Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Kehittyvä ihminen (PS2)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • osaa eritellä ihmisen yksilölliseen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja niiden keskinäistä vuorovaikutusta
 • osaa selittää, miten hermoston kypsyminen ja muovautuminen heijastuvat psyykkiseen kehitykseen sikiökaudelta läpi elämänkulun
 • osaa kuvailla lapsuus- ja nuoruusiän sosioemotionaalista ja kognitiivista kehitystä sekä soveltaa niihin liittyvää teoria- ja tutkimustietoa
 • osaa antaa esimerkkejä sosialisaation ja kulttuurin vaikutuksesta ihmisen kehitykseen
 • ymmärtää kokonaisvaltaisesti kehityksen yksilöllisyyttä ja jatkuvuutta
 • perehtyy nuoruusiän psykologiaan ja pohtii aikuisuuteen siirtymiseen liittyviä tekijöitä
 • osaa soveltaa kehityspsykologista tietoa itsensä ja muiden ihmisten ymmärtämiseen ja vuorovaikutustaitojensa kehittämiseen
 • osaa kuvailla, miten ihmisen kehitystä tutkitaan.

Keskeiset sisällöt

Hermoston kehitys psyykkisten toimintojen näkökulmasta elämänkulun aikana
 • perimän merkitys
 • kypsyminen ja oppiminen
 • herkkyyskaudet
 • plastisuuden merkitys kehityksessä
Tunne-elämän ja vuorovaikutuksen kehitys lapsuudessa ja nuoruudessa
 • varhainen vuorovaikutus ja kiintymyssuhteet
 • temperamentti
 • minuus ja minäkäsitys
 • tunteet, tunnetaidot ja tunteiden säätely
 • vertaissuhteet ja sosiaaliset taidot
Kognitiivinen kehitys lapsuudessa ja nuoruudessa
 • kieli ja ajattelu
 • toiminnanohjaus
Identiteetin muuttuvuus elämänkulun aikana
 • henkilökohtainen identiteetti
 • sosiaalinen identiteetti
 • kulttuuri-identiteetti ja etninen identiteetti
 • sukupuoli- ja seksuaali-identiteetti, sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus
Kehityksen yksilöllisyys ja jatkuvuus
 • erilaisia kehityspolkuja varhaislapsuudesta aikuisuuteen
 • vanhemmuuden ja kasvuympäristön merkitys
Psykologinen tutkimus
 • kaksos- ja adoptiotutkimus
 • pitkittäis- ja poikittaistutkimus
 • esimerkkejä havainnointia hyödyntävistä tutkimuksista