Pakolliset opinnot

Toimiva ja oppiva ihminen (PS1)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • ymmärtää, millainen tiede psykologia on ja että psykologinen tieto perustuu tutkimuksiin
 • osaa kuvailla tieteellisen ajattelun peruspiirteitä psykologian näkökulmasta
 • osaa selittää tietoisen ja ei-tietoisen toiminnan luonnetta ja eroja
 • osaa eritellä ihmisen toimintaan liittyviä psyykkisiä, biologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä
 • tutustuu johonkin hyvinvoinnin ilmiöön psyykkisestä, biologisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta
 • osaa eritellä oppimiseen liittyviä psyykkisiä, biologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä sekä arvioida ja kehittää tämän tiedon pohjalta omaa oppimistaan ja opiskeluaan.

Keskeiset sisällöt

Psykologia tieteenä
Ihmisen toiminnan tarkastelu psykologian näkökulmista
 • psyykkinen näkökulma: perustietoa tiedonkäsittelystä, motiiveista ja tunteista
 • biologinen näkökulma: perustietoa hermoston toiminnasta ja evoluutiopsykologian lähestymistavasta
 • sosiaalinen näkökulma: perustietoa sosialisaatiosta ja tilannetekijöistä
 • kulttuurinen näkökulma: esimerkkejä kulttuurien eroista ja yhtäläisyyksistä
 • tietoinen ja ei-tietoinen toiminta
Oppiminen ja opiskelu psykologian näkökulmista
 • psyykkinen näkökulma: ehdollistuminen, perustietoa työmuistin ja säilömuistin toiminnasta, sisäiset mallit, oppimisstrategiat, metakognitio, tavoiteorientaatiot ja pystyvyysuskomukset
 • biologinen näkökulma: aivojen plastisuus ja unen vaikutus oppimiseen
 • sosiaalinen ja kulttuurinen näkökulma: esimerkkejä oppimisen sosiaalisuudesta ja erilaisista oppimiskulttuureista
Psykologinen tutkimus
 • tieteellinen tieto ja arkitieto
 • tieteellisen tutkimuksen prosessi
 • otoksen ja perusjoukon merkitys tutkimuksen arvioinnissa
 • psykologisen tutkimuksen eettiset periaatteet
 • esimerkkejä laadullisista ja määrällisistä psykologian tutkimuksista