Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (PS5)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • osaa kuvailla yksilöllisten ominaisuuksien eroja ja niiden geneettistä perustaa
 • osaa tarkastella persoonallisuutta kokonaisuutena eri näkökulmista ja soveltaa tätä tietoa omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistamisessa
 • osaa kuvailla yksilöllisiä eroja älykkyydessä ja luovuudessa
 • osaa tarkastella sosiaalisen ympäristön ja kulttuurin merkitystä yksilön toimintaan
 • ymmärtää ihmisen toimintaa persoonallisuuden, sosiaalisen ympäristön ja kulttuurin vuorovaikutuksen näkökulmasta
 • osaa soveltaa psykologian tietoja erilaisuuden ymmärtämiseen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen
 • osaa kuvailla ja arvioida yksilöllisten erojen tutkimuksen psykologisia arviointimenetelmiä.

Keskeiset sisällöt

Perimän, kulttuurin ja sosiaalisen ympäristön merkitys persoonallisuuden kehittymiseen
 • persoonallisuuden pysyvyys ja muuttuvuus
 • perustietoa käyttäytymisgenetiikasta
Persoonallisuuden tarkastelu eri näkökulmista
 • temperamentti
 • piirreteoreettinen näkökulma
 • motivaatio
 • yksilölliset tulkinta- ja toimintatyylit
 • identiteetin ja persoonallisuuden narratiivinen tarkastelu
Älykkyys ja luovuus osana ihmisen toimintaa
 • älykkyyden määritelmiä
 • älykkyyden mittaaminen ja siihen liittyvät haasteet
 • perimän ja ympäristön vuorovaikutus älykkyydessä
 • luovuuden määritelmiä ja luovuuteen liittyviä tekijöitä
Kulttuurin ja sosiaalisen ympäristön vaikutus ihmisen toimintaan
 • tiedonkäsittely sosiaalisissa tilanteissa: stereotypioiden, attribuutioiden, asenteiden ja ennakkoluulojen muodostuminen
 • esimerkkejä sosiaalisuuden hermostollisesta perustasta
 • ryhmän merkitys yksilölle ja ryhmien väliset suhteet
 • tilannetekijöiden vaikutus yksilöön ja ryhmään
 • kulttuurien eri ulottuvuuksia
 • esimerkkejä kulttuurin vaikutuksesta ajatteluun ja käyttäytymiseen
 • esimerkkejä yksilöiden ja yhteisöjen toiminnasta kestävän tulevaisuuden rakentamisessa
Psykologinen tutkimus
 • yksilöllisten erojen tutkiminen
 • persoonallisuuden ja älykkyyden arviointimenetelmät
 • reliabiliteetti ja validiteetti
 • esimerkkejä kyselyjä, haastatteluja ja testejä hyödyntävistä tutkimuksista
 • esimerkkejä sosiaalipsykologian tutkimuksista