Pakolliset opinnot

Elämä ja evoluutio (BI1)

Moduulissa perehdytään elämän edellytyksiin ja kaikille eliöille tunnusomaisiin piirteisiin. Keskeinen näkökulma moduulissa on evoluutio ja sen merkityksen ymmärtäminen. Moduulissa tutustutaan biologiseen tapaan hankkia ja kuvata tietoa sekä biologiaan osana luonnontieteitä.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • osaa selittää elämän tunnusmerkit ja perusedellytykset sekä tunnistaa niitä esimerkeistä
 • osaa solun perusrakennetta ja toimintaa tasolla, joka mahdollistaa evoluution ja ekosysteemin toiminnan ymmärtämisen
 • osaa selittää perinnölliseen muunteluun, luonnonvalintaan ja lajiutumiseen liittyviä mekanismeja ja osaa selittää näiden merkityksen evoluutiolle
 • osaa jäsentää nykyisen eliökunnan rakenteen
 • ymmärtää ja osaa selittää, miten biologinen tieto tuotetaan.

Keskeiset sisällöt

Biologia tieteenä
 • elämän tunnuspiirteet ja organisaatiotasot
 • biologiset tieteenalat ja tutkimusmenetelmät
 • biologiset havainnot, tutkimuskysymykset ja hypoteesien muodostaminen
Evoluutio
 • solujen synty ja kehittyminen
 • suvullinen ja suvuton lisääntyminen
 • muuntelu ja sen perinnölliset perusteet
 • luonnonvalinta
 • lajiutuminen
 • kasvien ja eläinten evoluutio ja avainsopeumat
 • ihmisen evoluutio
 • evoluution tutkiminen
Eliökunta
 • luokittelun periaatteet
 • eliökunnan sukupuu ja keskeisimmät taksonit

Ekologian perusteet (BI22)

Moduulissa tarkastellaan ekologian perusteita ja elämän monimuotoisuutta.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • osaa selittää ja arvioida abioottisten ja bioottisten ympäristötekijöiden vaikutuksen eliöiden sopeutumiseen ja levinneisyyteen
 • osaa selittää populaatioiden, eliöyhteisöjen ja ekosysteemien rakennetta ja toimintaa sekä kuvata niitä esimerkkien avulla
 • osaa kuvata luonnon monimuotoisuutta ja perustella sen merkityksen.

Keskeiset sisällöt

Ekologian perusteet
 • ekosysteemien rakenne ja dynaamisuus
 • hiilen, typen ja fosforin kierto ja energian virtaus ekosysteemissä
 • populaatioiden ominaisuudet
 • sopeutuminen, ekolokerot ja levinneisyys
 • lajien väliset suhteet
Luonnon monimuotoisuus
 • lajin sisäinen monimuotoisuus, lajien monimuotoisuus, ekosysteemien monimuotoisuus
 • monimuotoisuuden merkitys

Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin (BI3)

Moduulin keskeisinä teemoina ovat ympäristöongelmat Suomessa ja muualla maailmassa. Moduulissa tutustutaan ekologiseen tutkimukseen ja sen soveltamiseen ekosysteemien ja monimuotoisuuden suojelussa.

Yleiset tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
 • tuntee menetelmiä, joilla voidaan tutkia ja seurata ympäristön tilaa sekä tunnistaa ympäristöongelmia
 • osaa vertailla, analysoida ja arvioida ihmisen toiminnan vaikutuksia ekosysteemeissä
 • osaa esittää perustellen ympäristöongelmien ratkaisukeinoja ja tunnistaa ympäristön tilassa tapahtuvia positiivisia kehityssuuntia
 • osaa arvioida ja perustella omaa toimintaansa ekologisen kestävyyden kannalta
 • osaa hankkia, analysoida, tulkita ja esittää ekologista tutkimusaineistoa.

Keskeiset sisällöt

Ihmisen aiheuttamat ekosysteemien muutokset ja ympäristöongelmien ratkaisukeinoja
 • ilmastonmuutoksen vaikutukset ekosysteemeihin
 • happamoituminen
 • rehevöityminen
 • vierasaineiden vaikutukset ravintoketjuissa
 • ihmisen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen
Kestävää tulevaisuutta kohti
 • ekosysteemipalveluiden merkitys ja ekologisesti kestävä kehitys
 • toiminta kestävän elämäntavan edistämiseksi ja ympäristön tilaan vaikuttaminen