Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen

Tuen kolme tasoa

Oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin saamaa tukea voidaan tarkastella kolmella eri tasolla: tuki on yleistä, tehostettua tai erityistä.

Yleiseen tukeen kuuluvat kaikki oppilaat. Se on ensimmäinen keino vastata oppilaan tuen tarpeeseen. Tuki- ja ohjaustoimet ovat yksittäisiä, esim. epäsäännöllistä tukiopetukseen osallistumista.

Tehostettu tuki on jatkuvampaa, voimakkaampaa ja yksilöllisempää tukemista kuin yleinen tuki. Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen ja tarvittaessa palaaminen takaisin yleisen tuen piiriin käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. Tehostettua tukea annetaan
oppilaalle laadittavan oppimissuunnitelman mukaisesti. Oppimissuunnitelmat päivitetään säännöllisesti, vähintään kahdesti lukuvuodessa. Huoltajat ja oppilas ovat aina mukana ensimmäisessä päivitystapaamisessa, joka pidetään syksyllä. Keväällä oppimissuunnitelman arviointi voidaan tehdä myös kirjallisesti, mikäli tilanne ei edellytä tapaamista.

Jos oppilaalle annettu tehostettu tuki ei riitä auttamaan oppilasta selviytymään koulutyöstä, tehdään hänelle pedagogiseen selvitykseen perustuva erityistä tukea koskeva hallintopäätös. Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta oppilaan tarvitsemasta, perusopetuslain mukaan annettavasta tuesta. Erityisopetus ja oppilaan saama
muu tuki muodostavat järjestelmällisen kokonaisuuden. Huoltajan tuki, moniammatillinen
yhteistyö ja yksilöllinen ohjaus ovat tärkeitä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä