Arviointi

Arvioinnin perusteet

Pukkilan kunnan perusopetuksessa arvioinnin keskeisiä periaatteita ovat tasapuolisuus, oikeudenmukaisuus, monipuolisuus ja rehellisyys. Arviointiprosessi perustuu avoimuuteen siten, että arviointia tapahtuu koko oppimisprosessin ajan. Oppilas on tietoinen oppimisen tavoitteista
sekä siitä, mihin arviointi kohdistuu. Huoltajat näkevät opetussuunnitelmasta oppiainekohtaiset sekä käyttäytymisen tavoitteet. Arviointi kohdistuu erityisesti työskentelyprosessiin. Pääosa arvioinnista on luonteeltaan formatiivista.

Arvioinnin tehtävänä on kannustaa ja ohjata opiskelua sekä kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaita ohjataan lukuvuoden mittaan arvioimaan oppimistaan, oppimisprosessiaan ja tuotoksiaan monipuolisin itsearvioinnin keinoin ja vertaisarviointia hyödyntäen. Oppimisen arvioinnin ja palautteen antamisen käytännöt on kirjattu tähän opetussuunnitelmaan. Arvioinnista ja palautteen antamisesta tiedotetaan myös vanhempainilloissa ja tarvittaessa muussa yhteydenpidossa.

Arviointityö perustuu opetussuunnitelman perusteissa asetettuihin ja paikallisessa opetussuunnitelmassa tarkennettuihin tavoitteisiin. Oppilaan arvioinnissa huomioidaan hänen ikäkautensa ja edellytyksensä sekä edistyminen suhteessa aiempaan osaamiseen. Opetus ja arviointi perustuvat monipuolisten menetelmien käyttöön.

Arvioinnin toteuttaminen

Syyslukukauden loppupuolella oppilaat arvioivat kuluneen lukukauden osalta omaa oppimistaan, työskentelytaitojaan sekä käyttäytymistään itsearviointilomakkeen avulla. Tämän jälkeen oppilas, huoltajat sekä luokanopettaja käyvät lomakkeen pohjalta arviointikeskustelun. Lukukauden
päätteeksi oppilas saa itsearviointilomakkeen opettajan kommentein täydennettynä. Huoltajilla on tämän jälkeen mahdollisuus lisätä lomakkeeseen omat ajatuksensa oppilaan koulunkäynnistä.

Kevätlukukauden loppupuolella oppilaat arvioivat samoja osa-alueita itsearviointilomakkeen avulla koko lukuvuoden osalta. Erillistä arviointikeskustelua ei tässä vaiheessa välttämättä käydä muiden kuin toisen ja kuudennen luokan oppilaiden kanssa. Kuudennen luokan oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa käytävässä arviointikeskustelussa huomioidaan erityisesti työskentelytaitojen ja oppimisen taitojen kehittyminen sekä edistyminen oppiaineissa ja laaja-alaisessa osaamisessa. Opettaja kirjaa huomiot lomakkeeseen.

Oppilaat saavat lukuvuositodistuksen sekä itsearviointilomakkeen keväisin lukuvuoden päättyessä. Arviointi on sanallinen ensimmäisestä neljänteen luokkaan asti. Viidennellä ja kuudennella luokalla käytetään numeroarviointia.

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytyminen arvioidaan sanallisissa todistuksissa erillisenä liitteenä. Numeroarvioinnissa käyttäytyminen sisältyy varsinaiseen lukuvuositodistukseen. Käyttäytymisen arviointi ei kohdistu oppilaan persoonaan, temperamenttiin eikä muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. 
Käyttäytyminen ei vaikuta oppiaineesta annettavaan sanalliseen arviointiin tai numeroarviointiin. Käyttäytymisen arviointi perustuu koulujen yhteisiin kasvatustavoitteisiin, koulun toimintakulttuuriin ja järjestyssääntöihin.

Käyttäytymiselle asetettavat tavoitteet pohjautuvat varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen yhteisiin arvoihin, koulujen kasvatustavoitteisiin sekä koulun järjestyssääntöihin. Huoltajia on kuultu kasvatustavoitteita sekä käyttäytymisen tavoitteita asetettaessa.

Pukkilan kunnan perusopetuksessa kasvatustavoitteena on, että oppilas arvostaa itseään ja huomioi toiset. Käyttäytymisen tavoitteina on, että oppilas
• arvostaa omaa työskentelyään
• ottaa huomioon muut ihmiset
• kunnioittaa toisen fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta
• kunnioittaa erilaisuutta
• pitää huolta työrauhasta
• noudattaa hyviä käytöstapoja
• huolehtii ympäristöstään

Käyttäytymistä arvioidaan jatkuvasti. Arviointi perustuu käyttäytymiselle asetettuihin tavoitteisiin. Oppilaan käytöksen arviointiin osallistuvat kaikki oppilasta opettavat opettajat. Arviointikulttuuri kehittyy jatkuvasti vastaamaan muuttuvan yhteiskunnan ja ajan vaatimuksia.

Vuosiluokalta toiselle siirtyminen

Vuosiluokalta siirtymiseen ja luokalle jättämiseen sekä ehtojen suorittamiseen liittyvissä käytännöissä toimitaan opetussuunnitelman perusteissa kuvatulla tavalla. Menettelytavoista, tukitoimista ja jatkotoimenpiteistä sovitaan yhteistyössä huoltajan sekä oppilaan asioita varten
kootun monialaisen asiantuntijaryhmän kesken. 

Jos oppilaalla on erityisen tuen päätös ja yksi tai useampia yksilöllistettyjä oppiaineita, voidaan arviointi näissä oppiaineissa antaa joko sanallisena tai numeroina. Tästä sovitaan huoltajan kanssa, ja päätös kirjataan henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan. Jos oppilas opiskelee toiminta-alueittain, arviointi on sanallinen. Oman opinto-ohjelman mukaan vuosiluokkiin sitoutumattomasti opiskelevien arviointi toteutetaan sanallisena tai numeroina sen mukaan, minkä vuosiluokan opintoja arvioidaan tai harkinnan mukaan sanallisena.

Mikäli oppilas on vapautettu jostakin oppiaineesta, siitä ei tule mainintaa todistukseen. Asiasta tehdään hallintopäätös ja oppilaalle tehdään oppimissuunnitelma opetusjärjestyistä. Jos oppilas on vapautettu jostakin osa-alueesta (esim. liikunnassa uinti), ei tätä huomioida arvioinnissa. Tällöin opetusjärjestelyt suunnitellaan tapauskohtaisesti.