Valtakunnalliset valinnaiset opinnot

Yhteiskuntafilosofia (FI3)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • perehtyy joihinkin yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin
 • oppii erittelemään oikeudenmukaisuutta, vapautta, tasa-arvoa ja vallankäyttöä yksilöiden, yhteisöjen ja instituutioiden toiminnassa
 • pystyy arvioimaan filosofisesti yhteiskunnan rakennetta ja sen oikeutusta
 • osaa soveltaa oppimaansa ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin
 • ymmärtää oikeuksien merkityksen yhteiskunnan perustana.

Keskeiset sisällöt

 • yhteiskuntajärjestyksen oikeuttaminen, yhteiskuntasopimusteoriat
 • vallan, vapauden, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden eri muodot
 • ihmisoikeudet, kansalaisoikeudet ja oikeusvaltio; demokratia ja yhteisöllisyys yhteiskunnallisina arvoina
 • poliittiset ihanteet: liberalismi, sosialismi, anarkismi, konservatismi, nationalismi; yhteiskunnalliset utopiat ja dystopiat
 • hyvinvoinnin ja talouden suhde; tulo-, varallisuus- ja hyvinvointierojen oikeuttaminen; hyvinvointivaltio
 • ajankohtaisia yhteiskuntafilosofisia kysymyksiä: ympäristöongelmat, kulttuurien kohtaaminen, teknologian ja tekoälyn vaikutukset, sukupuoli ja valta, eriarvoistavien rakenteiden tunnistaminen ja kritiikki

Totuus (FI4)

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • osaa erottaa mielipiteet tosiasiaväittämistä ja ymmärtää tarpeen perustella tosiasiaväittämät
 • ymmärtää kielen ja merkitysten roolin todellisuuden hahmottamisessa
 • osaa eritellä ja arvioida filosofisia teorioita totuudesta, tiedosta, todellisuuden luonteesta ja tieteestä
 • osaa jäsentää ja eritellä tieteellisen tutkimuksen, päättelyn ja selittämisen luonnetta
 • osaa arvioida havainnon ja tiedon sekä tieteellisten teorioiden suhdetta totuuteen
 • oppii arvioimaan tilanteita, joissa eri tutkimukset antavat erilaisia tuloksia ja toimintavaihtoehtoja.

Keskeiset sisällöt

 • kieli, merkitys ja totuus
 • totuuden luonne ja totuusteoriat; totuuden lähestyminen; välttämätön ja kontingentti totuus
 • todellisuuden ja tietoisuuden luonne; realismi ja antirealismi
 • tiedon lähteet, tiedon mahdollisuus ja rajat, tiedon oikeuttaminen, tiedon suhde varmuuteen
 • tieteellisen tutkimuksen luonne ja menetelmiä sekä tieteellinen päättely; tieteen etiikka
 • tieteen menetelmien ja teorioiden luotettavuus ja suhde todellisuuteen
 • selittäminen, ennustaminen, ymmärtäminen ja tulkinta erilaisissa tieteissä