Pakolliset opinnot

Lausekkeet ja yhtälöt (MAB2)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • harjaantuu käyttämään matematiikkaa ongelmien ratkaisemisessa ja oppii luottamaan omiin matemaattisiin kykyihinsä
 • oppii muodostaan lausekkeita ja yhtälöitä annettuihin ongelmiin sekä ratkaisemaan yhtälöitä ja tulkitsemaan saatua ratkaisua
 • osaa soveltaa lukujonoja ja niistä muodostettuja summia matemaattisten ongelmien ratkaisussa
 • osaa käyttää ohjelmistoja polynomifunktion tutkimisessa, polynomiyhtälöihin ja polynomifunktioihin liittyvien sovellusten yhteydessä.

Keskeiset sisällöt

Keskeiset sisällöt
 • ongelmien muotoileminen yhtälöiksi
 • yhtälöiden ratkaiseminen
 • ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen
 • toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen
 • aritmeettinen lukujono ja summa
 • geometrinen lukujono ja summa

Geometria (MAB3)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • harjaantuu tekemään havaintoja ja päätelmiä kuvioiden ja kappaleiden geometrisista ominaisuuksista
 • vahvistaa tasokuvioiden ja kolmiulotteisten kappaleiden kuvien piirtämisen taitojaan
 • osaa ratkaista käytännön ongelmia geometriaa hyväksi käyttäen
 • osaa käyttää ohjelmistoja kuvioiden ja kappaleiden tutkimisessa sekä geometriaan liittyvien sovellusten yhteydessä.

Keskeiset sisällöt

Keskeiset sisällöt
 • kuvioiden yhdenmuotoisuus
 • suorakulmaisen kolmion trigonometria
 • Pythagoraan lause ja Pythagoraan lauseen käänteislause
 • kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen
 • geometrian menetelmien käyttö tasokoordinaatistossa

Matemaattisia malleja (MAB4)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • näkee reaalimaailman ilmiöissä säännönmukaisuuksia ja riippuvuuksia ja kuvaa niitä matemaattisilla malleilla
 • arvioi lineaarisen ja eksponentiaalisen kasvun malleja muun muassa taulukkolaskentaohjelman avulla ja tekee ennusteita mallien avulla
 • tottuu arvioimaan mallien hyvyyttä ja käyttökelpoisuutta
 • osaa käyttää ohjelmistoja mallintamisessa, polynomi- ja eksponenttifunktion ominaisuuksien tutkimisessa sekä polynomi- ja eksponenttiyhtälöiden ratkaisussa sovellusten yhteydessä.

Keskeiset sisällöt

Keskeiset sisällöt
 • lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen
 • eksponenttiyhtälön ratkaiseminen
 • ennusteet ja mallin hyvyys

Tilastot ja todennäköisyys (MAB5)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • harjaantuu käsittelemään, havainnollistamaan ja tulkitsemaan tilastollisia aineistoja
 • perehtyy todennäköisyyslaskennan perusteisiin ja sitä havainnollistaviin malleihin
 • osaa käyttää ohjelmistoja digitaalisessa muodossa olevan datan hakemisessa, käsittelyssä ja tutkimisessa sekä havaintoaineiston tunnuslukujen määrittämisessä ja todennäköisyyslaskennassa.

Keskeiset sisällöt

Keskeiset sisällöt
 • tilastoaineiston havainnollistaminen ja tunnuslukujen määrittäminen
 • regression ja korrelaation käsitteet
 • havainto ja poikkeava havainto
 • ennusteiden tekeminen
 • todennäköisyyden käsite
 • yhteen- ja kertolaskusääntö
 • kombinaatiot ja tuloperiaate
 • todennäköisyyslaskennan malleja

Talousmatematiikan alkeet (MAB6)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • hallitsee talousmatematiikan peruskäsitteet ja -taidot
 • syventää prosenttilaskennan taitojaan
 • oppii kuvaamaan talouselämän asioiden kehittymistä
 • osaa käyttää tietolähteitä ja ohjelmistoja laskelmien tekemisessä sovellusten yhteydessä.

Keskeiset sisällöt

Keskeiset sisällöt
 • suhteellinen osuus, vertailu, muutoksen laskeminen
 • indeksi
 • korkokäsite, yksinkertainen korko
 • verotus
 • valuutat

Talousmatematiikka (MAB7)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • oppii hyödyntämään matemaattisia valmiuksiaan resurssien riittävyyteen, talouden suunnitteluun, yrittäjyyteen ja kannattavuuden laskentaan
 • soveltaa lukujonojen kaavoja talouteen liittyvissä matemaattisissa ongelmissa
 • oppii sovittamaan taloudellisiin tilanteisiin matemaattisia malleja ja ymmärtää niiden rajoitukset
 • osaa hyödyntää ohjelmistoja laskelmien tekemisessä ja sovellusten yhteydessä.

Keskeiset sisällöt

Keskeiset sisällöt
 • aritmeettinen ja geometrinen lukujono ja niiden summat
 • korkolaskut: koron korko, nykyarvo ja diskonttaus
 • talletukset ja lainat
 • taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja, joissa hyödynnetään lukujonoja ja summia