Tehostettu tuki

Tehostettu tuki

Tehostettu tuki
on oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin jatkuvampaa, voimakkaampaa ja yksilöllisempää tukemista. Oppilas voi tällöin tarvita useampaa tuen muotoa. Tehostettu tuki perustuu opettajien, oppilaan huoltajan ja oppilashuollon henkilöstön yhteiseen tilannearvioon ja suunnitteluun. Tehostetun tuen aloittaminen käsitellään oppilashuoltotyössä pedagogisen arvion pohjalta. Tehostettua tukea annetaan oppilaalle laadittavan oppimissuunnitelman mukaisesti. Yhteistyö ja suunnitelmallisuus ovat tehostetun tuen toteutumisen edellytys.

Pedagoginen arvio

Tehostetun tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvioon, jonka laativat kirjallisesti lapsen opettaja tai opettajat. Pedagogisen arvion dokumentissa kuvataan:

  • lapsen kasvu ja oppimisen tilanne kokonaisuutena
  • lapsen saama yleinen tuki ja arvio sen vaikutuksista
  • lapsen oppimisvalmiudet sekä erityistarpeet
  • arvio siitä, millaisilla tukijärjestelyillä lapsen oppimista tulisi tukea.

Yhteistyö huoltajan ja lapsen kanssa on tärkeää sekä tuen tarpeen selvittämisen että tuen suunnittelun ja toteuttamisen kannalta.