Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Tietoa käsittelevä ihminen (PS3)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • tunnistaa kognitiivista toimintaa ohjaavia yleisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä kognitiivisten ilmiöiden tarkastelemiseen
 • osaa selittää, miten havaitseminen, tarkkaavaisuus ja muisti ovat yhteydessä ihmisen muuhun tiedonkäsittelyyn
 • ymmärtää kielen merkitystä ihmisen toiminnalle
 • ymmärtää päätöksenteon kognitiivista perustaa
 • tunnistaa joitakin yleisimpiä kognitiivisen toiminnan häiriöitä
 • ymmärtää plastisuuden merkityksen ja hermoverkkojen toiminnan pääperiaatteet psyykkisen toiminnan perustana
 • osaa kuvailla havaitsemiseen, tarkkaavaisuuteen, muistiin ja kielellisiin toimintoihin liittyvää aivotoimintaa
 • osaa suunnitella ja esitellä yksinkertaisen kokeellisen tutkimuksen ja arvioida menetelmään liittyviä vahvuuksia ja heikkouksia.

Keskeiset sisällöt

Tiedonkäsittelyn yleisiä periaatteita
 • ärsykelähtöinen ja skeemalähtöinen tiedonkäsittely
 • tietoinen ja ei-tietoinen tiedonkäsittely
Havaitseminen ja tarkkaavaisuus
 • sisäiset mallit ja havaintokehä
 • havaitseminen, perustietoa erityisesti näönvaraisesta havaitsemisesta sekä sen hermostollisesta perustasta
 • tahaton ja tahdonalainen tarkkaavaisuus
 • perustietoa tarkkaavaisuuden hermostollisesta perustasta
 • esimerkkejä tarkkaavaisuushäiriöistä
Muisti
 • työmuistin ja säilömuistin toiminta
 • muistin rekonstruktiivisuus ja unohtaminen
 • perustietoa muistin hermostollisesta perustasta
 • esimerkkejä aivoperäisistä muistihäiriöistä
Kieli
 • kielellisten toimintojen merkitys tiedonkäsittelyssä
 • perustietoa kielellisten toimintojen hermostollisesta perustasta
 • esimerkkejä aivoperäisistä kielellisistä häiriöistä
Päätöksenteko
 • nopea ja hidas ajattelu
 • esimerkkejä kognitiivisista vinoumista ja heuristiikoista
Aivojen rakenne ja hermostollinen toiminta
 • hermoston ja aivojen päärakenteet
 • hermosolun ja synapsin toiminta
 • tiedon kulku hermoverkoissa
 • plastisuus
 • esimerkkejä neuropsykologisesta kuntoutuksesta
Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian tutkimusmenetelmät
 • kokeellisen tutkimuksen periaatteet
 • esimerkkejä tapaustutkimuksista
 • esimerkkejä aivotutkimusmenetelmiä hyödyntävistä tutkimuksista
 • kokeellisen tutkimuksen suunnittelu