Pakolliset opinnot

Intro – kaikki soimaan (MU1)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • kehittää äänenkäyttöään ja musisointitaitojaan
 • uskaltaa käyttää musiikkia ilmaisunsa välineenä ja tuottaa musiikillisia ideoita
 • harjaantuu hahmottamaan musiikin elementtejä kokemuksellisesti
 • tutkii ja syventää omaa kuuntelusuhdettaan
 • ymmärtää ja osaa soveltaa teknologian käyttömahdollisuuksia musiikissa
 • ymmärtää musiikin merkityksiä ja merkityksellisyyttä elämässä ja yhteiskunnassa
 • toimii edistäen turvallisen ääniympäristön syntymistä.

Keskeiset sisällöt

 • monipuoliset äänenkäyttöä sekä laulu- ja yhteismusisointitaitoja kehittävät tehtävät ja ohjelmisto
 • luovaan tuottamiseen ja taiteelliseen ilmaisuun rohkaisevat tehtävät
 • musiikin merkitysten pohdintaan innostava kuuntelu- ja musisointiohjelmisto
 • musiikkiteknologian monipuolisen hyödyntämisen mahdollisuudet
 • mahdollisuuksien mukaan konserttikäyntejä ja tutustumista muihin taide- ja kulttuuripalveluihin

Syke – soiva ilmaisu (MU2)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • syventää osaamistaan itselleen mieluisissa musiikillisissa ilmaisutavoissa
 • kehittää yhteismusisointitaitojaan ja taiteellista ilmaisuaan
 • analysoi musiikin kulttuurisia piirteitä ja merkityksiä
 • heittäytyy rohkeasti tuottamaan musiikillisia ideoita.

Keskeiset sisällöt

 • musiikillisen osaamisen eri osa-alueita kehittävä ohjelmisto
 • suomalaiset ja opiskelijoiden omat musiikkikulttuurit
 • luovaa ajattelua ja taiteellista ilmaisua edistävät tehtävät myös teknologiaa hyödyntäen