Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Vuorovaikutus 3 (S29)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • kehittää vuorovaikutustaitojaan ja oppii arvioimaan vuorovaikutusta ja vuorovaikutusosaamisen merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa, työelämässä ja yhteiskunnassa
 • kehittää valmiuksiaan ymmärtää ja ratkoa vuorovaikutuksen ongelmia sekä toimia rakentavasti ja eettisesti erilaisissa, haastavissakin vuorovaikutustilanteissa sekä ymmärtää vuorovaikutuksen kulttuurisia piirteitä ja kontekstisidonnaisuutta
 • syventää kykyään tarkastella ja analysoida vuorovaikutusta erilaisista näkökulmista
 • syventää ymmärrystään kielen tilanteisesta vaihtelusta.

Keskeiset sisällöt

Keskeiset sisällöt
 • kuuntelun ja kuullun ymmärtämisen taitojen sekä puhumisen ja esiintymisen taitojen monipuolistaminen, kielen rekisterit ja tilanteen edellyttämä kielenkäyttö
 • vuorovaikutuksen ja vuorovaikutusosaamisen merkitys jatko-opinnoissa, työelämässä ja yhteiskunnassa, esimerkiksi erilaisissa järjestöissä sekä muissa muodollisissa ja epämuodollisissa yhteisöissä toimiminen
 • dialoginen ja rakentava vuorovaikutus, vuorovaikutukseen liittyvä etiikka sekä konfliktit ja ongelmanratkaisu ryhmässä
 • vuorovaikutuksen kulttuuristen piirteiden ja erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja -suhteiden sekä niihin vaikuttavien tekijöiden analysointi
 • mahdollisesti osallistuminen toisen asteen puheviestintätaitojen päättökokeeseen eli PUHVI-kokeeseen

Kirjoittaminen 2 (S210)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • kehittää edelleen taitoaan ilmaista ja perustella ajatuksiaan kirjoittamalla hyödyntäen muita tekstejä
 • kehittää omaäänistä kirjoittamista
 • kehittää kirjoittamisen prosessin hallintaansa ja taitoaan muokata tekstiä
 • syventää kirjoitetun kielen rakenteiden ja konventioiden tuntemusta
 • osaa valita tilanteeseen ja tarkoitukseen sopivan kielimuodon.

Keskeiset sisällöt

 • aineistopohjaisten laajojen tekstien tuottaminen ja lähteiden arviointi
 • omaäänisten tekstien tuottaminen
 • tekstin- ja kielenhuollon käytänteiden soveltaminen tekstien muokkaamisessa
 • luettaville ja kirjoitettaville teksteille tyypillisten kielen rakenteiden, sanaston, fraasien ja käsitteiden käyttöön harjaantuminen
 • ajankohtainen kaunokirjallinen teos tai tietokirja

Tekstien tulkinta 2 (S211)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • syventää kriittistä ja kulttuurista lukutaitoaan
 • osaa tulkita erilaisia monimuotoisia tekstejä
 • ymmärtää tekstin tavoitteiden ja kontekstin merkityksen tekstien tulkinnassa.

Keskeiset sisällöt

 • monimuotoisten asia- ja mediatekstien ja fiktiivisten tekstien tulkinta
 • analyysin ja tulkinnan rakentaminen sekä käsitteiden käyttö
 • runokokoelma tai näytelmäteksti