Pakolliset opinnot

SV21 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen (SV21)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • osaa tuottaa, tulkita ja arvioida erilaisia, monimuotoisia tekstejä ja niiden rakenteita ja ilmaisutapoja
 • syventää kirjoitusprosessin eri vaiheisiin liittyviä taitojaan ja kehittyy kirjoittajana
 • käyttää erilaisia tekstejä oman kirjoittamisen pohjana
 • oppii havainnoimaan kielen rakenteiden ja ilmausten käyttöä erilaisissa teksteissä ja hyödyntämään sitä omassa kirjoittamisessaan
 • vahvistaa käsitystään itsestään tekstin tulkitsijana ja tuottajana sekä palautteen antajana ja vastaanottajana.

Keskeiset sisällöt

 • keskeiset tekstilajit: kertovat, kuvaavat, ohjaavat, kantaa ottavat ja pohtivat tekstit sekä niiden yhdistelmät
 • tekstikokonaisuuden rakentuminen; tekstin tavoitteen, kohderyhmän, kontekstin, sisällön, rakenteen, ilmaisutapojen ja näkökulmien analyysi
 • erilaisten tekstien tuottamisen prosessi yksin ja yhdessä sekä tekstien pohjalta kirjoittaminen, referointi ja kommentointi
 • luettavien tekstien ymmärtämisessä tarvittavat strategiat, abstraktin kielen taito, sana-, fraasi- ja käsitevaranto
 • kokonainen kaunokirjallinen teos tai tietokirja

SV22 Kieli- ja tekstitietoisuus (SV22)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • kehittää kieli- ja tekstitietoisuuttaan
 • syventää ymmärrystään kielestä ja teksteistä merkityksiä rakentavina kokonaisuuksina
 • ymmärtää kielen sosiaalisen luonteen ja merkityksen niin yksilön kuin yhteisöjen kannalta.

Keskeiset sisällöt

 • erilaiset käsitykset kielestä: kieli rakenteena, merkitysten muodostajana, sosiaalisena ja yhteisöllisenä ilmiönä sekä vallan välineenä
 • monilukutaidon ja tekstilajin käsite, laaja tekstikäsitys
 • opetuspuheen, muodollisen puheen ja luetun ymmärtämisessä tarvittavat strategiat
 • kielipolitiikka, yksi- ja monikielisyys, kieli-ideologiat, kielenhuolto

SV23 Vuorovaikutus 1 (SV23)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • lisää viestintärohkeuttaan ja syventää viestijäkuvaansa sekä käsitystään kielestä ja identiteetistä
 • oppii viestimään ryhmässä sekä havainnoimaan, ymmärtämään ja analysoimaan ryhmäviestinnän ilmiöitä
 • oppii tarkastelemaan kielen ja nonverbaalisten keinojen merkitystä ja tilanteista vaihtelua eri vuorovaikutustilanteissa.

Keskeiset sisällöt

 • oman vuorovaikutusosaamisen reflektointi, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, kuuntelutaidot sekä tavoitteellinen ja rakentava osallistuminen ryhmän vuorovaikutukseen
 • vuorovaikutustilanteiden analysointi, keskustelun rakentuminen, merkitysneuvottelu, kieli ja nonverbaalinen viestintä sekä ryhmäviestinnän ilmiöt, kuten roolit, jännitteet ja koheesio
 • kieli ja identiteetti sekä kielen tilanteinen vaihtelu

SV24 Kirjallisuus 1 (SV24)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • kehittää ja monipuolistaa lukemisen tapojaan sekä kiinnostuu ja oppii nauttimaan kirjallisuudesta
 • tuntee kauno- ja tietokirjallisuuden lajeja ja ilmaisukeinoja
 • oppii perustelemaan tulkintaansa teksteistä sekä suullisesti että kirjallisesti
 • kehittää kielellisten rakenteiden ja sanaston hallintaa lukemalla ruotsinkielistä kaunokirjallisuutta.

Keskeiset sisällöt

 • kirjallisuuden tehtäviä, erilaisia tapoja lukea ja kokea kirjallisuutta, lukeminen ja kirjoittaminen eri tarkoituksia ja elämyksiä varten
 • kertomus ja kertomuksellisuus kauno- ja tietokirjallisuudessa sekä muissa teksteissä, esimerkiksi teatteriesityksissä, elokuvissa, peleissä ja muissa mediateksteissä
 • kirjallisuuden keskeisiä lajeja, ilmaisukeinoja ja analyysin käsitteitä
 • suomenruotsalainen kirjallisuus osana pohjoismaista kirjallisuutta
 • kokonainen kaunokirjallinen teos tai tietokirja itsenäisesti tai yhdessä luettuna

SV25 Tekstien tulkinta 1 (SV25)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • syventää kriittistä lukutaitoaan, erityisesti medialukutaitoaan
 • ymmärtää median toimintatapoja, median merkityksen identiteettien rakentumisessa ja median roolin yhteiskunnallisena vaikuttajana
 • oppii tulkitsemaan monimuotoisia tekstejä, erityisesti mediatekstejä, sekä analysoimaan niiden muotoja ja ilmaisutapoja
 • oppii tarkastelemaan erilaisia vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoja ja hankkii niihin liittyviä tietoja ja taitoja
 • osaa tarkastella kaunokirjallisuutta mielipiteiden ja maailmankuvan muokkaajana.

Keskeiset sisällöt

 • sananvapaus, mediakritiikki, mediaetiikka
 • tekstien ideologisuuden tunnistaminen, mielipiteen ja tutkimustiedon erot
 • vaikuttamisen kielelliset ja audiovisuaaliset keinot, argumentoinnin tavat sekä retoriset keinot
 • lähdekritiikki, tiedonhankinta ja -hallinta, tekijänoikeudet
 • puhuttujen ja kirjoitettujen kantaa ottavien ja vaikuttavien tekstien analysointia ja tuottamista
 • yhteiskunnallisesti merkittävä tai ajankohtainen kokonaisteos

SV26 Kirjoittaminen 1 (SV26)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • rohkaistuu kirjoittajana ja syventää kirjoitusprosessin hallinnan taitojaan
 • syventää käsitystään tekstin rakenteen, kielen ja ilmaisutapojen vaikutuksesta tekstin merkityksiin
 • syventää taitoaan käyttää muita tekstejä oman kirjoittamisen pohjana ja arvioida tekstien luotettavuutta.

Keskeiset sisällöt

 • kirjoittaminen prosessina: aiheen rajaus sekä näkökulman valinta; jäsentely, muokkaaminen ja viimeistely; palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • tekstien pohjalta kirjoittaminen, kielen- ja tekstinhuoltoa
 • sidosteisuus, asiatyylille ominaisten kielellisten rakenteiden hallinta
 • tekstin omaäänisyyttä tukevia sanataideharjoituksia

SV27 Vuorovaikutus 2 (SV27)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • kehittää kuullun ymmärtämisen ja kuuntelemisen taitoja ja strategioita sekä kehittää taitoaan analysoida erilaisia vuorovaikutustilanteita
 • lisää esiintymisrohkeuttaan ja ymmärrystään esiintymisjännityksestä
 • kehittää esiintymistaitojaan sekä kykyään tuottaa erilaisia puhuttuja tekstejä myös digitaalisissa ympäristöissä
 • syventää kykyään analysoida ja arvioida puhuttuja tekstejä ja audiovisuaalista viestintää.

Keskeiset sisällöt

 • kuullunymmärtämis- ja kuuntelustrategiat ja -taidot, vuorovaikutustilanteiden havainnoiminen
 • esiintymisjännitys ja vireystila, esiintymisen vuorovaikutteisuus ja yleisön vastuu
 • puheenvuoron rakentaminen ja esittäminen yksin, ryhmässä ja audiovisuaalisena tekstinä; kohdentamisen, kontaktin ja havainnollistamisen taidot
 • vuorovaikutustaidot ja -etiikka eri viestintäkanavissa, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa
 • puhuttujen ja audiovisuaalisten tekstien analysointi ja arviointi

SV28 Kirjallisuus 2 (SV28)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • lisää kaunokirjallisuuden tuntemustaan ja oppii tarkastelemaan kaunokirjallisuutta myös osana muuttuvaa yhteiskuntaa
 • ymmärtää eri kontekstien merkityksen kirjallisuuden tulkinnassa
 • tutustuu suomalaisen kirjallisuuden ja maailmankirjallisuuden keskeisiin teoksiin ja teemoihin ja osaa arvioida niiden merkitystä.

Keskeiset sisällöt

 • suomalainen kirjallisuus osana maailmankirjallisuutta
 • kirjallisuuden tutkimista eri konteksteissaan: tekijän ja lajin konteksti, historiallinen ja kulttuurinen konteksti, poliittinen ja yhteiskunnallinen konteksti
 • tekstien tarkastelua eri näkökulmista, kuten ihmiskuvan, identiteettien, maailmankuvan sekä arvo- ja aatemaailman näkökulmasta
 • merkittävä tai ajankohtainen kaunokirjallinen kokonaisteos