Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Tunteet ja mielenterveys (PS4)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • osaa selittää tunteiden muodostumista ja niiden kulttuurisidonnaisuutta
 • ymmärtää tunteiden merkityksen ihmisen kognitiiviseen toimintaan, vuorovaikutukseen ja psyykkiseen hyvinvointiin sekä saa valmiuksia soveltaa tätä tietoa itseymmärryksen ja vuorovaikutuksen välineenä
 • osaa selittää mielenterveyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä sekä soveltaa tätä tietoa oman ja muiden hyvinvoinnin edistämiseen
 • tunnistaa yleisimpiä mielenterveyden ongelmia ja mielenterveyshäiriöitä
 • osaa pohtia mielenterveyden ja sen häiriöiden määrittelyn tulkinnanvaraisuutta ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia
 • osaa kuvailla biologisia, psyykkisiä, sosiaalisia ja kulttuurisidonnaisia tekijöitä mielenterveyshäiriöiden taustalla ja hoidossa
 • syventyy yhden mielenterveyshäiriön syihin, oireisiin ja hoitoon.

Keskeiset sisällöt

Tunteiden psykologia
 • tunteiden muodostuminen: tunnereaktio ja tunnekokemus
 • perustietoa tunteiden ja niiden säätelyn hermostollisesta perustasta
 • tunteiden universaalisuus ja kulttuurisidonnaisuus
 • tunteiden merkitys kognitiivista toimintaa ja sosiaalista vuorovaikutusta ohjaavina tekijöinä
 • tunteiden säätely hyvinvoinnin osatekijänä
Psyykkinen hyvinvointi ja psyykkisen tasapainon ylläpitäminen
 • hallintakeinojen ja defenssien merkitys
 • resilienssin merkitys hyvinvoinnille
 • nukkumisen ja vuorokausirytmin merkitys psyykkiselle toiminnalle
 • keskeiset unen laatuun vaikuttavat tekijät
 • stressin aiheuttajia, vaikutuksia ja säätelykeinoja
 • kriisit psyykkisen tasapainon uhkana ja niistä selviytyminen
Mielenterveys
 • mielenterveys käsitteenä
 • yleisimpien mielenterveyshäiriöiden luokittelu ja tietoa niiden tyypillisistä oireista
 • esimerkkejä mielenterveyden ongelmien ja -häiriöiden syntyä selittävistä biologisista, psyykkisistä ja sosiaalisista sekä kulttuurisista taustatekijöistä
 • esimerkkejä mielenterveyden ongelmien ja häiriöiden biologisista ja psykososiaalisista hoitomuodoista sekä erilaisista psykoterapian toteutustavoista
 • esimerkkejä ajankohtaisesta mielenterveyshäiriöihin liittyvästä yhteiskunnallisesta keskustelusta
Psykologinen tutkimus
 • ei-kokeellinen tutkimus: korrelatiivinen ja kuvaileva tutkimus
 • esimerkkejä fysiologisia mittausmenetelmiä hyödyntävistä tutkimuksista