Koulukuljetus

Koulukuljetuksen järjestäminen

Koulukuljetuksissa noudatetaan kunnanhallituksen 10.6.2013 vahvistamia Koulukuljetusten periaatteita, jotka perustuvat peruspetuslakiin (32§). Opas on luettavissa kokonaisuudessaan tällä sivulla hieman alempana.

Kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti kunta järjestää oppilaalle kuljetuksen koulumatkan pituuden perusteella, jos oppilaan koulumatka on lyhintä käyttökelpoista tietä pitkin esikoululaisilla ja 1.-2.- luokkalaisilla yli 3 km tai 3.-6.-luokkalaisilla yli 5 km. Koulumatka mitataan kotitontin portilta/pihapiirin rajalta koulutontin portille lyhintä käyttökelpoista reittiä pitkin. Tällöin pyörä- ja kävelytiet otetaan huomioon ensisijaisina kulkuväylinä. Lisäksi huomioidaan, ovatko ne käytettävissä myös talviaikaan. 

Kunnan velvollisuutena ei ole järjestää koulukuljetusta koko matkalle, vaan kuljetus voidaan järjestää vain osalle matkasta. Samoin kuljetus voidaan järjestää vain tietylle ajalle lukuvuodesta. Kilometrirajat ovat pisimpiä mahdollisia omavastuumatkoja, jotka oppilaan tulee varautua kulkemaan omin neuvoin. Koulumatkaan kuluvaa aikaa laskettaessa itse kuljettavan matkan laskemisessa käytetään periaatetta: esikoululaisilla ja 1.-6.-luokkalaisilla matkaan kuluu 15 min/km. Koulukuljetuksista vastaava viranhaltija tai hänen valtuuttamansa henkilö (esim. liikennöitsijä) tarkistaa tarvittaessa ilmoitettujen koulumatkojen pituudet.

Tämä tarkoittaa sitä, että myös esi- 2.luokkalainen voi kävellä kuljetuksen pysähtymispaikalle, joka on alle 3km ja 3. - 6.luokkalainen pysähtymispaikalle, joka on alle 5km pihapiirin rajalta. Pysähtymispaikat valitaan ensisijaisesti liikenneturvallisuutta silmällä pitäen, mutta ne määräytyvät koulukuljetusta tarvitsevien oppilaiden ja kuljetusreittien varmistuttua. Reitit sovitaan yhdessä koulukuljetuksista vastaavan yrittäjän kanssa. Ennen uuden lukuvuoden alkua jokaisesta kuljetuskohteesta ja -reitistä vastaava kuljettaja on yhteydessä jokaisen koulukuljetuksen piiriin kuuluvan oppilaan huoltajaan ja sopii tarkemmista yksityiskohdista. 

Lukujärjestys laaditaan kuljetusoppilaat, -reitit ja -ajat parhaalla mahdollisella tavalla huomioon ottaen ja odotustunteja minimoiden. Tämä tarkoittaa myös sitä, että oppilaiden ryhmäjakoon ei valitettavasti voi esittää toiveita, vaan ryhmät määräytyvät näiden reunaehtojen mukaan.

Maksulliseen koulukyytiin voi hakea Koulukuljetusoppaasta löytyvin perustein.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä