ja vastaanottaa palautetta sekä arvioida omaa puhe- ja kirjoitustaitoaan
 • kehittää kielellistä itsetuntoaan ja empatiataitojaan vuorovaikutustilanteissa
 • syventää ymmärrystään sosiaalisista verkostoista eri ympäristöissä
 • kehittää tiedonhankinnan taitojaan
 • syventää tietoaan ruotsin kielen asemasta kielellisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden näkökulmasta.

Keskeiset sisällöt

 • suulliset ja kirjalliset vuorovaikutusstrategiat
 • tekstikokonaisuuden rakentuminen: tavoite, kohderyhmä, sisältö, rakenne, ilmaisutapa ja näkökulma; kirjoitusprosessi
 • rakentava vuorovaikutus, merkitysneuvottelut ja kielentäminen, yhteys hyvinvointiin ja itsetuntoon
 • itse- ja vertaisarviointi
 • eettinen ajattelu

Kieli ja kulttuuri (RUÄ3)

Moduulin tehtävänä on vahvistaa opiskelijan käsitystä kielen ja kulttuurin merkityksestä omalle identiteetille ja yhteiskunnalle. Moduulin tehtävänä on syventää opiskelijan monilukutaitoa ja ruotsinkielisen kulttuurin ja taidemuotojen tuntemusta, myös muissa Pohjoismaissa.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • syventää tuntemustaan ruotsin kielen rakenteista ja ilmaisutavoista
 • kehittää taitoaan tehdä omia tulkintoja eri aihepiirien teksteistä
 • ymmärtää kielen ja eri taidemuotojen merkityksen yhteiskunnalle, yhteisölle ja yksilölle
 • lukee, analysoi ja tuottaa erilaisia tekstejä itseään kiinnostavista aiheista.

Keskeiset sisällöt

 • kielen, kulttuurin ja kirjallisuuden merkitys oman kaksikielisen identiteetin rakentumiselle
 • kielen vivahteet ja tyyli, kieli esteettisenä ilmaisukeinona
 • eri taidemuotojen kieli

Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (RUÄ4)

Moduulin tehtävänä on syventää opiskelijan eri medioiden tuntemusta, kriittistä lukutaitoa sekä taitoa tuottaa tekstejä näiden perusteella. Moduulissa tarkastellaan demokratian, osallisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden yhteyttä kieleen, kulttuuriin ja katsomuksiin kansallisesta, pohjoismaisesta ja globaalista näkökulmasta.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • hyödyntää medioissa esillä olevia aiheita ja tekstilajeja ruotsiksi
 • syventää taitoaan tarkastella ja arvioida erilaisia tekstejä sekä taitoaan ymmärtää niiden välittämiä merkityksiä
 • syventää taitoaan arvioida ja ilmaista mielipiteitä sekä argumentoida tiedon perusteella
 • hyödyntää eri tietolähteitä, oppimisympäristöjä ja tapoja tuottaa tekstejä
 • syventää taitoaan osallistua keskusteluun yhteiskunnallisista aiheista.

Keskeiset sisällöt

 • yksilön ja yhteisön vastuut ja vaikuttamismahdollisuudet yhteiskunnassa
 • pohjoismainen hyvinvointivaltio ja sen historia, hyvinvointivaltion kehitysnäkymät
 • sananvapaus, sensuuri, lähdekriittisyys, tekijänoikeudet
 • ihmisoikeuskysymykset

Kestävä tulevaisuus ja tiede (RUÄ5)

Moduulin tehtävänä on syventää opiskelijan tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa häntä kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Opiskelija syventää taitoaan välittää tietoa ja argumentoida tieteelle ominaisilla käsitteillä ja tulkintatavoilla, myös digitaalisissa ympäristöissä. Opiskelija kehittää ongelmanratkaisutaitojaan koskien tulevaisuuden haasteita ja syventää taitojaan toimia ympäristötietoisesti ja eettisesti kestävästi.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • vahvistaa taitoaan etsiä, analysoida, tulkita ja esittää tieteellistä informaatiota
 • argumentoi tieteellisistä aiheista
 • pohtii tapoja osallistua kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.

Keskeiset sisällöt

 • kestävää kehitystä edistävät innovaatiot yksilön tasolla ja globaalisti
 • argumentaatiotekniikka
 • digitaaliset ympäristöt ja tieteelliset tekstilajit

Jatko-opinnot ja työelämä (RUÄ6)

Moduulissa opiskelija syventää tietouttaan jatko-opiskelumahdollisuuksista ja työelämästä sekä kehittää jatkuvan oppimisen valmiuksiaan. Moduulissa käsitellään itsenäistyvän nuoren elämänpiiriin liittyviä asioita.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • syventää tietämystään jatko-opinnoista ja työelämästä
 • vahvistaa taitoaan ilmaista itseään muodollisissa yhteyksissä
 • syventää taitoaan tulkita ja tuottaa muodollisia tekstejä
 • kehittää luovaa ajatteluaan sekä yhteistyö- ja neuvottelutaitojaan
 • osaa etsiä ja hyödyntää viranomaisinformaatiota.

Keskeiset sisällöt

 • koulutus, ammatit ja elinkeinoelämä opiskelijan omasta ja yhteiskunnan näkökulmasta
 • kieliprofiilin täydentäminen tulevaisuuden tarpeita varten
 • opiskelu, työ ja aikuisuus sekä niihin liittyvät vuorovaikutustilanteet ja tekstit
 • tiimityöskentely, yrittäjyys, innovaatiot