Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Kuva viestii ja vaikuttaa (KU3)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • syventää omakohtaista suhdettaan digitaaliseen kuvaan, mediaan, taiteeseen ja teknologiaan ajattelun ja ilmaisun taitojaan kehittämällä
 • laajentaa median, taiteen, teknologian ja audiovisuaalisen kulttuurin tuntemustaan perehtymällä erilaisiin ilmaisu-, tuotanto- ja esitystapoihin
 • tutkii mediakulttuuria tuottaessaan ja tulkitessaan teoksia, tuotteita ja palveluja
 • hyödyntää mediateknologian keinoja, työtapoja ja prosesseja suunnittelussa, vuorovaikutuksessa ja osallistumisessa itsenäisesti sekä osana ryhmää
 • tulkitsee tiedon tuottamisen tapoja yhdisteleviä visuaalisen kulttuurin tuotteita ja niihin sisältyviä intertekstuaalisia suhteita
 • tulkitsee mediaesityksiä ja taidetta teoksen, tekijän, yleisön ja yhteiskunnan näkökulmista
 • ottaa kuvillaan kantaa mediassa, kuvataiteessa ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviin arvoihin
 • tutkii median ja taiteen kuvia identiteettien rakentamisen, kulttuuriperinnön välittämisen ja uudistamisen sekä kestävän tulevaisuuden näkökulmista.

Keskeiset sisällöt

Omat kuvat
 • opiskelijoille merkitykselliset kuvat sekä mediakulttuurit, joihin he osallistuvat omaehtoisesti
 • opiskelijoiden omien kuvien käyttäminen kuvailmaisun lähtökohtana
 • opiskelijoiden omien kuvien tarkasteleminen suhteessa median kuviin ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin
 • opiskelijoiden omien kuvien käyttäminen tutkivan, pitkäkestoisen ja ilmiökeskeisen työskentelyn lähtökohtana
Median kuvat
 • kuvan tuottaminen, muokkaaminen ja esittäminen digitaalisesti ja muilla keinoilla
 • median, viestinnän ja taiteen käsitteistöön ja kuvastoihin perehtyminen
 • mediaesitysten liittäminen erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä ja muusta visuaalisesta kulttuurista
 • kuvallisten, sanallisten ja muiden kuvatulkinnan keinojen soveltaminen
 • opiskelijoille merkityksellisten kulttuuristen, yhteiskunnallisten ja globaalien ilmiöiden tutkiminen
 • opiskelijoiden toimijuus mediassa ja muussa visuaalisessa kulttuurissa

Taiteen monet maailmat (KU4)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • tutkii, tulkitsee ja arvottaa taiteen kuvien henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia merkityksiä
 • syventää omakohtaista suhdettaan eri aikojen ja eri kulttuurien kuvailmaisuun
 • syventää kuvailmaisun taitojaan omien tavoitteiden suuntaisesti itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä
 • soveltaa kuvan tekemisessä nykytaiteelle ominaisia ilmaisemisen, esittämisen ja toiminnan tapoja
 • tulkitsee taidetta teoksen, tekijän, vastaanottajan, taiteen instituutioiden ja yhteiskunnan näkökulmista
 • tutkii ilmaisussaan kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin ajankohtaisia ilmiöitä
 • ottaa kuvillaan kantaa kuvataiteessa ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviin arvoihin
 • tutkii kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria identiteettien rakentamisen, kulttuuriperinnön välittämisen ja uudistamisen sekä kestävän tulevaisuuden näkökulmista.

Keskeiset sisällöt

Omat kuvat
 • opiskelijoille merkitykselliset kuvat sekä taiteen maailmat, joihin he osallistuvat omaehtoisesti
 • opiskelijoiden omien kuvien käyttäminen kuvailmaisun lähtökohtana
 • opiskelijoiden omien kuvien tarkasteleminen suhteessa taiteen kuviin ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin
 • opiskelijoiden omien kuvien käyttäminen tutkivan, pitkäkestoisen ja ilmiökeskeisen työskentelyn lähtökohtana
Taiteen kuvat
 • kuvan tekemisen, muokkaamisen ja esittämisen perinteiset ja uudet keinot
 • taiteen käsitteistöön ja kuvastoihin perehtyminen
 • eri aikoina ja eri kulttuureissa tuotettu taide tutkimuksen kohteena
 • teosten liittäminen erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä ja muusta visuaalisesta kulttuurista
 • kuvallisten, sanallisten ja muiden kuvatulkinnan keinojen soveltaminen
 • opiskelijoille merkityksellisten kulttuuristen, yhteiskunnallisten ja globaalien ilmiöiden tutkiminen
 • opiskelijoiden toimijuus kuvataiteessa ja muussa visuaalisessa kulttuurissa