Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Kehittyvä ihminen (PS2)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • osaa eritellä ihmisen yksilölliseen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja niiden keskinäistä vuorovaikutusta
 • osaa selittää, miten hermoston kypsyminen ja muovautuminen heijastuvat psyykkiseen kehitykseen sikiökaudelta läpi elämänkulun
 • osaa kuvailla lapsuus- ja nuoruusiän sosioemotionaalista ja kognitiivista kehitystä sekä soveltaa niihin liittyvää teoria- ja tutkimustietoa
 • osaa antaa esimerkkejä sosialisaation ja kulttuurin vaikutuksesta ihmisen kehitykseen
 • ymmärtää kokonaisvaltaisesti kehityksen yksilöllisyyttä ja jatkuvuutta
 • perehtyy nuoruusiän psykologiaan ja pohtii aikuisuuteen siirtymiseen liittyviä tekijöitä
 • osaa soveltaa kehityspsykologista tietoa itsensä ja muiden ihmisten ymmärtämiseen ja vuorovaikutustaitojensa kehittämiseen
 • osaa kuvailla, miten ihmisen kehitystä tutkitaan.

Keskeiset sisällöt

Hermoston kehitys psyykkisten toimintojen näkökulmasta elämänkulun aikana
 • perimän merkitys
 • kypsyminen ja oppiminen
 • herkkyyskaudet
 • plastisuuden merkitys kehityksessä
Tunne-elämän ja vuorovaikutuksen kehitys lapsuudessa ja nuoruudessa
 • varhainen vuorovaikutus ja kiintymyssuhteet
 • temperamentti
 • minuus ja minäkäsitys
 • tunteet, tunnetaidot ja tunteiden säätely
 • vertaissuhteet ja sosiaaliset taidot
Kognitiivinen kehitys lapsuudessa ja nuoruudessa
 • kieli ja ajattelu
 • toiminnanohjaus
Identiteetin muuttuvuus elämänkulun aikana
 • henkilökohtainen identiteetti
 • sosiaalinen identiteetti
 • kulttuuri-identiteetti ja etninen identiteetti
 • sukupuoli- ja seksuaali-identiteetti, sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus
Kehityksen yksilöllisyys ja jatkuvuus
 • erilaisia kehityspolkuja varhaislapsuudesta aikuisuuteen
 • vanhemmuuden ja kasvuympäristön merkitys
Psykologinen tutkimus
 • kaksos- ja adoptiotutkimus
 • pitkittäis- ja poikittaistutkimus
 • esimerkkejä havainnointia hyödyntävistä tutkimuksista

Tietoa käsittelevä ihminen (PS3)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • tunnistaa kognitiivista toimintaa ohjaavia yleisiä periaatteita ja osaa soveltaa niitä kognitiivisten ilmiöiden tarkastelemiseen
 • osaa selittää, miten havaitseminen, tarkkaavaisuus ja muisti ovat yhteydessä ihmisen muuhun tiedonkäsittelyyn
 • ymmärtää kielen merkitystä ihmisen toiminnalle
 • ymmärtää päätöksenteon kognitiivista perustaa
 • tunnistaa joitakin yleisimpiä kognitiivisen toiminnan häiriöitä
 • ymmärtää plastisuuden merkityksen ja hermoverkkojen toiminnan pääperiaatteet psyykkisen toiminnan perustana
 • osaa kuvailla havaitsemiseen, tarkkaavaisuuteen, muistiin ja kielellisiin toimintoihin liittyvää aivotoimintaa
 • osaa suunnitella ja esitellä yksinkertaisen kokeellisen tutkimuksen ja arvioida menetelmään liittyviä vahvuuksia ja heikkouksia.

Keskeiset sisällöt

Tiedonkäsittelyn yleisiä periaatteita
 • ärsykelähtöinen ja skeemalähtöinen tiedonkäsittely
 • tietoinen ja ei-tietoinen tiedonkäsittely
Havaitseminen ja tarkkaavaisuus
 • sisäiset mallit ja havaintokehä
 • havaitseminen, perustietoa erityisesti näönvaraisesta havaitsemisesta sekä sen hermostollisesta perustasta
 • tahaton ja tahdonalainen tarkkaavaisuus
 • perustietoa tarkkaavaisuuden hermostollisesta perustasta
 • esimerkkejä tarkkaavaisuushäiriöistä
Muisti
 • työmuistin ja säilömuistin toiminta
 • muistin rekonstruktiivisuus ja unohtaminen
 • perustietoa muistin hermostollisesta perustasta
 • esimerkkejä aivoperäisistä muistihäiriöistä
Kieli
 • kielellisten toimintojen merkitys tiedonkäsittelyssä
 • perustietoa kielellisten toimintojen hermostollisesta perustasta
 • esimerkkejä aivoperäisistä kielellisistä häiriöistä
Päätöksenteko
 • nopea ja hidas ajattelu
 • esimerkkejä kognitiivisista vinoumista ja heuristiikoista
Aivojen rakenne ja hermostollinen toiminta
 • hermoston ja aivojen päärakenteet
 • hermosolun ja synapsin toiminta
 • tiedon kulku hermoverkoissa
 • plastisuus
 • esimerkkejä neuropsykologisesta kuntoutuksesta
Kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian tutkimusmenetelmät
 • kokeellisen tutkimuksen periaatteet
 • esimerkkejä tapaustutkimuksista
 • esimerkkejä aivotutkimusmenetelmiä hyödyntävistä tutkimuksista
 • kokeellisen tutkimuksen suunnittelu

Tunteet ja mielenterveys (PS4)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • osaa selittää tunteiden muodostumista ja niiden kulttuurisidonnaisuutta
 • ymmärtää tunteiden merkityksen ihmisen kognitiiviseen toimintaan, vuorovaikutukseen ja psyykkiseen hyvinvointiin sekä saa valmiuksia soveltaa tätä tietoa itseymmärryksen ja vuorovaikutuksen välineenä
 • osaa selittää mielenterveyteen ja psyykkiseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä sekä soveltaa tätä tietoa oman ja muiden hyvinvoinnin edistämiseen
 • tunnistaa yleisimpiä mielenterveyden ongelmia ja mielenterveyshäiriöitä
 • osaa pohtia mielenterveyden ja sen häiriöiden määrittelyn tulkinnanvaraisuutta ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia
 • osaa kuvailla biologisia, psyykkisiä, sosiaalisia ja kulttuurisidonnaisia tekijöitä mielenterveyshäiriöiden taustalla ja hoidossa
 • syventyy yhden mielenterveyshäiriön syihin, oireisiin ja hoitoon.

Keskeiset sisällöt

Tunteiden psykologia
 • tunteiden muodostuminen: tunnereaktio ja tunnekokemus
 • perustietoa tunteiden ja niiden säätelyn hermostollisesta perustasta
 • tunteiden universaalisuus ja kulttuurisidonnaisuus
 • tunteiden merkitys kognitiivista toimintaa ja sosiaalista vuorovaikutusta ohjaavina tekijöinä
 • tunteiden säätely hyvinvoinnin osatekijänä
Psyykkinen hyvinvointi ja psyykkisen tasapainon ylläpitäminen
 • hallintakeinojen ja defenssien merkitys
 • resilienssin merkitys hyvinvoinnille
 • nukkumisen ja vuorokausirytmin merkitys psyykkiselle toiminnalle
 • keskeiset unen laatuun vaikuttavat tekijät
 • stressin aiheuttajia, vaikutuksia ja säätelykeinoja
 • kriisit psyykkisen tasapainon uhkana ja niistä selviytyminen
Mielenterveys
 • mielenterveys käsitteenä
 • yleisimpien mielenterveyshäiriöiden luokittelu ja tietoa niiden tyypillisistä oireista
 • esimerkkejä mielenterveyden ongelmien ja -häiriöiden syntyä selittävistä biologisista, psyykkisistä ja sosiaalisista sekä kulttuurisista taustatekijöistä
 • esimerkkejä mielenterveyden ongelmien ja häiriöiden biologisista ja psykososiaalisista hoitomuodoista sekä erilaisista psykoterapian toteutustavoista
 • esimerkkejä ajankohtaisesta mielenterveyshäiriöihin liittyvästä yhteiskunnallisesta keskustelusta
Psykologinen tutkimus
 • ei-kokeellinen tutkimus: korrelatiivinen ja kuvaileva tutkimus
 • esimerkkejä fysiologisia mittausmenetelmiä hyödyntävistä tutkimuksista

Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (PS5)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • osaa kuvailla yksilöllisten ominaisuuksien eroja ja niiden geneettistä perustaa
 • osaa tarkastella persoonallisuutta kokonaisuutena eri näkökulmista ja soveltaa tätä tietoa omien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistamisessa
 • osaa kuvailla yksilöllisiä eroja älykkyydessä ja luovuudessa
 • osaa tarkastella sosiaalisen ympäristön ja kulttuurin merkitystä yksilön toimintaan
 • ymmärtää ihmisen toimintaa persoonallisuuden, sosiaalisen ympäristön ja kulttuurin vuorovaikutuksen näkökulmasta
 • osaa soveltaa psykologian tietoja erilaisuuden ymmärtämiseen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen
 • osaa kuvailla ja arvioida yksilöllisten erojen tutkimuksen psykologisia arviointimenetelmiä.

Keskeiset sisällöt

Perimän, kulttuurin ja sosiaalisen ympäristön merkitys persoonallisuuden kehittymiseen
 • persoonallisuuden pysyvyys ja muuttuvuus
 • perustietoa käyttäytymisgenetiikasta
Persoonallisuuden tarkastelu eri näkökulmista
 • temperamentti
 • piirreteoreettinen näkökulma
 • motivaatio
 • yksilölliset tulkinta- ja toimintatyylit
 • identiteetin ja persoonallisuuden narratiivinen tarkastelu
Älykkyys ja luovuus osana ihmisen toimintaa
 • älykkyyden määritelmiä
 • älykkyyden mittaaminen ja siihen liittyvät haasteet
 • perimän ja ympäristön vuorovaikutus älykkyydessä
 • luovuuden määritelmiä ja luovuuteen liittyviä tekijöitä
Kulttuurin ja sosiaalisen ympäristön vaikutus ihmisen toimintaan
 • tiedonkäsittely sosiaalisissa tilanteissa: stereotypioiden, attribuutioiden, asenteiden ja ennakkoluulojen muodostuminen
 • esimerkkejä sosiaalisuuden hermostollisesta perustasta
 • ryhmän merkitys yksilölle ja ryhmien väliset suhteet
 • tilannetekijöiden vaikutus yksilöön ja ryhmään
 • kulttuurien eri ulottuvuuksia
 • esimerkkejä kulttuurin vaikutuksesta ajatteluun ja käyttäytymiseen
 • esimerkkejä yksilöiden ja yhteisöjen toiminnasta kestävän tulevaisuuden rakentamisessa
Psykologinen tutkimus
 • yksilöllisten erojen tutkiminen
 • persoonallisuuden ja älykkyyden arviointimenetelmät
 • reliabiliteetti ja validiteetti
 • esimerkkejä kyselyjä, haastatteluja ja testejä hyödyntävistä tutkimuksista
 • esimerkkejä sosiaalipsykologian tutkimuksista