Pakolliset opinnot

Funktiot ja yhtälöt 1 (MAA2)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • tutustuu ilmiöiden matemaattiseen mallintamiseen polynomi-, rationaali- ja juurifunktioiden avulla, tuntee polynomi-, rationaali- ja juurifunktioiden ominaisuudet ja osaa ratkaista niihin liittyviä yhtälöitä sekä tietää polynomifunktion nollakohtien ja polynomin tekijöiden välisen yhteyden
 • osaa ratkaista yksinkertaisia polynomiepäyhtälöitä
 • osaa käyttää ohjelmistoja matemaattisessa mallintamisessa, polynomi-, rationaali- ja juurifunktioiden tutkimisessa sekä polynomi-, rationaali- ja juuriyhtälöiden ja polynomiepäyhtälöiden ratkaisemisessa sovellusten yhteydessä.

Keskeiset sisällöt

 • polynomifunktio ja -yhtälö sekä polynomiepäyhtälö
 • 2. asteen yhtälön ratkaisukaava
 • polynomien tulo ja binomikaavat (summan neliö, summan ja erotuksen tulo)
 • polynomien tekijät
 • potenssifunktio ja potenssiyhtälö (eksponenttina positiivinen kokonaisluku)
 • rationaalifunktiot ja -yhtälöt
 • juurifunktiot ja -yhtälöt

Geometria (MAA3)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • harjaantuu hahmottamaan ja kuvaamaan tilaa ja muotoa koskevaa tietoa sekä kaksi- että kolmiulotteisissa tilanteissa
 • osaa soveltaa yhdenmuotoisuutta, Pythagoraan lausetta sekä suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometriaa
 • harjaantuu muotoilemaan, perustelemaan ja käyttämään geometrista tietoa sisältäviä lauseita
 • osaa käyttää ohjelmistoja tutkiessaan kuvioita ja kappaleita sekä niihin liittyvää geometriaa.

Keskeiset sisällöt

 • kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus
 • sini- ja kosinilause
 • monikulmioihin liittyvien pituuksien, kulmien ja pinta-alojen laskeminen
 • ympyrän ja sen osien ja siihen liittyvien suorien geometriaa
 • suoraan lieriöön ja suoraan kartioon sekä palloon liittyvien pituuksien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen

Analyyttinen geometria ja vektorit (MAA4)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • ymmärtää, kuinka analyyttinen geometria luo yhteyksiä geometristen ja algebrallisten käsitteiden välille
 • ymmärtää yhtälön geometrisen merkityksen
 • osaa ratkaista muotoa | f(x) | = a tai | f(x) | = | g(x) | olevia itseisarvoyhtälöitä
 • ymmärtää vektorikäsitteen ja perehtyy vektorilaskennan perusteisiin
 • osaa tutkia kaksiulotteisen koordinaatiston pisteitä, etäisyyksiä ja kulmia vektoreiden avulla
 • osaa ratkaista tasogeometrian ongelmia vektoreiden avulla
 • osaa käyttää ohjelmistoja käyrien ja vektoreiden tutkimisessa sekä niihin liittyvissä sovelluksissa.

Keskeiset sisällöt

 • käyrän yhtälö
 • suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälö
 • yhtälöryhmä
 • suorien yhdensuuntaisuus ja kohtisuoruus
 • itseisarvoyhtälö
 • pisteen etäisyys suorasta
 • vektoreiden perusominaisuudet
 • tason vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku sekä tason vektorin kertominen luvulla
 • tason vektoreiden pistetulo, tason vektoreiden välinen kulma

Funktiot ja yhtälöt 2 (MAA5)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • tutustuu ilmiöiden matemaattiseen mallintamiseen sini- ja kosinifunktioiden sekä eksponentti- ja logaritmifunktioiden avulla
 • tutkii sini- ja kosinifunktioita yksikköympyrän symmetrioiden avulla
 • osaa ratkaista sellaisia trigonometrisia yhtälöitä, jotka ovat tyyppiä sin f(x) = a tai sin f(x) = sin g(x)
 • osaa soveltaa sini- ja kosinifunktioiden yhteyttä sin2 x + cos2 x = 1
 • tuntee eksponentti- ja logaritmifunktioiden ominaisuudet ja osaa ratkaista niihin liittyviä yhtälöitä
 • osaa käyttää ohjelmistoja funktioiden tutkimisessa, yhtälöiden ratkaisemisessa ja sovellusten yhteydessä.

Keskeiset sisällöt

 • suunnattu kulma ja radiaani
 • yksikköympyrä
 • sini- ja kosinifunktiot symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksineen
 • sini- ja kosiniyhtälöiden ratkaiseminen
 • murtopotenssi ja sen yhteys juureen
 • eksponenttifunktiot ja -yhtälöt
 • logaritmi ja logaritmin laskusäännöt
 • logaritmifunktiot ja -yhtälöt

Derivaatta (MAA6)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • tutustuu ilmiöiden matemaattisten mallien käyttäytymiseen derivaatan avulla
 • omaksuu havainnollisen käsityksen funktion raja-arvosta ja jatkuvuudesta
 • ymmärtää derivaatan tulkinnan funktion muutosnopeutena
 • kykenee määrittämään yksinkertaisten funktioiden derivaatat
 • osaa derivoida yhdistettyjä funktioita
 • hallitsee funktioiden kulun tutkimisen derivaatan avulla ja osaa määrittää niiden ääriarvot suljetulla välillä
 • osaa käyttää ohjelmistoja raja-arvon, jatkuvuuden ja derivaatan tutkimisessa sovellusten yhteydessä.

Keskeiset sisällöt

 • funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta
 • polynomi- ja rationaalifunktioiden sekä juurifunktion derivaatat
 • sini- ja kosinifunktioiden sekä eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatat • funktioiden tulon ja osamäärän derivaatta
 • funktioiden tulon ja osamäärän derivaatta
 • yhdistetty funktio ja sen derivointi
 • funktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen

Integraalilaskenta (MAA7)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • ymmärtää integraalifunktion käsitteen ja oppii määrittämään yksinkertaisten funktioiden integraalifunktioita
 • ymmärtää määrätyn integraalin käsitteen ja sen yhteyden pinta-alaan sekä tutustuu numeeriseen menetelmään määrätyn integraalin määrittämisessä
 • osaa määrittää pinta-aloja ja tilavuuksia määrätyn integraalin avulla
 • perehtyy integraalilaskennan sovelluksiin
 • osaa käyttää ohjelmistoja funktion ominaisuuksien tutkimisessa, integraalifunktion määrittämisessä, määrätyn integraalin laskemisessa sovellusten yhteydessä sekä numeerisessa integroinnissa.

Keskeiset sisällöt

 • integraalifunktio ja tärkeimpien alkeisfunktioiden integrointi
 • määrätty integraali
 • suorakaidesääntö
 • pinta-alan ja tilavuuden laskeminen

Tilastot ja todennäköisyys (MAA8)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • osaa havainnollistaa diskreettiä tilastollista jakaumaa sekä määrittää ja tulkita jakauman tunnuslukuja
 • osaa havainnollistaa kahden muuttujan yhteisjakaumaa sekä määrittää korrelaatiokertoimen ja regressiokäyrän
 • perehtyy kombinatorisiin menetelmiin
 • perehtyy todennäköisyyden käsitteeseen ja laskusääntöihin
 • ymmärtää diskreetin todennäköisyysjakauman käsitteen ja oppii määrittämään jakauman odotusarvon ja tulkitsemaan sitä
 • osaa käyttää ohjelmistoja digitaalisessa muodossa olevan datan hakemisessa, käsittelyssä ja tutkimisessa sekä tilastollisen tiedon esittämisessä
 • osaa hyödyntää ohjelmistoja jakaumien havainnollistamisessa, tunnuslukujen määrittämisessä sekä todennäköisyyksien laskemisessa.

Keskeiset sisällöt

 • keskiluvut ja keskihajonta
 • korrelaatio ja lineaarinen regressio
 • klassinen ja tilastollinen todennäköisyys
 • permutaatiot ja kombinaatiot
 • todennäköisyyden laskusäännöt
 • binomijakauma
 • diskreetti todennäköisyysjakauma
 • diskreetin jakauman odotusarvo

Talousmatematiikka (MAA9)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • oppii hyödyntämään matemaattisia valmiuksiaan resurssien riittävyyteen, talouden suunnitteluun, yrittäjyyteen ja kannattavuuden laskentaan
 • soveltaa lukujonojen kaavoja talouteen liittyvissä matemaattisissa ongelmissa
 • oppii sovittamaan taloudellisiin tilanteisiin matemaattisia malleja ja ymmärtää niiden rajoitukset
 • osaa hyödyntää ohjelmistoja laskelmien tekemisessä ja sovellusten yhteydessä.

Keskeiset sisällöt

 • aritmeettinen ja geometrinen lukujono ja niiden summat
 • korkolaskut: koron korko, nykyarvo ja diskonttaus
 • talletukset ja lainat
 • taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja, joissa hyödynnetään lukujonoja ja summia