Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Vuorovaikutus 3 (MO9)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • monipuolistaa erityisesti jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitojaan
 • kehittää valmiuksiaan ymmärtää ja ratkoa vuorovaikutuksen ongelmia sekä toimia rakentavasti ja eettisesti erilaisissa, haastavissakin vuorovaikutustilanteissa sekä ymmärtää vuorovaikutuksen kulttuurisia piirteitä ja kontekstisidonnaisuutta
 • syventää kykyään analysoida vuorovaikutusta erilaisista näkökulmista.

Keskeiset sisällöt

 • opiskelussa ja työelämässä tarvittavat vuorovaikutustaidot, esimerkiksi kokouksiin, neuvotteluihin ja työhaastatteluihin liittyvät vuorovaikutustaidot
 • oman idean tai näkemyksen vakuuttava esittäminen, argumentoinnin tavat ja retoriset keinot
 • erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja -suhteiden ja niihin vaikuttavien tekijöiden analysointia sekä konfliktit ja ongelmanratkaisu ryhmässä
 • dialoginen ja rakentava vuorovaikutus, vuorovaikutukseen liittyvä etiikka
 • mahdollisesti osallistuminen toisen asteen puheviestintätaitojen päättökokeeseen eli PUHVI-kokeeseen

Kirjoittaminen 2 (MO10)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • kehittää kirjallista ilmaisukykyään ja taitoaan tuottaa asiatyylinen, laajahko teksti aineistoja hyödyntäen
 • kehittää kirjoittamisen prosessin hallintaansa ja taitoaan muokata tekstiään.

Keskeiset sisällöt

 • kantaa ottavien ja pohtivien tekstien suunnittelu ja tuottaminen
 • tiedonhallinnan taidot, lähteiden arviointi, lähdekritiikki, tekijänoikeudet
 • kirjoittamisen eri vaiheiden ja ajankäytön hallinnan harjoittelu
 • aiheen rajaaminen, näkökulman ja aineistojen valinta, aineistojen käyttötavat tekstissä
 • tekstin muokkaaminen ja viimeistely, tekstin omaäänisyys, kielen- ja tekstinhuoltoa

Tekstien tulkinta 2 (MO11)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • syventää kriittistä ja kulttuurista lukutaitoaan
 • osaa analysoida tulkita ja arvioida erilaisia, monimuotoisia tekstejä
 • ymmärtää tekstin tavoitteiden ja kontekstin merkityksen tekstien tulkinnassa
 • osaa esittää ja perustella tulkintansa teksteistä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen.

Keskeiset sisällöt

 • monimuotoisten asia- ja mediatekstien ja fiktiivisten tekstien analyysi ja tulkinnan rakentaminen sekä käsitteiden käyttö
 • erilaisia tapoja tulkita tekstejä
 • tekstin sijoittaminen tilanne- ja kulttuurikontekstiinsa
 • monimuotoisten tekstien tavat rakentaa merkityksiä, esimerkiksi ilmaisutavat ja -muodot sekä rakenteet