Pakolliset opinnot

Tekstien tulkinta ja tekstien tuottaminen (ÄIV1)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • osaa tuottaa, tulkita ja arvioida erilaisia, monimuotoisia viitottuja tekstejä ja niiden rakenteita ja ilmaisutapoja
 • rohkaistuu viitottujen tekstien tuottajana ja hallitsee tekstien tuottamisen prosessin eri vaiheet
 • osaa käyttää muita viitottuja tekstejä oman tuottamisen pohjana
 • syventää käsitystä itsestään tekstien tulkitsijana ja tuottajana sekä palautteen antajana ja vastaanottajana.

Keskeiset sisällöt

 • keskeiset tekstilajit: kertovat, kuvaavat, ohjaavat, kantaa ottavat ja pohtivat tekstit sekä niiden yhdistelmät
 • tekstin kohderyhmät, tekstikokonaisuuden rakentuminen; tekstin tavoitteen, kontekstien, sisällön, rakenteen, ilmaisutapojen ja näkökulmien analyysi
 • erilajisten tekstien tuottamisen prosessi yksin ja yhdessä sekä viitottujen tekstien pohjalta tuottaminen, referointi ja kommentointi
 • tekstin moniäänisyys ja intertekstuaalisuus
 • kielen- ja tekstinhuoltoa

Kieli- ja tekstitietoisuus (ÄIV2)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • kehittää kieli- ja tekstitietoisuuttaan
 • syventää ymmärrystään kielestä ja teksteistä merkityksiä rakentavina kokonaisuuksina
 • ymmärtää suomalaisen ja suomenruotsalaisen viittomakielen aseman maailman viittomakielten joukossa sekä kulttuurikontaktien vaikutuksen.

Keskeiset sisällöt

 • erilaisen käsitykset kielestä: kieli rakenteena, merkitysten muodostajana, sosiaalisena ja yhteisöllisenä ilmiönä sekä vallan välineenä
 • viittomakieli ja identiteetti, yksi- ja monikielisyys, kielipolitiikka, kielenohjailun periaatteet, kielten elinvoimaisuus ja uhanalaisuus
 • monilukutaidon käsite, laaja tekstikäsitys, tekstilajin käsite

Vuorovaikutus 1 (ÄIV3)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • lisää viestintärohkeuttaan, syventää viestijäkuvaansa sekä käsitystään kielestä ja identiteetistä
 • syventää ryhmäviestintätaitojaan sekä oppii analysoimaan ja arvioimaan ryhmäviestinnän ilmiöitä
 • oppii tarkastelemaan kielen ja nonverbaalisten keinojen merkitystä ja tilanteista vaihtelua eri vuorovaikutustilanteissa.

Keskeiset sisällöt

 • oman vuorovaikutusosaamisen reflektointi, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, kuuntelutaidot sekä tavoitteellinen ja rakentava osallistuminen ryhmän vuorovaikutukseen
 • vuorovaikutustilanteiden analyysi, vuorovaikutuksen rakentuminen, vuorottelu, merkitysneuvottelu, viittomakieli ja nonverbaalinen viestintä sekä roolit, jännitteet ja koheesio ryhmäviestinnässä
 • kieli ja identiteetti sekä kielen tilanteinen vaihtelu

Kirjallisuus 1 (ÄIV4)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • syventää ja monipuolistaa vastaanottamisen tapojaan
 • tuntee viittomakielisen kauno- ja tietokirjallisuuden sekä elokuvan lajeja ja ilmaisukeinoja
 • monipuolistaa taitoaan käsitellä tekstejä ja taitoaan analysoida ja tulkita viittomakielisten tuottamaa tai viittomakielisistä kertovaa kirjallisuutta huomioiden globaaliset ulottuvuudet
 • oppii tuntemaan viittomakielisten historiaa sekä aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä.

Keskeiset sisällöt

 • kirjallisuuden tehtäviä ja tekstien käsittelemisen tapoja, erityisesti elämyksellinen ja kokemuksellinen vastaanottaminen ja tuottaminen
 • kirjallisuuden keskeisiä lajeja, ilmaisukeinoja ja analyysin käsitteitä
 • kertomus ja kertomuksellisuus sekä kertomuksen rakenne kauno- ja tietokirjallisuudessa
 • monimuotoisten tekstien kerronta, esimerkiksi teatteriesityksen, elokuvan, pelien tai sarjojen kerronta
 • kirjallisuuden tulkinnan erilaisia lähestymistapoja

Tekstien tulkinta 1 (ÄIV5)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • syventää kriittistä lukutaitoaan, erityisesti medialukutaitoaan
 • oppii tulkitsemaan monimuotoisia viitottuja tekstejä, erityisesti mediatekstejä, sekä analysoimaan niiden ilmaisutapoja ja vuorovaikutusta, myös viittomakielisen kulttuurin näkökulmasta
 • ymmärtää median toimintatapoja, median merkityksen identiteettien rakentumisessa ja median roolin yhteiskunnallisena vaikuttajana
 • perehtyy vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoihin sekä syventää niihin liittyviä tietoja ja taitoja.

Keskeiset sisällöt

 • sananvapaus, mediakritiikki, mediaetiikka
 • tekstien ideologisuuden tunnistaminen, mielipiteen ja tutkimustiedon erot, vähemmistöjen ja vähemmistökielien näkyvyys mediassa
 • vaikuttamisen kielelliset ja audiovisuaaliset keinot sekä argumentoinnin tavat ja retoriset keinot
 • lähdekritiikki, tiedonhankinta ja tiedonhallinta, tekijänoikeudet
 • kantaa ottavien ja vaikuttavien tekstien analysointia ja tuottamista

Tekstien tuottaminen 1 (ÄIV6)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • rohkaistuu tekstin tuottajana ja syventää tekstin tuottamisen prosessin hallinnan taitojaan
 • syventää käsitystään tekstin rakenteen, kielen ja ilmaisutapojen vaikutuksesta tekstin merkityksiin
 • osaa käyttää muita viittomakielisiä tekstejä oman tekstin tuottamisen pohjana ja arvioida tekstien luotettavuutta.

Keskeiset sisällöt

 • tekstien tuottaminen prosessina: ideointi, aiheen rajaus sekä näkökulman valinta; jäsentely, muokkaaminen ja viimeistely; palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • tekstien tuottaminen viitotun tekstin pohjalta, kielen- ja tekstinhuoltoa
 • tekstin omaäänisyyttä tukevia sanataideharjoituksia

Vuorovaikutus 2 (ÄIV7)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • kehittää kykyään ymmärtää ja analysoida viittomakielisen vuorovaikutuksen haasteita sekä toimia rakentavasti ja eettisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
 • lisää esiintymisrohkeuttaan ja ymmärrystään esiintymisjännityksestä
 • kehittää esiintymistaitojaan sekä kykyään tuottaa viitottuja tekstejä myös digitaalisissa ympäristöissä.

Keskeiset sisällöt

 • viittomakielisen vuorovaikutuksen erityispiirteet
 • esiintymisjännitys ja vireystila, esiintymisen vuorovaikutteisuus ja yleisön vastuu
 • viitotun puheenvuoron rakentaminen ja esittäminen yksin, ryhmässä tai audiovisuaalisena tekstinä; kohdentamisen, kontaktin, havainnollistamisen ja ilmaisun taidot
 • vuorovaikutustaidot ja -etiikka eri viestintäkanavissa, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa
 • vuorovaikutustilanteiden analysointi ja arviointi

Kirjallisuus 2 (ÄIV8)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • lisää viittomakielisen kirjallisuuden tuntemustaan ja oppii tarkastelemaan kaunokirjallisuutta myös osana muuttuvaa yhteiskuntaa
 • ymmärtää eri kontekstien merkityksen kirjallisuuden tulkinnassa
 • osaa analysoida kotimaista ja ulkomaista viitottua, viittomakielisten tuottamaa sekä viittomakielisistä kertovaa kirjallisuutta ja muuta taidetta.

Keskeiset sisällöt

 • viitottu, viittomakielisten tuottama ja viittomakielisistä kertova kirjallisuus monimuotoisena, moniäänisenä ja monikielisenä ilmiönä
 • viittomakielisen kirjallisuuden tutkimista eri konteksteissaan: tekijän ja lajin konteksti, historiallinen ja kulttuurinen konteksti, poliittinen ja yhteiskunnallinen konteksti
 • tekstien tarkastelua eri näkökulmista, kuten ihmiskuvan, identiteettien, maailmankuvan sekä arvo- ja aatemaailman muutosten näkökulmasta