Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

SV29 Vuorovaikutus 3 (SV29)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • monipuolistaa erityisesti jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitojaan
 • kehittää valmiuksiaan ymmärtää ja ratkoa vuorovaikutuksen ongelmia ja toimia rakentavasti ja eettisesti erilaisissa, haastavissakin vuorovaikutustilanteissa sekä ymmärtää vuorovaikutuksen kulttuurisia piirteitä ja kontekstisidonnaisuutta
 • syventää kykyään tarkastella ja analysoida vuorovaikutusta erilaisista näkökulmista
 • syventää ymmärrystään kielen tilanteisesta vaihtelusta.

Keskeiset sisällöt

 • kuuntelemisen ja kuullun ymmärtämisen taitojen sekä puhumisen ja esiintymisen taitojen monipuolistaminen
 • opiskelussa ja vuorovaikutuksessa tarvittavat vuorovaikutustaidot, esimerkiksi kokouksiin, neuvotteluihin ja työhaastatteluihin liittyvät vuorovaikutustaidot
 • oman idean tai näkemyksen vakuuttava esittäminen, argumentoinnin tavat ja retoriset keinot
 • erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja -suhteiden sekä niihin vaikuttavien tekijöiden analysointia sekä konfliktit ja ongelmanratkaisu ryhmässä
 • dialoginen ja rakentava vuorovaikutus, vuorovaikutukseen liittyvä etiikka
 • mahdollisesti osallistuminen toisen asteen puheviestintätaitojen päättökokeeseen eli PUHVI-kokeeseen

SV210 Kirjoittaminen 2 (SV210)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • kehittää edelleen kirjallista ilmaisukykyään ja taitoaan tuottaa asiatyylinen, laajahko teksti aineistoja hyödyntäen
 • syventää kirjoitetun kielen rakenteiden ja konventioiden tuntemusta ja taitoaan valita tilanteeseen ja tarkoitukseen sopiva kielimuoto
 • kehittää kirjoittamisen prosessin hallintaansa ja taitoaan muokata tekstiä.

Keskeiset sisällöt

 • kantaa ottavien ja pohtivien tekstien suunnittelu ja tuottaminen
 • tiedonhallinnan taidot, lähteiden arviointi, lähdekritiikki, tekijänoikeudet
 • kirjoittamisen eri vaiheiden ja ajankäytön hallinnan harjoittelu
 • aiheen rajaaminen, näkökulman ja aineistojen valinta, aineistojen käyttötavat tekstissä
 • tekstin muokkaaminen ja viimeistely, tekstin omaäänisyys, kielen- ja tekstinhuoltoa
 • ajankohtainen kaunokirjallinen teos tai tietokirja

SV211 Tekstien tulkinta 2 (SV211)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • syventää kriittistä ja kulttuurista lukutaitoaan
 • osaa analysoida, tulkita ja arvioida erilaisia monimuotoisia tekstejä
 • ymmärtää tekstin tavoitteiden ja kontekstin merkityksen tekstien tulkinnassa.

Keskeiset sisällöt

 • erilaisten asia- ja mediatekstien ja fiktiivisten tekstien analyysi ja tulkinta tarkoituksenmukaisia käsitteitä hyödyntäen
 • erilaisia tapoja tulkita tekstejä
 • tekstin sijoittaminen tilanne- ja kulttuurikontekstiinsa
 • runokokoelma tai näytelmäteksti sekä kulttuuri- ja mediailmiöt