Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Genre - globaali uteliaisuus (MU3)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta ja kulttuurien välisiä kytköksiä
 • suhtautuu uteliaasti ja perehtyy kokemuksellisesti itselleen uusiin musiikin lajeihin ja musiikkikulttuureihin
 • hahmottaa itsensä osana globaalia musiikillista maailmaa
 • tunnistaa omat lähtökohtansa sekä kulttuurien välisen vastavuoroisuuden haasteet ja mahdollisuudet.

Keskeiset sisällöt

 • erilaiset musiikinlajit, musiikkityylit ja -kulttuurit sekä niihin kytkeytyvät merkitykset ja arvostukset
 • musiikkikulttuurit kulttuurin osana
 • monipuolinen työskentely erilaisten musiikkien kanssa

Demo - luovasti yhdessä (MU4)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • kehittää luovaa osaamistaan musiikillisessa tai taiteidenvälisessä prosessissa
 • ottaa vastuuta ryhmän musiikillisesta toiminnasta
 • syventää ymmärrystään musiikillisen vaikuttamisen ja vuorovaikutuksen tavoista
 • hahmottaa musiikin suhdetta muihin taiteenlajeihin ja mediaan.

Keskeiset sisällöt

 • moduulin tavoitteiden toteuttamistavan ja ohjelmiston opiskelijalähtöinen suunnittelu
 • musiikillinen tai taiteidenvälinen ryhmän resurssien mukaan
 • musiikin vaikuttavuus esimerkiksi vuorovaikutuksessa, lyriikassa ja muissa taiteissa, mediassa tai yhteiskunnassa