Valinnaisaineet 8 - 9 luokille

Valinnaisaineet 8-9-luokilla, kurssikuvaukset

 Valinnaisaineet 8-9-luokilla, kurssikuvaukset

 LIIKUNNAN VALINNAISET

 Palloilu ja elämysliikunta, 2 vvh

 

 • Käydään lävitse yleisimmät koululiikuntaan kuuluvat pallopelit tarkemmin ja syvemmin.
 • Opetellaan eri pelien perustaitoja ja samalla opitaan kyseisten lajien säännöt.
 • Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan erikoisempiin palloilulajeihin.
 • Elämyksellisten retkien yhdistäminen liikuntaan.


Palloilu ja kuntosaliliikunta, 2 vvh

 • Käydään lävitse yleisimmät koululiikuntaan kuuluvat pallopelit tarkemmin ja syvemmin.
 • Opetellaan eri pelien perustaitoja ja samalla opitaan kyseisten lajien säännöt.
 • Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan erikoisempiin palloilulajeihin.
 • Tutustutaan kuntosaliharjoitteluun.
 • Jokainen laatii kurssin aikana itselleen kuntosaliohjelman ja tulee toteuttamaan myös käytännössä.
 • Opetellaan toiminnallisia lihaskuntoharjoitteita.
 • Motoriikan ja lihaskunnon kehittäminen.

MUSIIKIN VALINNAISET

Musiikki , 2 vvh

- opettelee toimimaan ryhmän jäsenenä yhteismusisoinnissa ( monipuolinen ohjelmisto )

- kuuntelee ja tuottaa ( soittimilla ja sävellysohjelmilla ) musiikkia ja saa siitä mielihyvän kokemuksia

- esiintyy ja suhtautuu siihen luontevasti

- huomioidaan oppilaiden musiikkimaku

 
KOTITALOUDEN VALINNAISET

Syvennetään 7- luokalla opittuja tietoja ja taitoja leipomisessa ja ruoanlaitossa. 
Tutustutaan kansalliseen ja kansainväliseen ruokakulttuuriin. 
Suunnitellaan pienimuotoinen projekti, joka toteutetaan esim. järjestämällä juhlat (esim. häät, rippijuhlat...).
Huomioidaan oppilaiden omia toivomuksia kurssin sisällöstä.


KUVATAITEEN VALINNAISET

Kuvataide, 2vvh


Kurssi painottuu kuvalliseen itseilmaisuun ja oman itsetuntemuksen lisäämiseen. Kurssilla tehdään monipuolisesti erilaisia kuvia eri menetelmiä käyttäen. Tutkitaan kuvan vaikuttamisen keinoja omassa maailmassa ja ympäröivässä yhteiskunnassa. Opiskelija kuvantekijänä luo elämyksiä muille ja samalla kokoaa myönteistä peilikuvaa itsestään. Kurssilla tutustutaan oman kulttuurin lisäksi myös vieraiden kultturien kuviin joiden kautta opitaan ymmärtämään myös muiden maiden ihmisten elämää ja arvoja.(globaalikasvatus)

Kurssilla tutustutaan piirtämisen, maalaamisen ja grafiikan sekä kuvanveiston erilaisiin menetelmiin. Lisäksi kurssilla työskennellään digitaalisen kuvan parissa.

Keramiikka, 2vvh

Kurssilla tehdään monipuolisesti erilaisia käsinrakentamismenetelmiä apuna käyttäen taide- ja käyttöesineitä. Saven käsittelyn taito on yksi vanhimmista käsityötaidoista mikä lisää oppilaan keskittymiskykyä ja pitkäjänteisyyttä tässä hektisessä maailmassa. Kurssilla työskennellään suomalaisten ja ulkomaalaisten keraamikkojen jalanjäljillä. Kurssin teemat vaihtuvat vuosittain ja valmiit työt pääsevät Pentik-mäellä pidettävään taidenäyttelyyn. 

 KÄSITYÖN VALINNAISET

 Käsityö, 2vvh

 Käsityö on monimateriaalinen oppiaine, jossa toteutetaan käsityöilmaisuun, muotoiluun ja teknologiaan perustuvaa toimintaa. Tähän kuuluu tuotteen tai teoksen itsenäinen tai yhteisöllinen suunnittelu, valmistus ja oman tai yhteisen käsityöprosessin arviointi. Käsityön tekeminen on tutkivaa, keksivääja kokeilevaa toimintaa ja siinä toteutetaan ennakkoluulottomasti erilaisia visuaalisia, materiaalisia, teknisiä sekä valmistusmenetelmällisiä ratkaisuja. 

Käsityössä opetellaan ymmärtämään, arvioimaan ja kehittämään erilaisia teknologisia sovelluksia sekä käyttämään opittuja tietoja ja taitoja arjessa. Käsityössä kehitetään oppilaiden avaruudellista hahmottamista, tuntoaistia ja käsillä tekemistä, jotka edistävät motorisia taitoja, luovuutta ja suunnitteluosaamista. Opetuksella vahvistetaan edellytyksiä monipuoliseen työskentelyyn. Käsityön merkitys on pitkäjänteisessä ja innovatiivisessa työskentelyprosessissa sekä itsetuntoa vahvistavassa, mielihyvää tuottavassa kokemuksessa.

Opetuksessa painotetaan oppilaiden erilaisia kiinnostuksen kohteita ja korostetaan yhteisöllistä toimintaa.

Tutustutaan eri menetelmien tarjoamiin mahdollisuuksiin tuotteiden suunnittelu- ja valmistusprosessissa. Analysoidaan tuotteiden muotoilua ja käytettävyyttä. Kokonainen käsityöprosessi dokumentoidaan hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa

 

 YHDEKSÄNNEN LUOKAN LISÄVALINNAT

Taideaineiden elämyskurssi (9 lk), 1 vvh

Kurssi on oppiainerajoja rikkova ja kurssin sisältö muodostuu vuosittain ryhmän mukaan. Kurssilla tutustutaan nykytaiteen moniin mahdollisuuksiin. Kurssilla tutkitaan erilaisia ilmiöitä, asioita ja nuorten maailmaa ottamalla mukaan ilmaisuun mm. kehollisuus, draama, liikunta ja tanssi. Kurssilla toteutetaan taideproduktio jonka oppilaat suunnittelevat, toteuttavat ja dokumentoivat itse. Kunkin lukuvuoden sisältö kurssilla painottuu suuresti vastuussa olevan aineenopettajan mukaan.


Luonnontieteiden elämyskurssi ( 9lk ), 1 vvh

Kurssi on oppiainerajoja rikkova ja kurssin sisältö muodostuu vuosittain ryhmän mukaan.

Kurssilla perehdytään muun muassa oppilaita kiinnostaviin luonnontieteen ilmiöihin sekä lisäksi harjoitetaan loogista ajattelua älypelien ja pulmatehtävien merkeissä. Oppilaat saavat tutkia luonnon ilmiöitä lähiympäristössä luontoa kunnioittaen. Kunkin lukuvuoden sisältö kurssilla painottuu suuresti vastuussa olevan aineenopettajan mukaan.

 
Ruotsin megakurssi (9 lk), 1 vvh

Kurssi on preppauskurssi jatko-opintoja varten. Sillä syvennetään aikaisempia opittuja asioita, laajennetaan ruotsin sanavarastoa ja kerrataan peruskoulun keskeisimpiä kielioppirakenteita. 

Matematiikan megakurssi (9 lk), 1vvh

 Kurssi on matematiikan preppauskurssi jatko-opintoja varten. Kerrataan peruskoulun oppimäärää osittain painottaen keskeisiä oppikokonaisuuksia lukiotason opiskelun kannalta. Mahdollisuuksien mukaan tutustutaan hyödyllisiin matematiikan opiskelun digitaalisiin sovelluksiin, esim. Geogebra.