Valmistava opetus

Valmistava opetus

Valmistavan opetuksen kaksi luokkaa ovat entisen apteekin tiloissa, osoitteessa Urjalantie 27, Yhteiskoulua vastapäätä.


Valmistavaa opetusta annetaan jokaiselle 6-17 -vuotiaalle maahanmuuttajataustaiselle oppilaalle, jonka suomen kielen taito ei vielä ole riittävän hyvä perusopetuksen ryhmässä opiskeluun. Valmistava opetus on vuosiluokkiin sitomatonta ja etenee kunkin oppilaan oman opinto-ohjelman mukaisesti.

Tuntimäärä on 6-10 -vuotiailla vähintään 900 tuntia ja vanhemmilla vähintään 1000 tuntia. Viikossa opetusta annetaan 20–30 tuntia.


Valmistavan opetuksen tavoitteena on auttaa oppilaita kotoutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan, taata heille tasa-arvoiset mahdollisuudet koulunkäyntiin sekä tukea lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä oman kulttuuriyhteisönsä ja suomalaisen yhteiskunnan aktiiviseksi jäseneksi. Tärkeää on myös antaa oppilaalle sellaisia valmiuksia, että hän kykenee siirtymään perusopetukseen tai oppivelvollisuusiän täytyttyä muuhun jatko-opiskeluun. Toimiva kaksikielisyys ja oman kulttuuri-identiteetin tuntemus sekä arvostus ovat pitkän aikavälin tavoitteita.

Valmistavan opetuksen jälkeen oppilas:
– selviää suomen kielellä jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa
– kykenee siirtymään ikäänsä ja kehitystasoaan vastaavaan perusopetuksen ryhmään tai muuhun jatko-opiskelupaikkaan ja on valmistautunut eri oppiaineiden opiskeluun
– osaa suomen kielen perusrakenteet ja eri aihepiirien perussanaston
– tietää lähiympäristöön, suomalaiseen luontoon, kulttuuriin, elinolosuhteisiin ja yhteiskuntaan sekä koulutukseen liittyviä perusasioita
– suhtautuu luottavaisesti tulevaisuuteensa Suomessa