Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

3D-geometria (MAA10)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • syventää vektorilaskennan tuntemustaan ja oppii käyttämään vektoreita kolmiulotteisessa avaruudessa
 • oppii tutkimaan xyz-koordinaatiston pisteitä, suoria ja tasoja vektoreiden avulla
 • vahvistaa avaruusgeometrian osaamistaan ääriarvosovellusten yhteydessä
 • tutustuu kahden muuttujan funktioon
 • osaa käyttää ohjelmistoja vektoreiden, suorien, tasojen ja pintojen havainnollistamisessa sekä vektorilaskennassa.

Keskeiset sisällöt

 • vektoriesitys kolmiulotteisessa koordinaatistossa
 • piste- ja ristitulo
 • piste, suora ja taso avaruudessa
 • kulma avaruudessa
 • yhden muuttujan differentiaali- ja integraalilaskennan sovelluksia avaruusgeometriassa
 • kahden muuttujan funktio ja pinta avaruudessa

Algoritmit ja lukuteoria (MAA11)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • tietää, mikä on algoritmi, sekä oppii tutkimaan, kuinka algoritmit toimivat
 • laatii yksinkertaisiin matemaattisiin ongelmiin liittyviä algoritmeja
 • oppii ohjelmoimaan yksinkertaisia algoritmeja
 • perehtyy logiikan käsitteisiin
 • hallitsee lukuteorian peruskäsitteet ja perehtyy alkulukujen ominaisuuksiin
 • osaa tutkia kokonaislukujen jaollisuutta
 • käyttää ohjelmistoja ohjelmoinnissa ja lukujen tutkimisessa.

Keskeiset sisällöt

 • Algoritmisen ajattelun peruskäsitteet: peräkkäisyys, valinta ja toisto
 • vuokaavio
 • yksinkertaisten algoritmien, lajittelualgoritmien tai yhtälön numeerisen ratkaisuun liittyvän algoritmin ohjelmointi
 • konnektiivit ja totuusarvot
 • kokonaislukujenjaollisuus, jakoyhtälö ja kongruenssi
 • Eukleideen algoritmi
 • aritmetiikan peruslause

Analyysi ja jatkuva jakauma (MAA12)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • syventää ymmärrystään analyysin peruskäsitteistä
 • osaa muodostaa ja tutkia aidosti monotonisten funktioiden käänteisfunktioita
 • täydentää integraalilaskennan taitojaan
 • perehtyy jatkuvan todennäköisyysjakauman käsitteeseen ja oppii soveltamaan normaalijakaumaa
 • osaa käyttää ohjelmistoja funktion ominaisuuksien tutkimisessa ja epäoleellisten integraalien laskemisessa sovellusten yhteydessä.

Keskeiset sisällöt

Keskeiset sisällöt
 • paloittain määritelty funktio
 • funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen
 • jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä ominaisuuksia
 • käänteisfunktio
 • funktioiden raja-arvot äärettömyydessä
 • epäoleelliset integraalit
 • jatkuvat jakaumat, normaalijakauma ja normittaminen