Pakolliset opinnot

Fysiikka luonnontieteenä (FY1)

Moduulissa opiskelija saa kuvan fysiikan kokeellisesta luonteesta ja tutustuu kvantitatiiviseen mallintamiseen. Keskeisenä näkökulmana on, miten uutta tietoa rakennetaan tekemällä havaintoja ja kokeita fysiikalle ominaisella tavalla. Moduuli kehittää yhteistyötaitoja ja luo perustaa monitieteiselle ja luovalle osaamiselle.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • tutustuu fysiikkaan systemaattisena, kokeellisuuteen nojautuvana tieteenä
 • tutustuu aineen rakenteen ja maailmankaikkeuden mittasuhteisiin
 • tutustuu fysiikassa käytettäviin tiedonhankintamenetelmiin
 • osaa suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia luonnontieteellisiä kokeita
 • saa kokemuksia, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta fysiikkaa ja sen opiskelua kohtaan.

Keskeiset sisällöt

Keskeiset sisällöt
 • suure ja yksikkö sekä SI-järjestelmä
 • mittaaminen, tulosten kerääminen, niiden esittäminen graafisesti ja luotettavuuden arviointi
 • graafinen malli ja lineaarinen malli
 • yksinkertaisen kokeellisen tutkimuksen suunnitteleminen ja toteutus
Moduulin keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavissa temaattisissa yhteyksissä: liikeilmiöt, tiheysmittaukset ja putoamiskiihtyvyys.

Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta (FY2)

Moduulissa perehdytään siihen, miten energiaa tuotetaan, siirretään ja käytetään sekä mitä vaikutuksia näillä toiminnoilla on ympäristöön, yhteiskuntaan ja ihmisten hyvinvointiin. Keskeisenä näkökulmana on energian käsitteen ilmeneminen näissä yhteyksissä sekä se, miten energian käsite jäsentää ja täsmentää aiheesta käytävää keskustelua ja siihen liittyviä näkemyksiä.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • perehtyy energiaan fysiikan keskeisenä käsitteenä
 • tuntee eri energialajeja ja energiantuotantotapoja
 • osaa vertailla eri energiantuotantotapoihin ja niiden ympäristövaikutuksiin liittyviä suuruusluokkia
 • saa valmiuksia osallistua ympäristöä ja teknologiaa koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon kestävän energiatalouden näkökulmasta.

Keskeiset sisällöt

Keskeiset sisällöt
 • energialajit, energian säilyminen ja muuntuminen
 • energian tuotanto, teho, hyötysuhde ja energian siirtäminen
 • energiantuotannon vaikutus ympäristöön ja ilmastonmuutokseen
Moduulin keskeisiä sisältöjä voidaan tarkastella esimerkiksi seuraavissa temaattisissa yhteyksissä: kemiallinen energia energialähteenä, kansallinen energiantuotanto ja -kulutus sekä energian käyttö kotitalouksissa.