Pakolliset opinnot

Minä opiskelijana (OP1)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • tunnistaa ja osaa sanoittaa vahvuuksiaan, osaamistaan ja kiinnostuksen kohteitaan
 • tuntee lukio-opintojen käytänteet ja opintojen rakenteen
 • asettaa valintojaan tärkeysjärjestykseen suhteessa omiin suunnitelmiinsa
 • osaa lukiossa tarvittavat opiskelutaidot ja -menetelmät sekä työtavat
 • tunnistaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman merkityksen urasuunnittelun kannalta
 • osaa suunnitella opintojaan suhteessa ylioppilastutkinnon suorittamiseen liittyviin vaatimuksiin
 • ymmärtää, miten tehdyt valinnat vaikuttavat mahdollisuuksiin hakeutua jatko-opintoihin
 • osaa suunnitella ajankäyttönsä siten, että selviytyy opiskelun ja muun elämän vaatimuksista
 • tunnistaa tapoja edistää hyvinvointiaan ja toimintakykyään.

Keskeiset sisällöt

 • henkilökohtainen opintosuunnitelma: opiskelu-, ylioppilastutkinto- sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelma
 • itsetuntemus ja omat vahvuudet sekä oman osaamisen monipuolinen tunnistaminen, kehittäminen ja dokumentointi
 • toimijuus, arjen- ja elämänhallintataidot, minäpystyvyys sekä toimintakyky
 • hyvinvointi, opiskelukyky, tasapainoinen elämä
 • opiskelu- ja tiedonhankintataidot, oppimaan oppiminen
 • jatko-opintoihin ja tulevaisuuden suunnitteluun liittyvät tietolähteet, digitaaliset ohjauspalvelut ja hakujärjestelmät
 • työelämään sekä toisen ja korkea-asteen koulutuspaikkoihin tutustuminen
 • lukio-opintojen kannalta kulloinkin ajankohtaiset asiat

Jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus (OP2)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • osaa suunnitella tulevaisuuttaan sekä tuntee koulutusvaihtoehtoja ja työelämän mahdollisuuksia muuttuvassa maailmassa
 • syventää osaamistaan itsetuntemuksen sekä elämänsuunnittelu- ja elämänhallintataitojen osalta
 • tunnistaa ja osaa sanoittaa sekä dokumentoida osaamistaan
 • tuntee keskeiset työelämätaidot ja osaa arvioida osaamistaan suhteessa niihin
 • tuntee työelämän ja työllistymisen eri muotoja sekä ymmärtää yhteiskunnan ja talouden muutosten merkityksen työllisyyden näkökulmasta
 • tuntee yrittäjyyden eri muotoja ja osaa arvioida omaa suhdettaan yrittäjyyteen
 • tuntee kansainvälisiä koulutus- ja työllistymisvaihtoehtoja
 • osaa toimia monikulttuurisissa toimintaympäristöissä
 • tuntee itsensä kannalta olennaiset jatkokoulutusvaihtoehdot ja niiden pääsyvaatimukset sekä valintaprosessit
 • osaa hakea töitä ja tunnistaa erilaisia työllistymismahdollisuuksia.

Keskeiset sisällöt

 • henkilökohtaisen opinto-, ylioppilastutkinto- sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman päivittäminen
 • jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelu, jatko-opintoihin hakeutuminen Suomessa ja ulkomailla
 • työelämätietous ja -taidot, yrittäjyys muuttuvassa ja monimuotoisessa maailmassa
 • työelämään sekä jatko-opintoihin tutustuminen ja kokemusten hankkiminen
 • oman talouden hallinta, opintotuki ja asuminen
 • oman hyvinvoinnin edistäminen
 • tulevaisuuden ennakointiosaaminen sekä kyky tunnistaa oppimistarpeensa suhteessa tulevaisuuden osaamistarpeisiin
 • lukio-opintojen kannalta kulloinkin ajankohtaiset asiat